พิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์และพิธีสืบดวงพระชาตา

กำหนดการพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์และพิธีสืบดวงพระชาตา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๓ พรรษา ๒๘ กรฎาคม ๒๕๕๘ ในวันจันทร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ พระอุโบสถวัดคลองวาฬ พระอารามหลวง ในเวลา ๑๓.๐๐ น. ผู้ร่วมพิธีพร้อมกันและลงทะเบียน เวลา ๑๓.๓๙ น. ประธานในพิธี (ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์) เดินทางถึงพระอุโบสถวัดคลองวาฬ เริ่มประกอบพิธี

กำหนดการพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์และพิธีสืบดวงพระชาตา

กำหนดการพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์และพิธีสืบดวงพระชาตา

(Visited 46 times, 1 visits today)
This entry was posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ and tagged . Bookmark the permalink.