ข้อมูลด้านการปกครอง

ข้อมูลด้านการปกครอง

  • สภาพทางสังคมของคนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

  • ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นสังคมชนบท มีผู้คนจากหลายจังหวัดได้ย้ายถิ่นฐานเข้ามาตั้งรกรากทำมาหากินในจังหวัดเป็นจำนวนมาก แต่คนส่วนใหญ่กว่าร้อยละ ๙๘ นับถือพุทธศาสนา สภาพทางสังคมในจังหวัดแต่ละชุมชนมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ประกอบกับการขาดความรู้สึกผูกพันทางอดีตทางประวัติศาสตร์ร่วมกันมาก่อน จึงมีผลทำให้ชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ส่วนใหญ่มีความรักสงบ พูดน้อย ยิ้มง่าย ชอบประเพณีทำบุญ ดำเนินชีวิตแบบตามสบายและอิสระเสรี ค่อนข้างเก็บตัว มีลักษณะประนีประนอมสูง อ่อนน้อมถ่อมตัว มีความสนใจในสังคมส่วนกว้าง และมีความรู้สึกผูกพันในความเป็นคนจังหวัดเดียวกันค่อนข้างน้อยแต่มีความผูกพันมีน้ำใจ และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในชุมชนระดับท้องถิ่นค่อนข้างสูง

  • ข้อมูลประชากร

  • ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น ๕๐๐,๓๗๘ คน แยกเป็นเพศชาย ๒๕๑,๔๒๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๒๕ และเพศหญิง ๒๔๘,๙๕๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๗๕ ความหนาแน่นของประชากร ๗๘.๕๘ คนต่อตารางกิโลเมตร จำนวนครัวเรือน ๑๘๗,๓๘๑ ครัวเรือน

  • ด้านการปกครอง

  • จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดแบ่งการปกครองออกเป็น ๓ ประเภท ดังปรากฏรายละเอียด ดังนี้

  • ส่วนภูมิภาค แบ่งการปกครองออกเป็น ๘ อำเภอ

  • การปกครองท้องที่ แบ่งการปกครองออกเป็น ๔๘ ตำบล และ ๔๓๕ หมู่บ้าน

  • ส่วนท้องถิ่น แบ่งการปกครองออกเป็น องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ แห่ง เทศบาล ๑๕ แห่ง แยกเป็น เทศบาลเมือง ๒ แห่ง เทศบาลตำบล ๑๓ แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล ๔๕ แห่ง

(Visited 5 times, 1 visits today)
This entry was posted in ข้อมูลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ and tagged , , , . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.