ประกาศผลการประกวดตามโครงการ ภาษาไทย ภาษาถิ่น ประจำปี ๒๕๕๕

ประกาศผลการประกวดตามโครงการ “ภาษาไทย ภาษาถิ่น” จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี ๒๕๕๕ 

………………………………………….

ตามที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดโครงการ “ภาษาไทย ภาษาถิ่น” ประจำปี ๒๕๕๕  เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การพูดให้เด็กและเยาวชนใช้ภาษาไทย ภาษาถิ่นได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ซึ่งมีกิจกรรมการประกวด ๔ ประเภท ได้แก่ อ่านทำนองเสนาะ อ่านร้อยแก้ว คัดลายมือ และกล่าวสุนทรพจน์ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕   ณ อาคาร ๕๐ ปี วัดธรรมิการามวรวิหาร และห้องประชุมเกาะหลัก ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ผลการประกวด มีดังนี้

๑. การประกวดอ่านทำนองเสนาะ

๑.๑ ระดับประถมศึกษาช่วงชั้นที่ ๑ (ป.๑ – ป.๓)

(๑) รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ เด็กหญิงสมัชญา  ชินทะวัน โรงเรียนบ้านยางชุม

(๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  ได้แก่ เด็กหญิงลินลาณี  ลาดซ้าย โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง

(๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  ได้แก่ เด็กหญิงพิมพ์ลภัส คำสุรินทร์ โรงเรียนบ้านหินกอง

๑.๒ ระดับประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ ๒ (ป.๔ – ป.๖)

(๑) รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ เด็กหญิงสุรีมาศ ขำเจริญ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์

(๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ เด็กหญิงสิริมาศ ปิ่นเจริญพรทวี โรงเรียนวังไกลกังวล

(๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ เด็กชายวัฒนา   โตตตี่   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๕

๑.๓ ระดับมัธยมศึกษา ช่วงชั้นที่ ๓ (ม.๑ – ม.๓)

(๑) รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ เด็กหญิงมนัสวี มูลสิน  โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

(๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ เด็กหญิงธนัชพร ไกรสังข์ โรงเรียนหนองพลับวิทยา                             

(๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ เด็กหญิงสุธิตา คุ้มตลอด  โรงเรียนชัยเกษมวิทยา

๑.๔ ระดับมัธยมศึกษา ช่วงชั้นที่ ๔ (ม.๔ – ม.๖)

(๑) รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ เด็กชายสนธยา หยวกขาว โรงเรียนประจวบวิทยาลัย

(๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ เด็กหญิงณัฐสุดา ถาวร  โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

(๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ นายอาทิตย์ ศุภมงคลสถาพร  วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์

 ๒. การประกวดอ่านร้อยแก้ว     

๒.๑ ระดับประถมศึกษาช่วงชั้นที่ ๑ (ป.๑ – ป.๓)

(๑) รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ เด็กหญิงสุธารัตน์ ด้วงพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด

(๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  ได้แก่ เด็กหญิงธนภรณ์ อรุณพิทักษ์ภูมิ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองบัว

(๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ เด็กชายภาสวัฒน์ กองจันทร์ โรงเรียนวันทามารีอา

๒.๒ ระดับประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ ๒ (ป.๔ – ป.๖)

(๑) รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ เด็กหญิงกันตา เกิดผล โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี (วัดวังยาว)

(๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ เด็กหญิงรักษิตา ชูจิตารมย์  โรงเรียนวังไกลกังวล

(๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ เด็กหญิงฐิติรัตน์ จันทร์ชูกลิ่น โรงเรียนวราวัตน์วิทยา

๒.๓ ระดับมัธยมศึกษา ช่วงชั้นที่ ๓ (ม.๑ – ม.๓)

(๑) รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ เด็กหญิงพิชามญชุ์ เพชรัตนกูล โรงเรียนประจวบวิทยาลัย

(๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ เด็กหญิงดวงใจ ใจสูง  โรงเรียนบางสะพานวิทยา

(๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ เด็กหญิงบุษกร หาญกล้า โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา

๒.๔ ระดับมัธยมศึกษา ช่วงชั้นที่ ๔ (ม.๔ – ม.๖)

(๑) รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ นางสาวนฤมล กำชุน  โรงเรียนประจวบวิทยาลัย

(๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ นางสาวปณิตา วงศ์เรือง  โรงเรียนอรุณวิทยา

(๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ นายนฤดล จำปาทอง  โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

 ๓. การประกวดคัดลายมือ

๓.๑ ระดับประถมศึกษาช่วงชั้นที่ ๑ (ป.๑ – ป.๓)

(๑) รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ เด็กหญิงธัญจิรา วิวัฒนโสภา โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์

(๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  ได้แก่ เด็กหญิงระพีพรรณ นามแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมิการาม

(๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  ได้แก่ เด็กหญิงสุกานดา วัฒนากร โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา

๓.๒ ระดับประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ ๒ (ป.๔ – ป.๖)

(๑) รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ เด็กหญิงอาทิตยา สวัสดี โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์

(๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ เด็กหญิงณัฐนิช ปฏิพิมพาคม โรงเรียนเทศบาลบ้านสมอโพรง                             

(๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ เด็กหญิงอรุณี ธรรมประภาพร โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา

๓.๓ ระดับมัธยมศึกษา ช่วงชั้นที่ ๓ (ม.๑ – ม.๓)

(๑) รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ เด็กหญิงอาทิตยา รุ่งรัตนพร โรงเรียนประจวบวิทยาลัย

(๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ เด็กชายณัฐพล ยศวิปาน โรงเรียนประจวบวิทยาลัย

(๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ เด็กหญิงสุดารัตน์ ทองดี  โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

๓.๔ ระดับมัธยมศึกษา ช่วงชั้นที่ ๔ (ม.๔ – ม.๖)

(๑) รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ นางสาวปิ่นสุดา พรมชาติ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย

(๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ นางสาวปาจรีย์ ศรีนฤมล โรงเรียนอรุณวิทยา

(๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ นางสาวเบญจมาศ เรืองโรจน์ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย

๔. การประกวดกล่าวสุนทรพจน์  

๔.๑ ระดับประถมศึกษาช่วงชั้นที่ ๑ (ป.๑ – ป.๓)

(๑) รางวัลชนะเลิศ   ได้แก่ เด็กหญิงสุมินตรา บารีศรี  โรงเรียนบ้านหินกอง

(๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  ได้แก่ เด็กหญิงคชาภรณ์ ศิริบัน  โรงเรียนบ้านบึง

(๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  ได้แก่ เด็กหญิงภัทราภร เรืองนิวัติศัย โรงเรียนวันทามารีอา

 ๔.๒ ระดับประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ ๒ (ป.๔ – ป.๖)

(๑) รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ เด็กหญิงอารยา ทิพย์เกิด โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี (วัดวังยาว)

(๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ เด็กหญิงภัทรายุ พันปี    โรงเรียนบ้านตำหรุ

(๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  ได้แก่ เด็กหญิงศิริลักษณ์ อุ่นจิต โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์

๔.๓ ระดับมัธยมศึกษา ช่วงชั้นที่ ๓ (ม.๑ – ม.๓)

(๑) รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ เด็กหญิงณัฐนรี ยี่รงค์  โรงเรียนรักษ์วิทยา

(๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ เด็กหญิงนวธร จารุชาติธาดา โรงเรียนอรุณวิทยา

(๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ เด็กหญิงวันนิสา ฟาลค์ส โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

๔.๔ ระดับมัธยมศึกษา ช่วงชั้นที่ ๔ (ม.๔ – ม.๖)

(๑) รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ นายหาญณรงค์ หลีรัตนโสญานนท์ โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม

(๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ นางสาวนิภาพรรณ เปรมใจ โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี (วัดวังยาว)

(๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ นายณัฐพงศ์ เกิดสุวรรณ    โรงเรียนบางสะพานวิทยา

ประกาศผลการประกวดตามโครงการภาษาไทยภาษาถิ่น ประจำปี ๒๕๕๕ (51.9 kb, pdf)

 

(Visited 52 times, 1 visits today)
This entry was posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ and tagged , . Bookmark the permalink.

2 Responses to ประกาศผลการประกวดตามโครงการ ภาษาไทย ภาษาถิ่น ประจำปี ๒๕๕๕

  1. พิชานันท์ ภู่ทอง says:

    เสียดายจังเลยค่ะ หนูก็เป็นคนหนึ่งที่ไปร่วมแข่งสุนทรพจน์ช่วงชั้นที่ 2 ค่ะ แต่ไม่ได้ค่ะ
    แต่ก็ยินดีกับคนที่ได้ด้วยนะคะ จาก เด็กอรุณวิทยา

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.