กระทรวงวัฒนธรรมขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่าย “ชุมชนคุณธรรม บ้านฉัน”

กระทรวงวัฒนธรรมขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่าย “ชุมชนคุณธรรม บ้านฉัน”

621006

– คุณสมบัติ: ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศ วัย

– เป็นภาพถ่ายในพื้นที่ชุมชนคุณธรรม โดย ๑ ท่าน ส่งภาพชุมชนคุณธรรม ได้ ๑ แห่ง ไม่เกิน ๓ ภาพ

– เป็นภาพถ่ายที่สื่อถึงชุมชนคุณธรรมที่มีความงดงามทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต วิถีพอเพียง ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา หรือความงดงามทางธรรมชาติ ซี่งผู้ส่งผลงานภาคภูมิใจ และอยากแบ่งปันความสุข สร้างความประทับใจแก่ผู้คนทั่วไปให้สนใจมาเยี่ยมเยือนยังชุมชนคุณธรรมของท่าน

– เป็นภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิตอล หรือกล้องจากโทรศัพท์มือถือ ที่ใช้ความละเอียดในการถ่ายภาพ ไม่ตํ่ากว่า ๕ ล้านพิกเซลและรูปภาพที่ส่งต้องเป็นไฟล์ในแบบมาตรฐาน JPEG หรือ .TIFF (ไม่รับภาพไฟล์ ที่เป็นสกุลอื่น) ต้องไม่มีลายน้ำ ตัวอักษร หรือกราฟฟิกใดๆ ลงบนภาพ และห้ามเว้นขอบภาพไว้เป็นสีใดๆ

– สามารถใช้เทคนิคการถ่ายภาพได้อย่างอิสระสำหรับขั้นตอนการถ่ายภาพ สามารถปรับสี ตกแต่งในด้านเทคนิค เพื่อให้ภาพมีคุณภาพดีขึ้น แต่ภาพยังต้องดูเป็นธรรมชาติเหมือนภาพถ่ายปกติ ห้ามใช้เทคนิค ตัดต่อเปลี่ยนแปลง บิดเบือน ตกแต่ง

– ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องถ่ายโดยผู้ส่งภาพเข้าประกวดเท่านั้น และเป็นภาพถ่ายที่ไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใด ๆ มาก่อน

– ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพ ต้องส่งไฟล์ต้นฉบับ และให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม โดยสงวนสิทธิ์ไม่ส่งคืนแก่ผู้ส่งภาพเข้าประกวด และสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในภาพถ่ายดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นภาพที่ได้รับรางวัลหรือไม่ก็ตาม รวมถึง สามารถนำภาพไปใช้ในภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม โดยไม่มุ่งหวังผลทางการค้า โดยผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด ยังคงเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๑๘ ในการแสดงตนว่าเป็นผู้สร้างสรรค์งาน และมีสิทธิในการห้ามไม่ให้ผู้อื่นเอางานของตนไปดัดแปลงให้เกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงของผู้สร้างสรรค์งานตลอดไป

– ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดทุกคนต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ หากฝ่าฝืน จะถูกตัดสิทธิ์ในการประกวดหรือรับรางวัล รวมทั้งผู้จัดการประกวดอาจเรียกรางวัลที่ได้รับไปแล้วกลับคืน

– คณะกรรมการตัดสินและคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดภาพถ่าย และบุคลากรในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ไม่มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด

รางวัล
– รางวัลชนะเลิศ จำนวน ๑ รางวัล เงินสด ๑๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร จากสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ จำนวน ๑ รางวัล เงินสด ๑๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร จากสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ จำนวน ๑ รางวัล เงินสด ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร จากสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

– รางวัล Popular Vote จำนวน ๑ รางวัล เงินสด ๑๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร จากสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

– รางวัลรองรอง Popular Vote อันดับ ๑ จำนวน ๑ รางวัล เงินสด ๑๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร จากสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

– รางวัล Popular Vote อันดับ ๒ จำนวน ๑ รางวัล เงินสด ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร จากสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

การส่งผลงาน
– ส่งผลงานเข้าประกวดได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดซึ่งเป็นที่ตั้งของชุมชนคุณธรรมตามภาพถ่าย ที่ส่งเข้าประกวด

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้
๑) ไฟล์รูปภาพที่ส่งเข้าประกวด
๒) ชื่อ-นามสกุล /ที่อยู่ /โทรศัพท์ / Email /Line id
๓) ชื่อภาพ และแนวคิดสั้นๆ (ไม่เกิน ๒ บรรทัด)
๔) ชื่อชุมชนคุณธรรม /ที่ตั้ง
๕) วัน เดือน ปี ที่ถ่าย

-ส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันที่ ๓๑ ตุลาคม – ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

การตัดสิน
– กระทรวงวัฒนธรรมจะแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกภาพถ่ายโครงการประกวดภาพถ่าย “ชุมชน คุณธรรม บ้านฉัน” พิจารณาตัดสิน จำนวน ๓ รางวัล พร้อมคัดเลือกภาพถ่าย จำนวน ๑๐๐ ภาพ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปร่วมโหวตให้คะแนน ในรางวัล (Popular Vote) อีกจำนวน ๓ รางวัล

– คณะกรรมการฯ พิจารณาตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
๑) ชื่อภาพและคำบรรยายจะต้องสอดคล้องและสื่อความหมาย
๒) ความคิดสร้างสรรค์ในการถ่ายภาพ
๓) ความสวยงามของภาพ (สี แสง เงา)
๔) เทคนิคในการถ่ายภาพ
๕) การจัดองค์ประกอบของภาพถ่าย

– การโหวตรางวัล Popular Vote
๑) ร่วมโหวตได้ระหว่างวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ (เริ่มตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ น. เป็นต้นไป) ถึง วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ (สิ้นสุดการโหวตเวลา ๑๘.๐๐ น.) ทาง Fan page : www.facebook.com/ชุมชนคุณธรรม-กระทรวงวัฒนธรรม-754074114949500 (หรือเข้า facebook แล้วพิมพ์ที่ช่องค้นหาว่า “ชุมชนคุณธรรม กระทรวงวัฒนธรรม” หรือ สแกน QR-CODE ด้านล่าง)

๒) วิธีการโหวต ให้พิมพ์คำว่า “โหวต” ในช่องแสดงความคิดเห็นของภาพที่ต้องการ โดยสามารถโหวตได้มากกว่า ๑ ภาพ กรณีโหวตซํ้าในภาพเดียวกันจะนับเพียง ๑ โหวต

๓) ภาพที่ชนะการประกวดรางวัล Popular Vote คือ ภาพที่ได้รับคะแนนโหวตมากที่สุด ๓ ลำดับแรก (ตามลำดับคะแนนโหวต)

ประกาศผลและการรับรางวัล
– กระทรวงวัฒนธรรม จะประกาศผลผู้ชนะการประกวดทาง Fan page ชุมชนคุณธรรมฯ ดังกล่าว ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และจะแจ้งให้ผู้ชนะการประกวดทั้ง ๖ รางวัลทราบโดยตรง

– กระทรวงวัฒนธรรมจะแจ้งให้ผู้ที่ชนะการประกวดทราบวัน เวลา สถานที่ และวิธีการรับรางวัล ต่อไป

ประกาศการประกวดภาพถ่ายชุมชนคุณธรรม หน้า1

ประกาศการประกวดภาพถ่ายชุมชนคุณธรรม หน้า2

ประกาศการประกวดภาพถ่ายชุมชนคุณธรรม หน้า3

ใบส่งผลงานประกวดภาพถ่ายชุมชนคุณธรรม พย62

(Visited 207 times, 1 visits today)
This entry was posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ and tagged . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.