วันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๖

วันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๖

วันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๖

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ การกีฬาแห่งประเทศไทยประจวบคีรีขันธ์
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สสส.
หน่วยงานราชการ และองค์กรเครือข่ายในพื้นที่
กำหนดจัดงานวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๖

โดยใช้ชื่องาน “อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์แบบไทย
ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ ประจำปี ๒๕๕๖”

โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ เมษายน ๒๕๕๖
ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙
หน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หลังใหม่)

มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย ดังนี้
๑. ขบวนแห่นางสงกรานต์
๒. พิธีการทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่แบบไทย
๓. พิธีเปิดงานอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์แบบไทย ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ ประจำปี ๒๕๕๖ โดยนายวีระ ศรีวัฒนตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๔. พิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ และผู้ร่วมงานได้รดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๕. มหกรรมดนตรีไทย มรดกไทย จากโรงเรียนต่างๆ นำโดยโรงเรียนประจวบวิทยาลัย และการบรรเลงวงมโหรีในรายการ “เสนาะเสียงมโหรี ฟังดนตรีในสวน” โดยศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพฯ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๖. การแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมของนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองฯ และโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
๗. การประกวดกลองยาว
๘. พิธีแห่นาคในโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล จำนวน ๓๐๐ คน
๙. ร่วมสนุกกับรำวงย้อนยุค
๑๐. การแข่งขันชกมวยไทย
๑๑. การแข่งขันชักเย่อ
๑๒. การประกวดก่อพระเจดีย์ทราย
๑๓. การแข่งเรือประมงพื้นบ้าน
๑๔. การแข่งขันตะกร้อลอดบ่วง
๑๕. การประกวดเทพีสงกรานต์
๑๖. การละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทย โดยโรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ)
๑๗. การแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ของชุมชน
๑๘. การเิดินแบบผ้าไทยโดยผู้รับเชิญกิตติมศักดิ์
๑๙. ร่วมเล่นน้ำสงกรานต์บริเวณชายหาดที่กำหนดเป็นพื้นที่ปลอดแอลกอฮอล์

โดยขอเชิญชวนผู้ร่วมงานแต่งกายด้วยผ้าไทย หรือผ้าพื้นเมือง

กำหนดการโครงการอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์แบบไทย ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ ประจำปี ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ เมษายน ๒๕๕๖ ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ หน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หลังใหม่)

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๖
เวลา ๐๘.๓๐ น. ขบวนแห่นางสงกรานต์ จากกองบิน ๕ ถึง สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ หน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หลังใหม่)
เวลา ๑๐.๐๐ น. พิธีทางศาสนา
เวลา ๑๐.๓๐ น. พิธีเปิดงาน และพิธีสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ
เวลา ๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารร่วมกัน
เวลา ๑๓.๐๐ น. ประกวดกลองยาว
เวลา ๑๖.๐๐ น. พิธีแห่นาคโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล
เวลา ๑๘.๐๐ น. การละเล่นของเด็กไทย การแข่งขันตะกร้อลอดบ่วง การแสดงสินค้า OTOP
เวลา ๑๙.๐๐ น. พิธีเปิดงานมหกรรมดนตรีไทย มรดกไทย
เวลา ๒๐.๐๐ น. รำวงย้อนยุค
เวลา ๒๑.๐๐ น. การแข่งขันชกมวยไทย

วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๖
เวลา ๐๙.๐๐ น. การแข่งขันชักเย่อ
เวลา ๑๐.๐๐ น. การประกวดก่อเจดีย์ทราย
เวลา ๑๔.๐๐ น. การแข่งเรือประมงพื้นบ้าน
เวลา ๑๘.๐๐ น. การละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทย การแข่งขันตะกร้อลอดบ่วง การแสดงสินค้า OTOP
เวลา ๑๘.๓๐ น. การเดินแบบผ้าไทยกิตติมศักดิ์
เวลา ๒๑.๐๐ น. รำวงย้อนยุค
เวลา ๒๒.๐๐ น. การแข่งขันชกมวยไทย

วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๖
เวลา ๐๗.๐๐ น. พิธีสงฆ์ และร่วมทำบุญตักบาตร
เวลา ๑๓.๐๐ น. เล่นน้ำสงกรานต์ในบริเวณปลอดแอลกอฮอล์
เวลา ๑๘.๐๐ น. การละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทย การแข่งขันตะกร้อลอดบ่วง การแสดงสินค้า OTOP
เวลา ๑๘.๓๐ น. การประกวดเทพีสงกรานต์
เวลา ๒๑.๐๐ น. รำวงย้อนยุค
เวลา ๒๒.๐๐ น. การแข่งขันชกมวยไทย

ดาวน์โหลดเกณฑ์การประกวดศิลปะการแสดงพื้นบ้าน กลองยาว ในงานอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๖

ดาวน์โหลดใบสมัครประกวดกลองยาว ประจำปี ๒๕๕๖

ดาวน์โหลดแบบตอบรับเดินแบบผ้าไทยกิตติมศักดิ์เพื่อการกุศล ในงานอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๖

มโหทรเทวี

มโหทรเทวี

 

 

ประกาศสงกรานต์ ปีพุทธศักราช 2556 มีใจความว่า

ปีมะเส็ง (มนุษย์ผู้ชาย ธาตุไฟ) เบญจศก จุลศักราช 1375 ทางจันทรคติ เป็นปกติมาสวาร ทางสุริยคติ เป็น ปกติสุรทิน วันที่ 14 เมษายน เป็นวันมหาสงกรานต์ ทางจันทรคติ ตรงกับวันเสาร์ ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 5 เวลา 02 นาฬิกา 02 นาที 02 วินาที

 

นางสงกรานต์ปีนี้ คือ “มโหทรเทวี” ทรงพาหุรัด ทัดดอกสามหาว (ผักตบชวา) อาภรณ์แก้วนิลรัตน์ ภักษาหารเนื้อทราย หัตถ์ขวาทรงจักร หัตถ์ซ้ายทรงตรีศูล เสด็จไสยาสน์หลับเนตร (นอนหลับตา) มาเหนือหลังมยุรา (นกยุง) เป็นพาหนะ

 

วันที่ 16 เม.ย. เวลา 05 นาฬิกา 56 นาที 24 วินาที เปลี่ยนจุลศักราชใหม่ เป็น 1375 ปีนี้ วันพฤหัสบดี เป็นธงชัย, วันอาทิตย์ เป็นอธิบดี, วันพุธ เป็นอุบาทว์, วันอังคาร เป็นโลกาวินาศ ปีนี้ วันศุกร์ เป็นอธิบดีฝน บันดาลให้ฝนตก 600 ห่า ตกในโลกมนุษย์ 60 ห่า ตกในมหาสมุทร 120 ห่า ตกในป่าหิมพานต์ 180 ห่า ตกในเขาจักรวาล 240 ห่า นาคให้น้ำ 1 ตัว เกณฑ์ธัญญาหาร ให้เศษ 0 ชื่อปาปะ ข้าวกล้าในภูมินา จะได้ผล 1 ส่วน เสีย 9 ส่วน มหาชนร้อนใจด้วยอาหารแล  เกณฑ์ธาราธิคุณ ตกราศีอาโป (น้ำ) น้ำมาก

 

สำหรับคำทำนายสงกรานต์ 2556 วันเสาร์เป็นวันมหาสงกรานต์ : จะเกิดอันตรายกลางเมือง จะเกิดเพลิง และ โจรผู้ร้าย และจะเจ็บไข้นักแลฯ วันจันทร์ เป็นวันเนา : เกลือจะแพง นางพระยาจะร้อนใจ มักจะเกิดความไข้ต่างๆ วันจันทร์ เป็นวันเถลิงศก : พระราชเทวี และหมู่นางสนม ราชบริพาร จะประกอบไปด้วยสุขและสมบัติทั้งปวง นางสงกรานต์ ไสยาสน์หลับเนตร (นอนหลับตา) : พระมหากษัตริย์จะเจริญรุ่งเรืองดี

 

คุณค่าความสำคัญของประเพณีสงกรานต์

ประเพณีสงกรานต์ถือเป็นประเพณีการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ที่ยึดถือปฏิบัติมาแต่โบราณช่วงวันสงกรานต์จึงเป็นวันแห่งความเอื้ออาทร ความรัก ความผูกพัน ที่มีต่อกันทั้งในครอบครัว ชุมชน สังคม และ ศาสนาดังนี้

คุณค่าต่อต่อครอบครัว

ทำให้สมาชิกของครอบครัวได้มีโอกาสมาอยู่ร่วมกันเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาเช่นช่วยกันทำความสะอาดบ้าน จัดบ้านใหม่ ช่วยกันทำขนมไว้ทำบุญและเลี้ยงลูกหลาน ขนมไทย สงกรานต์ กะละแม ลอกช่องน้ำกะทิ ฯลฯ จัดหาผ้าใหม่มอบให้คนรักนับถือ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ รวมทั้งแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว ด้วยการทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ คุณค่าต่อชุมชนทำให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีในชุมชน เช่น ส่งขนม/ของกินให้แก่กันและกันร่วมกันทำบุญให้ทาน พบปะสังสรรค์ สนุกสนานรื่นเริงร่วมกัน

คุณค่าต่อสังคม

ทำให้มีความเอื่ออาทรต่อบุคคลในสังคมและร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการช่วยกันทำความสะอาดบ้านเรือน วัดวาอาราม ที่สาธารณะ และอาคารสถานที่ต่าง ๆ คุณค่าต่อศาสนา ช่วยกันทำนุบำรุงพระศาสนา โดยการทำบุญตักบาตร เลื้ยงพระ การปฏิบัติ ธรรมฟังเทศน์ การสรงน้ำพระ

กิจกรรมที่ควรอนุรักษ์ฟื้นฟูและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติ

การเตรียมงาน

– การเตรียมเครื่องนุ่งห่ม เป็นการเตรียมเครื่องนุ่งห่มให้สะอาดเรียบร้อย หรือจะใช้ชุดใหม่ก็ได้ รวมทั้งการเตรียมผ้าสำหรับใช้ในการไหว้บิดา มารดา หรือ ญาติผู้ใหญ่คนรักนับถือ

– การทำความสะอาดบ้านเรือน ที่อยู่อาศัยบริเวณต่าง ๆ ในชุมชนที่อยู่ เช่น วัดวาอารามที่จะใช้เป็นสถานที่สำหรับทำบุญหรือที่สาธารณะอื่น ๆ การจัดงาน

– การทำบุญตักบาตรตอนเช้า หรือนำอาหารไปเลี้ยงพระที่วัดเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่บุพการีที่ล่วงลับไปแล้ว

– การก่อเจดีย์ทราย โดยขนทรายเข้าวัด แล้วร่วมกันก่อเจดีย์ทรายเป็นรูปเจดีย์หริอรูปสัตว์ต่าง ๆปักธงหลากสี ธูปเทียนและดอกไม้เป็นเครื่องบูชาพระ

– การทำทาน โดยการปล่อยนก ปล่อยให้นกไปสู่อิสระ ไปป่าปล่อยปลาปล่อยแม่ปลาหรือปลาใหญ่รวมทั้งการฟังเทศน์ถือศีลปฏิบัติธรรม

– การสรงน้ำพระพุทธรูปในบ้านและที่วัด โดยใช้น้ำสะอาดหรือน้ำผสมน้ำอบไทยลอยด้วยดอกไม้สดเช่น ดอกมะลิ

– สรงน้ำพระภิกษุสามเณรด้วยน้ำสะอาด แล้วถวายผ้าสบงหรือผ้าไตร

– การรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ โดยใช้น้ำสะอาด หรือน้ำผสมน้ำอบไทยลอยด้วยดอกไม้สด เช่น ดอกมะลิ หรือตามประเพณีนิยมของท้องถิ่นนั้น ๆ

– การเล่นรดน้ำ เชื่อมความสัมพันธ์กับญาติมิตรสหาย โดยใช้น้ำสะอาดและเล่นอย่างสุภาพเหมาะสมกับกาลเทศะไม่ก่อความเดือดร้อนรำคาญ หรือละเมิดสิทธิเสรีภาพผู้อื่น

– การละเล่นรื่นเริงอื่น ๆ ตามประเพณีนิยมของท้องถิ่นนั้น ๆ

กิจกรรมที่เบี่ยงเบนไปและไม่ควรกระทำอย่างยิ่ง

ปัจจุบันในช่วงประเพณีสงกรานต์ มีกิจกรรมบางอย่างที่มีการปฏิบัติในลักษณะที่เบี่ยงเบนไปในทางที่ไม่เหมาะสม และส่งผลกระทบต่อขนบธรรมเนียมประเพณีหรือส่งผลกระทบต่อความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินซึ่งควรจะมีการป้องกันและแก้ไขกิจกรรมที่เบี่ยงเบนดังกล่าว ได้แก่ กิจกรรมที่เบี่ยงเบนและมีผลกระทบต่อขนบธรรมเนียมประเพณี กิจกรรมเบี่ยงเบนและมีผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (กิจกรรมที่ห้ามกระทำโดยเด็ดขาด)

กิจกรรมที่เบี่ยงเบนและมีผลกระทบต่อขนมธรรมเนียมประเพณี

๑. การสาดน้ำ ได้แก่ การเล่นสาดน้ำอย่างรุนแรง เช่น ใช้ปืนฉีดน้ำชนิดอัดแรงลม การใช้น้ำสกปรก หรือ ของเหลวที่เน่าเหม็น การขว้งปาถุงน้ำแข็ง

๒. การประแป้ง หรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะส่อไปในทางกระทำอนาจาร เช่นใช้มือลูบคลำ ใบหน้า หน้าอก หรือสะโพกของสุภาพสตรี

๓. การประกวดเทพีสงกรานต์ หรือประกวดในลักษณะอื่น ๆ ที่ไม่เหมาะสม เช่น แต่งกายด้วยชุดว่ายน้ำประกวดเทพีสงกรานต์ประเภท๒ เป็นต้น

มาตรการการป้องกันและแก้ไข

๑. การให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับคุณค่า และสาระสำคัญของประเพณี และรูปแบบกิจกรรมการปฏิบัติที่เหมาะสมตามประเพณี

๒. การส่งเสริมการเรียนรู้ประเพณีท้องถิ่นทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน รวมทั้งการศึกษาตามอัธยาศัย

๓. การใช้มาตรการทางกฏหมายอย่างเคร่งครัดแก่ผู้กระทำผิด

กิจกรรมที่ไม่สมควรทำอย่างยิ่ง

๑. การดื่มสุราจนมีอาการมึนเมาไม่สามารถครองสติได้

๒. ประแป้งที่บริเวณใบหน้าของสุภาพสตรีและบริเวณลำตัว

มาตรการการป้องกันและแก้ไข

หากผู้ดื่มสุรามึนเมาและกระทำการก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่น จะถูกดำเนินการดังนี้

๑. หากผู้ดื่มสุราแล้วเกิดอาการมึนเมาก่อความเดือดร้อนรำคาญให้แก่ผู้อื่น จะถูกดำเนินคดีในข้อกล่าวหาเสพสุราหรือของมึนเมาอย่างอื่นจนเป็นเหตุตนมึนเมาประพฤติวุ่นวายหรือครองสติไม่ได้ขณะอยู่ในถนนสาธารณะหรือ สาธารณสถาน เป็นความผิดตามประมวลกฏหมาย อาญามาตรา๓๗๘ มีโทษปรับไม่เกิน๕๐๐ บาท

๒. หากเป็นกรณีขับรถในขณะมึนเมา เมื่อมีการตรวจสอบปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดพบว่าเกิน กำหนดแล้ว จะถูกดำเนินคดีทันทีตามข้อกล่าวหา ขับรถในขณะมึนเมาสุรา เป็นความผิดตาม พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๔๓(๑)(๒),๑๔๒ กฏกระทรวง ฉบับที่๑๖ (พ.ศ.๒๕๓๗) ออกตามความใน พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ มาตรา๑๕๔ มีโทษจำคุกไม่เกิน๓ เดือนหรือปรับตั้งแต่ ๒,๐๐๐ – ๑,๐๐๐ บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

๓. หากการกระทำดังกล่าวเกินเลยถึงขึ้นทำให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่น ผู้กระทำความผิดจะถูก ดำเนินคดีในข้อกล่าวหากระทำอนาจารบุคคลอื่น ตามประมวลกฏหมายอาญามาตรา ๒๗๘ มีโทษจำคุกไม่เกิน ๑๐ ปี หรือ ปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

๔. หากการกระทำดังกล่าวเกินเลยจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ผู้กระทำจะมีความผิดตามมาตรา ๒๘๐ (๒) ต้องระวางโทษถึงประหารชีวิต หรือจำคุกตลอดชีวิต

แนวทางการดำเนินงานและหน่วยงานที่รับผิดชอบ

แนวทางการดำเนินงาน

– การให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับคุณค่าและความสำคัญของประเพณี สงกรานต์โดยการดำเนินงานในหลากหลายรูปแบบและครอบคลุมอย่างกว้างขวางทั่วถึง ได้แก่

๑. การให้ความรู้ความเข้าใจทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน

๒. การใช้สื่อทุกประเภทร่วมรณรงค์ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์

๓. การส่งเสริมการเรียนรู้ประเพณีท้องถิ่นโดยกำหนดไว้ในหลักสูตร

การเรียนการสอน

– จัดให้มีการสาธิตรูปแบบของกิจกรรมการปฏิบัติที่เหมาะสมตามประเพณี เพื่อเป็นกรณีตัวอย่างอย่างน้อยจังหวัดละ ๑ แห่งแล้วเผยแพร่อย่างกว้างขวาง

– การกำหนดเขตอนุญาตให้มีการเล่นสงกรานต์บางอย่าง เช่น การเล่นสาดน้ำ

– การดำเนินงานตามมาตรการทางกฏหมายอย่างเคร่งครัด

– ราชการส่วนท้องถิ่น ออกข้อปฏิบัติข้อห้ามของ อบต. ของตนเองแล้วจับปรับเองนำเงินเข้าส่วนท้องถิ่น

 

ประกาศสงกรานต์ ปีพุทธศักราช 2556 มีใจความว่า

 

ปีมะเส็ง (มนุษย์ผู้ชาย ธาตุไฟ) เบญจศก จุลศักราช 1375 ทางจันทรคติ เป็นปกติมาสวาร ทางสุริยคติ เป็น ปกติสุรทิน วันที่ 14 เมษายน เป็นวันมหาสงกรานต์ ทางจันทรคติ ตรงกับวันเสาร์ ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 5 เวลา 02 นาฬิกา 02 นาที 02 วินาที

 

นางสงกรานต์ปีนี้ คือ “มโหทรเทวี” ทรงพาหุรัด ทัดดอกสามหาว (ผักตบชวา) อาภรณ์แก้วนิลรัตน์ ภักษาหารเนื้อทราย หัตถ์ขวาทรงจักร หัตถ์ซ้ายทรงตรีศูล เสด็จไสยาสน์หลับเนตร (นอนหลับตา) มาเหนือหลังมยุรา (นกยุง) เป็นพาหนะ

 

วันที่ 16 เม.ย. เวลา 05 นาฬิกา 56 นาที 24 วินาที เปลี่ยนจุลศักราชใหม่ เป็น 1375 ปีนี้ วันพฤหัสบดี เป็นธงชัย, วันอาทิตย์ เป็นอธิบดี, วันพุธ เป็นอุบาทว์, วันอังคาร เป็นโลกาวินาศ ปีนี้ วันศุกร์ เป็นอธิบดีฝน บันดาลให้ฝนตก 600 ห่า ตกในโลกมนุษย์ 60 ห่า ตกในมหาสมุทร 120 ห่า ตกในป่าหิมพานต์ 180 ห่า ตกในเขาจักรวาล 240 ห่า นาคให้น้ำ 1 ตัว เกณฑ์ธัญญาหาร ให้เศษ 0 ชื่อปาปะ ข้าวกล้าในภูมินา จะได้ผล 1 ส่วน เสีย 9 ส่วน มหาชนร้อนใจด้วยอาหารแล  เกณฑ์ธาราธิคุณ ตกราศีอาโป (น้ำ) น้ำมาก

 

สำหรับคำทำนายสงกรานต์ 2556 วันเสาร์เป็นวันมหาสงกรานต์ : จะเกิดอันตรายกลางเมือง จะเกิดเพลิง และ โจรผู้ร้าย และจะเจ็บไข้นักแลฯ วันจันทร์ เป็นวันเนา : เกลือจะแพง นางพระยาจะร้อนใจ มักจะเกิดความไข้ต่างๆ วันจันทร์ เป็นวันเถลิงศก : พระราชเทวี และหมู่นางสนม ราชบริพาร จะประกอบไปด้วยสุขและสมบัติทั้งปวง นางสงกรานต์ ไสยาสน์หลับเนตร (นอนหลับตา) : พระมหากษัตริย์จะเจริญรุ่งเรืองดี

 

(Visited 298 times, 1 visits today)
This entry was posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, ประเพณีสงกรานต์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.