ค่ายเยาวชนสมานฉันท์ 2558

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ เสริมสร้างศักยภาพครอบครัว ล้อมรั้วด้วยมิติทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็ก เยาวชน และผู้ปกครองได้รับการปลูปฝังและเสริมสร้างศักยภาพในครอบครัว มีภูมิคุ้มกันทางสังคมที่เข้มแข็ง ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วระหว่างวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมเกาะหลัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และศึกษาดูงานโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี

126086 126079 126415 133213 126414 126231 126230 126115 126107 126111 126101 126088 126099 2-7-58-page-002 2-7-58-page-001 56413 56414 56410 56411 56409 56430 56429 56427 56428 56426 56425 56424 56423 56422 56419 56421

This entry was posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, ค่ายเยาวชนสมานฉันท์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ and tagged . Bookmark the permalink.