คัดเลือกเด็กเพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต” เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓

เกณฑ์การคัดเลือก

กิจกรรมคัดเลือกเด็กเพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต” (ผู้นำทางวัฒนธรรม) เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓

แบบเสนอ 31แบบเสนอ 32
รัฐบาลได้ประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยมีวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้านการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งในยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ กำหนดเป้าหมายให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ และสังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต

นอกจากนี้ การสร้างความพอดีระหว่างการพัฒนาการเติบโตทางเศรษฐกิจ ความทันสมัย
และเทคโนโลยี กับการสร้างสังคมเข้มแข็งในมิติด้านคุณธรรมความดี ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน จึงมุ่งมั่นสร้าง “คนดี สังคมดี” ตามแผนแม่บทสำหรับคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ ที่มีวิสัยทัศน์ “สังคมไทย มีคุณธรรมเป็นรากฐานในการดำรงชีวิต สืบสานความเป็นไทย อยู่ร่วมกันด้วยความสันติสุขในประเทศไทย ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลกอย่างยั่งยืน” โดยส่งเสริมให้คนไทยมีคุณธรรมตามหลักศาสนา นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาคุณภาพชีวิต และดำรงชีวิตตามวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม ภายใต้คุณธรรมที่พึงประสงค์สำหรับสังคมไทยเพื่อสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ๔ ประการ คือ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา”

กิจกรรมคัดเลือกเด็กเพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต” (ผู้นำทางวัฒนธรรม) เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ เป็นกิจกรรมที่ให้ความสำคัญกับเด็กและเป็นการส่งเสริมสนับสนุนเด็กที่เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และมีความประพฤติดี มีคุณธรรมจริยธรรม
ในการดำเนินชีวิต มีมารยาทไทย มีน้ำใจไมตรี การแต่งกาย การใช้ภาษาเหมาะสมถูกกาลเทศะ ตลอดจนสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคคลอื่นๆ ได้ อีกทั้งยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจและปรับกระบวนความคิดให้เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการมีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) รวมไปถึงแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมคัดเลือกเด็ก
เพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต” เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อนำเด็กที่ได้รับเสนอชื่อเข้ารับเกียรติบัตรจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓

๑. วัตถุประสงค์

๑.๑ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเด็กที่มีความประพฤติดีมีคุณธรรมในการดำเนินชีวิต

๑.๒ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและปรับกระบวนความคิดให้เห็นคุณค่าและประโยชน์
ของการมีคุณธรรมจริยธรรม

๑.๓ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของกระทรวงวัฒนธรรมผ่านกิจกรรมคัดเลือกเด็กเพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต” เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓

๒. นิยามศัพท์

๒.๑ เด็ก หมายถึง บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ (เกิด พ.ศ. ๒๕๔๔ จนถึงปัจจุบัน) แต่ไม่รวมถึงผู้ที่บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส

๒.๒ ความประพฤติดี หมายถึง การทำคุณงามความดี ทำประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ

๒.๓ มีคุณธรรม หมายถึง มีสภาพความดีที่เกิดขึ้นในจิตใจของคน และแสดงออกเป็นการประพฤติปฏิบัติที่ดีจนเคยชินก่อให้เกิดประโยชน์สุขในสังคม โดยเน้นคุณธรรม ดังนี้

(๑) พอเพียง หมายถึง ความพอเพียงในการดำเนินชีวิต แบบทางสายกลาง มีเหตุผล
ใช้ความรู้ในการตัดสินใจอย่างรอบคอบ มีความพอประมาณ พอดี ไม่เบียดเบียนตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม ไม่ประมาท สร้างภูมิคุ้มกันที่ดี รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

(๒) วินัย การยึดมั่นและรับผิดชอบในหน้าที่ของตน ทั้งวินัยต่อตนเองในการผลักดันชีวิตให้ก้าวหน้า วินัยต่อองค์กร สังคม ปฏิบัติตามจริยธรรม จรรยาบรรณ และเคารพต่อกฎหมาย

(๓) สุจริต หมายถึง ความซื่อตรง ความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่น ยืนหลักในการรักษาความจริง ความถูกต้อง ความเป็นธรรมทั้งปวง นอกจากตนเองจะเป็นคนซื่อตรงแล้ว ต้องกล้าปฏิเสธการกระทำที่ไม่ซื่อตรง ไม่ซื่อสัตย์ของบุคคลอื่นที่จะทำให้ส่วนรวมเกิดความเสียหาย

(๔) จิตอาสา หมายถึง การเป็นผู้ที่ใส่ใจต่อสังคมสาธารณะ และอาสาลงมือทำอย่างใดอย่างหนึ่ง อันมิใช่หน้าที่ของตนเอง ด้วยความรัก ความสามัคคี เพื่อประโยชน์ของผู้อื่น ของสังคม ของประเทศชาติ โดยมิได้หวังผลตอบแทน ทำความดีเพื่อความดี เอื้ออาทรต่อคนร่วมสังคม ทำอย่างสม่ำเสมอจนเป็นนิสัย

๓. จำนวนเด็กที่ได้รับการเสนอชื่อ

จำนวนเด็กที่เข้ารับประกาศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต” (ผู้นำทางวัฒนธรรม)  เนื่องใน
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม จำนวนทั้งสิ้น ๑๗๕ คน
แบ่งออกเป็น

๓.๑ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัด จำนวน ๑๖๐คน

๓.๒ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑๕ คน

๔. คุณสมบัติของเด็กที่มีสิทธิได้รับการพิจารณาคัดเลือก

๔.๑ คุณสมบัติพื้นฐาน เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย

๔.๒ เป็นเด็กที่มีน้ำใจไมตรี มีกิริยามารยาท การแต่งกาย การใช้ภาษา ถูกต้องเหมาะสม
และสามรถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคคลอื่นได้

๔.๓ ต้องไม่เคยเป็นผู้ได้รับรางวัลเด็กประพฤติดีมีค่านิยม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒                  จากสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

๕. รายละเอียดการจัดส่งผลงานเพื่อพิจารณาคัดเลือก

๕.๑ เด็กที่คุณสมบัติตามเกณฑ์และสนใจจะเข้าร่วมพิจารณาคัดเลือก ให้จัดทำผลงาน ได้แก่

๑) แบบเสนอชื่อเข้ารับเกียรติบัตรจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

(ตัวจริง จำนวน ๑ ชุด และสำเนา จำนวน  ๕ ชุด)

๒) เอกสารผลงานและหลักฐานที่เกี่ยวข้องพร้อมภาพประกอบ จำนวน ๖ ชุด

(ตัวจริง จำนวน ๑ ชุด และสำเนา จำนวน ๕ ชุด)

๓) ซีดีหรือดีวีดีที่บันทึกข้อมูลเอกสารผลงานและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑ ชุด

๕.๒ ส่งเอกสารทั้งหมดทางไปรษณีย์ไปยังสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์      ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชั้น ๕ ถนนสละชีพ อำเภอมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐ โทร ๐๓๒ ๖๐๔ ๓๐๗ และจะต้องส่งข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ (อีเมล์จังหวัด) prachuapculture@yahoo.com ภายในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒

๕.๓ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเด็กที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อเข้ารับเกียรติบัตรเด็กประพฤติดีมีคุณธรรม เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ทั้งนี้ให้มติคณะกรรมการถือเป็นเอกฉันท์และสิ้นสุด

ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผู้ประสานงานจังหวัด

วรรณที  สมประสงค์

โทร  ๐ ๓๒๖๐ ๔๓๐๗, ๐๘ ๑๘๗๔ ๕๒๔๐

๖.เกณฑ์มาตรฐานการคัดเลือกคัดเลือกเด็กเพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต” (ผู้นำทางวัฒนธรรม) เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน แบ่งออกเป็น

  ๖.๑ คุณสมบัติพื้นฐาน ๖๐ คะแนน
  – เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ๑๕ คะแนน
  – เป็นเด็กที่มีน้ำใจไมตรี มีกิริยามารยาท การแต่งกาย การใช้ภาษา ถูกต้องเหมาะสม และสามรถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคคลอื่นได้ ๑๕ คะแนน
  – มีมารยาทไทยที่งดงาม เช่น ยิ้ม ไหว้ สวัสดี ขอบคุณ ขอโทษ ๑๕ คะแนน
  – บุคลิกภาพดีและพฤติกรรมเหมาะสมกับวัย มีการแสดงออกเหมาะสมกับกาลเทศะ ๑๕ คะแนน
  ๖.๒ ความสามารถพิเศษโดดเด่น ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม อาทิ เป็นผู้นำเยาวชน ได้รับรางวัลจากการประกวดหรือการแข่งขันต่าง ๆ เช่น คัดลายมือ นักร้อง นักดนตรี นักกีฬาหรือกิจกรรมนันทนาการ มีทักษะการเป็นผู้นำ เช่น การพูด การเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลอื่น เป็นต้น ๔๐ คะแนน

 

 

(Visited 3,819 times, 1 visits today)
This entry was posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ and tagged . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.