การประกวดคลิปวีดีโอสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ หัวข้อ ตามรอยเท้าพ่อ ปี 2560

การประกวดคลิปวีดีโอสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ หัวข้อ ตามรอยเท้าพ่อ ปี 2560

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอเชิญนักเรียน/นักศึกษา เข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ หัวข้อ “ตามรอยเท้าพ่อ” ปีงบประมาณ 2560 ความยาว 60 วินาที ส่งผลงานภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

หลักเกณฑ์การประกวดคลิปวีดิโอหัวข้อ “ตามรอยเท้าพ่อ” ประจำปีงบประมาณ 2560 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1. คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

1.1 มีสถานภาพเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า – ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า
1.2 สามารถส่งผลงานในนามบุคคล (ประเภทบุคคล) หรือเป็นทีม (ประเภททีม ๆ ละไม่เกิน 3 คน) ส่งผลงานได้เพียงคน/ทีม ละ 1 ผลงาน

2.เกณฑ์การประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ “ตามรอยเท้าพ่อ

2.1 เนื้อหาคลิปวีดิโอ มีความยาว 60 วินาที รวมไตเติ้ล (ถ้ามี)
2.2. ขอบเขตของเนื้อหาในคลิปที่ส่งเข้าประกวดภายใต้ หัวข้อ “ตามรอยเท้าพ่อ”     จะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับการแสดงออกถึงความจงรักภักดีโดยการน้อมนำพระบรมราโชวาท พระราชดำรัสมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิต และเป็นการปลูกจิตสำนึกด้านการผลิตสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ การรู้ทันเท่าสื่อ  และเลือกบริโภคสื่ออย่างถูกต้องให้กับเด็กและเยาวชน รวมถึงประชาชนทั่วไป นำไปสู่การร่วมกันป้องกัน แก้ไขปัญหา และสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่สังคมต่อไป โดยไม่จำกัดเทคนิคในการนำเสนอผลงาน ชื่อคลิปผลงานขึ้นอยู่กับผู้สมัครเอง โดยต้องมีชื่อและโลโก้ของกระทรวงวัฒนธรรม ในท้ายเครดิต
2.3. ผู้สมัครจะต้องคิดคำขวัญ หรือสโลแกนที่ง่ายต่อการจดจำผลงานที่ส่งเข้าประกวด
2.4. ผลงานคลิป ต้องไม่ลบหลู่ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่ใช้ถ้อยคำ ที่เป็นการดูถูก   ดูหมิ่น เสียดสี และก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม รวมถึงต้องไม่กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
2.5. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป วิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์   และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน ทางผู้จัดโครงการฯ ไม่มีส่วนในการรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้ามีการตรวจสอบพบภายหลัง จะถือเป็นโมฆะและถูกเรียกรางวัลคืน
2.6. ความละเอียดของไฟล์ผลงานไม่ต่ำกว่า 720 p (1280 x 720) ประเภทไฟล์ wmv, mpg, mp4, mov, flv
2.7. กระทรวงวัฒนธรรมขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และเงื่อนไขต่างๆ ของการประกวด โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2.8. ทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวด ถือเป็นลิขสิทธิ์ร่วมของกระทรวงวัฒนธรรม และผู้สร้างสรรค์งาน โดยกระทรวงวัฒนธรรมพึงมีสิทธ์ที่จะแก้ไข ดัดแปลง โดยไม่จำเป็นต้องขออนุญาตผู้สร้างสรรค์ผลงาน
2.9. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

3.หลักเกณฑ์การให้คะแนนผลงาน

หัวข้อการให้คะแนน  คะแนน
1. ความคิดสร้างสรรค์ 20
2. เนื้อหา 20
3. เทคนิคการเล่าเรื่อง 20
4. การใช้ภาษาและดนตรี 20
5. คุณภาพในการผลิต 20
รวม 100

 

4.รางวัลการประกวด

4.1 รางวัลชนะเลิศ                                              5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

4.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1                          4,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

4.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2                          3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

4.4 รางวัลชมเชย 3 รางวัล ๆ ละ 1,000 บาท    3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รวม  15,000 บาท

รางวัลที่ 1 – 3 ได้รับสิทธิ์ในการส่งเข้าประกวดระดับประเทศ ซึ่งจัดโดยสำนักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

5.ระยะเวลาดำเนินการ

5.1 ส่งใบสมัครเพื่อเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ “ตามรอยเท้าพ่อ” พร้อมสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรนักศึกษา และรูปถ่ายเจ้าของผลงาน ขนาด 2 นิ้ว 1 รูป  ได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถนนสละชีพ อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

5.2 ผู้ส่งคลิปวีดีโอเข้าประกวดสามารถเข้าร่วมกิจกรรม workshop ระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม 2560    ณ ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

5.3 ผู้เข้าประกวดส่งผลงานในรูปแบบของการ Linked File มาที่ อีเมล์ prachuapculture@yahoo.com หรือส่งในรูปแบบ DVD มาที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถนนสละชีพ อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

5.4 ประกาศผลการตัดสินคลิปวีดีโอในเดือนกุมภาพันธ์ 2560

5.5 จังหวัดส่งผลงานคลิปวีดีโอที่ได้รับรางวัลที่ 1 –  3  ไปที่ส่วนกลางเพื่อเข้าประกวด ในระดับประเทศ

***********************

ผลการประกวดคลิปวีดีโอ “ตามรอยเท้าพ่อ” ปี 2560 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ตามที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดย สนง.วัฒนธรรมจังหวัดประจวบฯ จัดประกวดคลิปวีดีโอสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ หัวข้อ “ตามรอยเท้าพ่อ” ปีงบประมาณ 2560 โดยมีสถานศึกษาส่งผลงานคลิปวีดีโอเข้าร่วมประกวด จำนวน 27 คลิป มีผลการประกวด ดังนี้

1. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม The Best ชื่อผลงาน “สานต่อจากพ่อ” จากวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วย
– นางสาวธิญาดา จุนสันติกุล
– นายณัฐพงษ์ แพ่งหร่าย
– นางสาวอังคณา หงษา

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   ได้แก่  ทีม 4 วิธี ชื่อผลงาน “ประหยัดตามรอยเท้าพ่อ 4 วิธี” จากวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วย
– นายคฑาวุธ ดีเลิศ
– นายอนวัช น้อยเมือง
– นายณัฐพล อุดมวัฒนานันท์

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เด็กชายวรัณญู จิดอน  ชื่อผลงาน “ก้าวแรก…ตามรอยเท้าพ่อ” จากโรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2

4. รางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้แก่
4.1 ทีม Crazy Shutter ชื่อผลงาน “ใช้ให้หมด- อดออมไว้” จากโรงเรียนประจวบวิทยาลัย  ประกอบด้วย
– เด็กหญิงนีรชา โพนจ้อย
– นายจิรกิตติ์ มณีล้วนสกุล
– นางสาวพิมพ์ระพี แก้วบวร

4.2 ทีม Pinkpenter Team ชื่อผลงาน  “ตามรอยพ่อ-แบบพอเพียง”  จากโรงเรียนบ้านสวนหลวง  ประกอบด้วย
– นางสาวสุภนิดา วงษ์จันทร์
– นางสาวรุ่งนภา พิมลรัตน์

4.3 ทีม Poppy ชื่อผลงาน “รู้จักคิด” จากวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์  ประกอบด้วย
– นายศักดิ์ณรงค์ สมัครราษฎร์
– นายชยกร เกิดชาวนา
– นายสิทธิพงษ์ ผายม

(Visited 89 times, 1 visits today)
This entry was posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ and tagged . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.