ประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาเมืองสามอ่าว ปี ๒๕๖๒

ด้วยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ดำเนินโครงการประกวดคลิปวีดีโอสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ หัวข้อ “ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาเมืองสามอ่าว” ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนมีจิตสำนึกด้านการผลิตสื่อที่ปลอดภัย และสร้างสรรค์ สร้างแรงบันดาลใจในการคิดและผลิตสื่อดีออกสู่สังคม เรียนรู้ และเผยแพร่องค์ความรู้ ตามแนวทางการพัฒนาตามศาสตร์พระราชา ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รู้จักการใช้ศักยภาพของตน โดยการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนให้รู้เท่าทัน เลือกรับปรับใช้สื่อไอทีให้เกิดประโยชน์กับตนเองและส่วนรวมต่อไป จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การประกวด ดังนี้

๑. คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
๑.๑ มีสถานภาพเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไม่น้อยกว่า ๕ เดือนนับถึงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒
๑.๒ ส่งผลงานในประเภททีม ๆ ละ ๓-๕ คน โดยส่งผลงานได้เพียงทีมละ ๑ ผลงาน

๒. เกณฑ์การประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ “ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาเมืองสามอ่าว”
๒.๑ ต้องมีการเขียนบท และ Story Board ประกอบในการถ่ายทำ
๒.๒ เนื้อหาคลิปวีดิโอ มีความยาว ๖๐ วินาที รวมไตเติ้ล (ถ้ามี)
๒.๓ ขอบเขตของเนื้อหาในคลิปที่ส่งเข้าประกวดภายใต้ หัวข้อ “ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาเมืองสามอ่าว” เชื่อมโยงองค์ความรู้ตามแนวทางการพัฒนาตามศาสตร์พระราชา ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้วยหลักการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่และจิตใจของประชาชนในการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้พื้นฐานสำคัญของแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยน้อมนำสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นแกนหลักสำคัญในการพัฒนา โดยต้องมีชื่อและโลโก้ของกระทรวงวัฒนธรรม และโลโก้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในท้ายเครดิต
๒.๔ ผู้สมัครจะต้องคิดคำขวัญ หรือสโลแกนที่ง่ายต่อการจดจำผลงานที่ส่งเข้าประกวด
๒.๕ ผลงานคลิป ต้องไม่ลบหลู่ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่ใช้ถ้อยคำ ที่เป็นการดูถูก ดูหมิ่น เสียดสี และก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม รวมถึงต้องไม่กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
๒.๖ ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป วิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน ทางผู้จัดโครงการฯ ไม่มีส่วนในการรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้ามีการตรวจสอบพบภายหลัง จะถือเป็นโมฆะและถูกเรียกรางวัลคืน
๒.๗ ความละเอียดของไฟล์ผลงานไม่ต่ำกว่า ๗๒๐ p (๑๒๘๐ x ๗๒๐) ประเภทไฟล์ wmv, mpg, mp๔, mov, flv
๒.๘ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และเงื่อนไขต่าง ๆ ของการประกวด โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
๒.๙ ทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวด ถือเป็นลิขสิทธิ์ร่วมของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และผู้สร้างสรรค์งาน โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พึงมีสิทธ์ที่จะแก้ไข ดัดแปลง โดยไม่จำเป็นต้องขออนุญาตผู้สร้างสรรค์ผลงาน
๒.๑๐ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

๓. หลักเกณฑ์การให้คะแนนผลงาน
หัวข้อการให้คะแนน
๑. ความคิดสร้างสรรค์ ๓๐ คะแนน
๒. เนื้อหา ๓๐ คะแนน
๓. เทคนิคการเล่าเรื่อง ๒๐ คะแนน
๔. การใช้ภาษาและดนตรี ๒๐ คะแนน
รวม ๑๐๐ คะแนน

๔. รางวัลการประกวด
๔.๑ รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา ๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๔.๒ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ทุนการศึกษา ๔,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๔.๓ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๔.๔ รางวัลชมเชย ๓ ทุนการศึกษารางวัล ๆ ละ  ๑,๐๐๐ บาท รวมทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รวมเป็นเงินทุนการศึกษา ทั้งสิ้น ๑๕,๐๐๐ บาท

๕. ระยะเวลาดำเนินการ
๕.๑ ส่งใบสมัครเพื่อเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ “ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาเมืองสามอ่าว” พร้อมสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรนักศึกษา และรูปถ่ายของทุกคนในทีม ขนาด ๒ นิ้ว ได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถนนสละชีพ อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๕.๒ ผู้เข้าประกวดส่งผลงานในรูปแบบของการ Linked File มาที่ อีเมล์prachuapculture@yahoo.com หรือส่งในรูปแบบ DVD  พร้อม Story Board มาที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถนนสละชีพ อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภายในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒
๕.๓ ประกาศผลการตัดสินคลิปวีดีโอในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒

ใบสมัครประกวดคลิป62 1.0หลักเกณฑ์ประกวดคลิป62 หน้า1หลักเกณฑ์ประกวดคลิป62 หน้า2

(Visited 234 times, 1 visits today)
This entry was posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ and tagged . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.