เชิญชวนเข้าร่วมประกวดคลิปวีดีโอเ็ด็กไทยห่างไกลยาเสพติด

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เชิญชวนนักเรียนมัธยมต้น/มัธยมปลาย ปวช. หรือเทียบเท่า
เข้าร่วมประกวดคลิปวีดีโอ
หัวข้อ “เ็ด็กและเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด”
ชิงทุนการศึกษา ๒๔,๐๐๐ บาท
ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕
***********

ระยะเวลาดำเนินการ

 ๑. ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร หลักเกณฑ์ กติกาและเงื่อนไขการส่งผลงานคลิปวีดีโอได้ที่ http://province.m-culture.go.th/prachuapkhirikhan หรือขอใบสมัครได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัด ชั้น ๕ ถนนสละชีพ อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์ ๐ ๓๒๖๐ ๔๓๐๗-๘, ๐๘ ๑๘๗๐ ๙๘๓๗
๒. ส่งใบสมัครเพื่อเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ “เด็กและเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด” ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัด ชั้น ๕ ถนนสละชีพ อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๓๒๖๐ ๔๓๐๗-๘ โทรสาร ๐ ๓๒๖๐ ๔๓๐๗ E-mail: prachuapculture@yahoo.com
๓. ผู้ส่งคลิปวีดีโอเข้าประกวดต้องเข้าร่วมกิจกรรม workshop ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์ ถนน เพชรเกษม ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
๔. ส่งผลงานคลิปวีดีโอโดยการบันทึกไฟล์คลิปวีดีโอต้นฉบับลงแผ่นดีวีดี ได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัด ชั้น ๕ ถนนสละชีพ อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้จนถึงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕
๕.ประกาศผลการตัดสินคลิปวีดีโอในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ ทางเว็บไซต์  http://province.m-culture.go.th/prachuapkhirikhan และ http://www.facebook.com/prachuapculture77

 ๖. มอบรางวัลโดยผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในการประชุมหัวหน้าส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๕ (หากมีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งวัน เวลา และสถานที่   ให้ทราบภายหลัง)

กติกาและเงื่อนไขการเข้าร่วมประกวด

๑. ผู้ที่ส่งคลิปวีดีโอเข้าประกวดจะต้องกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และปวช. หรือเทียบเท่า โดยมีสมาชิกไม่เกินทีมละ ๓ คน มีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ๑ คน แต่ละทีมสามารถส่งคลิปวีดีโอเข้าประกวดได้ ๑ ผลงาน และ สถาบันการศึกษา ๑ แห่ง สามารถส่งทีมเข้าประกวดได้ไม่เกิน ๒ ทีม ผลงานที่ส่งเข้าประกวดนั้นต้องเป็นคลิปวีดีโอที่สร้างสรรค์ด้วยตัวเอง และผลงานดังกล่าวไม่เคยเผยแพร่ในเว็บไซต์ ภาพยนตร์ โฆษณา รายการ หรือเอกสารใด มาก่อน
๒. หัวข้อการจัดส่งผลงานเข้าประกวด คือ “เด็กและเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด” โดยเนื้อหาของคลิปวีดีโอ จะต้องนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับวิธีการรณรงค์ป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนไทย ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติดทุกชนิด ในเชิงความคิดเชิงสร้างสรรค์ เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป รู้ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด
๓. ทีมที่สมัครเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอ จะต้องส่งใบตอบรับเพื่อยืนยันเข้าร่วมกิจกรรม workshop ได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์ ๐ ๓๒๖๐ ๔๓๐๗-๘ โทรสาร   ๐ ๓๒๖๐ ๔๓๐๗ หรือ คุณวิไล พรหมณี โทร ๐๘ ๑๘๗๐ ๙๘๓๗ ภายในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕
๔. ทีมที่สมัครเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอ สมาชิกทุกคนในทีมจะต้องเข้าร่วมกิจกรรม workshop ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์ ถนน เพชรเกษม ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
๕. คลิปวีดีโอที่ส่งเข้าประกวดต้องมีความยาว ๓ – ๔ นาที (ไม่รวมไตเติ้ลเปิด-ปิด และเครดิตผู้สร้าง) ผู้เข้าประกวดต้องบันทึกไฟล์คลิปวีดีโอต้นฉบับลงแผ่นดีวีดีและกรอกข้อมูลเกี่ยวกับคลิปวีดีโอ แล้วส่งมาที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัด ชั้น ๕ ถนน สละชีพ อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐ ภายในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕
๖. อุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายคลิปวีดีโอ เพื่อส่งผลงานเข้าประกวด สามารถใช้กล้องวิดีโอ กล้องถ่ายภาพ กล้องโทรศัพท์ มือถือ หรืออุปกรณ์สำหรับการบันทึกภาพเคลื่อนไหวได้ทุกชนิด
๗. ภาพและเสียงที่ปรากฏในคลิปวีดีโอต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ศีลธรรม ศาสนา และขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณีของชาติ ต้องไม่มีเนื้อหา กิริยา และคำพูดที่ไม่สุภาพ ส่อเสียด หยาบคาย ลามกอนาจารให้ร้ายผู้ใด คณะบุคคลใด องค์กรหน่วยงานใด หรือสถาบันใดให้เป็นที่เสื่อมเสียโดยเด็ดขาด
๙. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกผลงาน ถือเป็นกรรมสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ ของผู้จัดการประกวด โดยจะไม่มีการนำผลงานจัดส่งคืนให้แก่ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด และผู้จัดการประกวดมีสิทธิในการเผยแพร่ ตีพิมพ์ เพื่อการประชาสัมพันธ์ โฆษณาหรือนำผลงานดังกล่าวมาดัดแปลงตามความเหมาะสม
๑๐. ทีมที่ส่งผลงานจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนของการส่งคลิปวีดีโอ กติกา เงื่อนไขที่ระบุไว้ มิฉะนั้นจะมีผลต่อการพิจารณาตัดสิทธิ์การส่งผลงานเข้าประกวด โดยผลของการตัดสินจากคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

หลักเกณฑ์การให้คะแนนผลงาน

หัวข้อการให้คะแนน 

คะแนน

๑. ความเหมาะสมของเนื้อหาที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการป้องกันยาเสพติด ที่ใช้นำเสนอในคลิปวีดีโอ ๔๐ %
๒. ความคิดสร้างสรรค์และความสวยงามของผลงาน ๓๐ %
๓. เทคนิคการนำเสนอ ๓๐ %

รวม

๑๐๐ %

รางวัลการประกวด 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑           ๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑      ๓,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒      ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย ๒ รางวัล ๆ ละ     ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
ผู้เข้าประกวดจะได้รับประกาศนียบัตรทุกคน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑              ๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑         ๓,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒         ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย ๒ รางวัล ๆ ละ       ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
ผู้เข้าประกวดจะได้รับประกาศนียบัตรทุกคน

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ใบตอบรับเข้าร่วมประกวดคลิปวีดีโอต้านยาเสพติด

รายละเอียดกา่รประกวดคลิปวีดีโอต้านยาเสพติด

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวีดีโอต้านยาเสพติด

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการประกวดคลิปวีดีโอต้านยาเสพติด

ข้อมูลเกี่ยวกับคลิปวีดีโอต้านยาเสพติด

ประกาศสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง การประกวดคลิปวีดีโอต้านยาเสพติด ปี ๒๕๕๕ (pdf)

(Visited 96 times, 1 visits today)
This entry was posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกวดคลิปวีดีโอต้านยาเสพติด, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ and tagged , . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.