สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ประสูติเมื่อวันอังคารที่ ๒๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๖๘ ณ พระที่นั่งเทพสถานพิลาส ในหมู่พระมหามณเฑียร พระบรมมหาราชวัง เป็นพระราชธิดาพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว กับพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี (พระนามเดิม เครือแก้ว อภัยวงศ์ ธิดา พระยาอภัยภูเบศร (เลื่อม อภัยวงศ์) กับ คุณเล็ก บุนนาค) ก่อนพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จะเสด็จสวรรคตเพียงวันเดียว

สิ้นพระชนม์ เมื่อวันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพ ถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณี ประดิษฐาน พระศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

กำหนดการในการบำเพ็ญพระราชกุศล บำเพ็ญพระกุศล และบำเพ็ญกุศล ถวายพระศพ ประจำวันตลอด ๑๐๐ วัน ดังนี้

เวลา ๐๖.๐๐ น. พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม และประโคมย่ำยาม
เวลา ๐๗.๐๐ น. พระพิธีธรรมรับพระราชทานฉันเช้า
เวลา ๐๙.๐๐ น. พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม
เวลา ๑๑.๐๐ น. พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมฉันเพล
เวลา ๑๒.๐๐ น. พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม และประโคมย่ำยาม
เวลา ๑๕.๐๐ น. พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม
เวลา ๑๘.๐๐ น. ประโคมย่ำยาม
เวลา ๑๙. ๐๐ น. พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม
เวลา ๒๑.๐๐ น. พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม และประโคมย่ำยาม
เวลา ๒๔.๐๐ น. พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม และประโคมย่ำยาม

ทั้งนี้ ดร.อนันต์ นาวิไล  วัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำข้าราชการสังกัด ร่วมถวายสักการะพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

การกำหนดวันหยุดและการไว้ทุกข์งานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

๑. กำหนดให้วันจันทร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๕ เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ

๒. ในห้วงวันพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ เมษายน ๒๕๕๕ เห็นสมควรกำหนด ดังนี้

๒.๑ ขอความร่วมมือประชาชนไว้ทุกข์โดยทั่วกัน ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ เมษายน ๒๕๕๕ รวม ๓ วัน

๒.๒ ให้สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ และสถานศึกษาทุกแห่งลดธงครึ่งเสา

๒.๓ ขอความร่วมมือสถานบริการต่างๆ ให้งดหรือลดการแสดงเพื่อความบันเทิง

๒.๔ ขอความร่วมมือสถานีวิทยุและสถานีโทรทัศน์ควบคุมดูแลรายการที่ออกอากาศให้เหมาะสม

(Visited 74 times, 1 visits today)
This entry was posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, ถวายสักการะพระศพ"เจ้าฟ้าเพชรรัตน์ฯ", สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ and tagged , . Bookmark the permalink.