Daily Archives: 21 มกราคม, 2021

การตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ประจำปี ๒๕๖๔

การตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ประจำปี ๒๕๖๔ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนชุมชนคุณธรรมที่มีโฮมสเตย์บริการในชุมชน ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบเข้ารับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ โดยดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1okvz9ILum_zMpHonmdHX3sJwmr_jSnot?usp=sharing

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

การสรรหาผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ประจำปี ๒๕๖๔

การสรรหาผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกประกาศสดุดีเกียรติคุณยกย่องเป็นผู้สูงอายุแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๔ รายละเอียดตามคิวอาร์โคดท้ายหนังสือ

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment