สำนักงานวัฒนธรรมเชิญชวนร่วมโครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ. 2563

หลักเกณฑ์การคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ. 2563 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 เป็นชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 25 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษาทุกสังกัด ในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
1.2 เป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับรางวัลเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ระดับภาค ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภทเดิม (ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา) จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

2. ขอบเขตการคัดเลือก
การพิจารณาคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย แบ่งเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย
2.1 ประถมศึกษา
2.2 มัธยมศึกษา
2.3 อุดมศึกษา

3. การนำเสนอข้อมูลเข้ารับการพิจารณา
3.1 เยาวชนยื่นแบบเสนอข้อมูลประวัติผลงานด้วยตนเอง เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ. 2563 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ที่สำนักงานวัฒนธรรม    จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หรือส่งไปรษณีย์มาที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัด ถนนสละชีพ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000  ภายในวันที่ 17 มกราคม 2563 (ถือเอาวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
3.2 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส่งแบบเสนอผลการคัดเลือกและแบบประเมินการคัดเลือกพร้อมรายละเอียดข้อมูลประวัติและผลงานเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เพื่อคัดเลือกในระดับภาค ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

4. แนวทางการพิจารณาคัดเลือก
4.1 กรณีกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาแรกของชั้นปีที่ 1 ตามประเภทที่สมัคร ให้ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยของปีสุดท้าย (ประถมศึกษา) หรือภาคเรียนสุดท้าย (มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา) ของระดับการศึกษาและผลงานระดับที่ผ่านมาได้
4.2 ผลงานด้านดนตรีไทยของเยาวชน จะต้องเป็นรูปแบบดนตรีตามแบบแผนของประเภทดนตรี
4.3 ต้องได้คะแนนตามเกณฑ์ดังกล่าวไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 โดยการประเมินจะยึดหลักข้อมูล  เชิงประจักษ์ในด้านคุณภาพที่สามารถตรวจสอบได้
4.4 ต้องจัดส่งข้อมูลหลักฐานประกอบการพิจารณาคัดเลือกสำหรับคณะกรรมการ ทั้งเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร ภาพถ่ายผลงานของเยาวชน แผ่นซีดีบันทึกเสียง ภาพเคลื่อนไหวและอื่นๆ (ถ้ามี)
4.5 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัด ถนนสละชีพ ตำบลประจวบคีรีขันธ์
อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์/โทรสาร : 032604307
ผู้ประสานงาน   นางสาวสุธีรา  สมพันธ์
นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการUntitled-1

QR แบบเสนอผลงานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึก QR แบบเสนอผลงานระดับปอุดมศึกษา

(Visited 123 times, 1 visits today)
This entry was posted in สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์. Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.