การประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ ระดับจังหวัด ปี 2559

การประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ ระดับจังหวัด ปี 2559

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดทำโครงการประกวด     คลิปวีดีโอ สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ หัวข้อ “เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ” ประจำปี 2559 โดยเชิญชวน      นักเรียน นิสิต นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า – ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า เข้าร่วม     ประกวดคลิปวีดีโอ ความยาว 60 วินาที ภายใต้หัวข้อ “เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ”

การประกวดคลิปวีดิโอ 59

การประกวดคลิปวีดิโอ 59

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
1.1 มีสถานภาพเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษา – ระดับอุดมศึกษา
1.2 สามารถส่งผลงานในนามบุคคล (ประเภทบุคคล) หรือเป็นทีม (ประเภททีม ๆ ละไม่เกิน 3 คน)    โดยส่งผลงานได้เพียงคน/ทีม ละ 1 ผลงาน

2. เกณฑ์การประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ “เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ”
2.1 เนื้อหาคลิปวีดิโอ มีความยาว 60 วินาที รวมไตเติ้ล (ถ้ามี)
2.2 ขอบเขตของเนื้อหาในคลิปที่ส่งเข้าประกวดภายใต้ หัวข้อ “เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ”  จะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับการปลูกจิตสำนึกด้านการผลิตสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ การรู้ทันเท่าสื่อ และเลือกบริโภคสื่ออย่างถูกต้องให้กับเด็กและเยาวชน รวมถึงประชาชนทั่วไป นำไปสู่การร่วมกันป้องกัน แก้ไขปัญหา และสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่สังคมต่อไป โดยไม่จำกัดเทคนิคในการนำเสนอผลงาน ชื่อคลิปผลงานขึ้นอยู่กับผู้สมัครเอง โดยต้องมีชื่อและโลโก้ของกระทรวงวัฒนธรรม ในท้ายเครดิต
2.3 ผู้สมัครจะต้องคิดคำขวัญ หรือสโลแกนที่ง่ายต่อการจดจำผลงานที่ส่งเข้าประกวด
2.4 ผลงานคลิป ต้องไม่ลบหลู่ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่ใช้ถ้อยคำ ที่เป็นการ       ดูถูก   ดูหมิ่น เสียดสี และก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม รวมถึงต้องไม่กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
2.5 ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป วิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์   และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน ทางผู้จัดโครงการฯ ไม่มีส่วนในการรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้ามีการตรวจสอบพบภายหลัง จะถือเป็นโมฆะและถูกเรียกรางวัลคืน
2.6 ความละเอียดของไฟล์ผลงานไม่ต่ำกว่า 720 p (1280 x 720) ประเภทไฟล์ wmv, mpg, mp4, mov, flv
2.7 กระทรวงวัฒนธรรมขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และเงื่อนไขต่างๆ ของ             การประกวด โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2.8 ทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวด ถือเป็นลิขสิทธิ์ร่วมของกระทรวงวัฒนธรรม และผู้สร้างสรรค์งาน
2.9 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

3. หลักเกณฑ์การให้คะแนน
3.1 ความคิดสร้างสรรค์ 20 คะแนน
3.2 เนื้อหา 20 คะแนน
3.3 เทคนิคการเล่าเรื่อง  20 คะแนน
3.4 การใช้ภาษาและดนตรี 20 คะแนน
3.5 คุณภาพในการผลิต 20 คะแนน
รวม 100 คะแนน

4. รางวัลการประกวด
4.1 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 6,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
4.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
4.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 4,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
4.4 รางวัลชมเชย 5 รางวัล ๆ ละ 2,000 บาท   รวม  25,000 บาท
รางวัลที่ 1 – 3 ได้รับสิทธิ์ในการส่งเข้าประกวดระดับประเทศ ซึ่งจัดโดยสำนักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

5.  ระยะเวลาดำเนินการ
5.1 ส่งใบสมัครเพื่อเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ “เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ” พร้อมสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรนักศึกษา และรูปถ่ายเจ้าของผลงาน ขนาด 2 นิ้ว 1 รูป  ได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถนนสละชีพ อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์/โทรสาร 032-604307
5.2 ผู้ส่งคลิปวีดีโอเข้าประกวดต้องเข้าร่วมกิจกรรม workshop ระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2559    ณ ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
5.3 ผู้เข้าประกวดส่งผลงานในรูปแบบของการ Linked File มาที่ อีเมล์ prachuapculture@yahoo.com หรือส่งในรูปแบบ DVD มาที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถนนสละชีพ อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000  โทรศัพท์/โทรสาร 032-604307  ** ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2559 **
5.4 ประกาศผลการตัดสินคลิปวีดีโอในเดือนเมษายน 2559
5.5 จังหวัดส่งผลงานคลิปวีดีโอที่ได้รับรางวัลที่  1- 3  ไปที่ส่วนกลางเพื่อเข้าประกวด ในระดับประเทศ

เอกสารดาวโหลด

->> ใบสมัครประกวดคลิปวีดีโอ 59

->> หลักเกณฑ์การประกวดคลิปวีดีโอ 59

->> โลโก้ สำหรับใช้ในการประกวดคลิปวิดีโอ 59 “เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ”

->> เว็บไซต์สำนักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ผู้จัดประกวดคลิปวีดีโอระดับประเทศ

Depend on…? ผลงานของนายนุติ ตราบุรี และนายนิธิกร หินทอง นักเรียนโรงเรียนหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับประเทศ โครงการประกวดสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ หัวข้อ “เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ” ประจำปี 2559

(Visited 201 times, 1 visits today)
This entry was posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ and tagged . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.