การประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ “ทำดี…ไม่ต้องเดี๋ยว”

ด้วยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ได้ดำเนินงานโครงการ
ประกวดคลิปวีดีโอสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
หัวข้อ “ทำดี…ไม่ต้องเดี๋ยว” ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

แผ่นประชาสัมพันธ์1.4-minโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนเกิดการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่ปลูกฝังค่านิยม จิตสำนึกให้คนในสังคมให้เห็นถึงความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม และพฤติกรรมที่ดีที่เป็นต้นแบบในสังคมอันจะส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยม และวัฒนธรรมไทย จึงได้

ประกาศคลิปวีดีโอ หน้า1-min

ประกาศคลิปวีดีโอ หน้า2-min

ประกาศคลิปวีดีโอ หน้า3-min

กำหนดหลักเกณฑ์การประกวด ดังนี้

๑. คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
๑.๑ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๒. หลักเกณฑ์การประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ “ทำดี…ไม่ต้องเดี๋ยว”

๒.๑ ผลงานที่เข้าร่วมประกวด ต้องมีเนื้อหาสอดคล้องกับหัวข้อ “ทำดี…ไม่ต้องเดี๋ยว” ความยาวไม่เกิน ๖๐ วินาที รวมไตเติ้ล (ถ้ามี) โดยไม่จำกัดวิธีการนำเสนอ โดยให้จบด้วยตราประจำกระทรวงวัฒนธรรม และตราสัญลักษณ์ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) (สามารถดาวน์โหลดได้ที่
www.m-culture.go.th และ www.moralcenter.or.th ตามลำดับ

๒.๒ สามารถตั้งชื่อเรื่องได้ตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับหัวข้อการประกวด พร้อมอธิบายแนวคิดในการสร้างคลิปวีดีโอถึงความเกี่ยวข้อง ในหัวข้อ “ทำดี…ไม่ต้องเดี๋ยว”

๒.๓ ไม่จำกัดรูปแบบวิธีการนำเสนอและวิธีการถ่ายทำ สามารถใช้ได้ทั้ง AVI, MPEG, MP4, MPG, WMV, หรือ MOV โดยมีขนาดไฟล์ขึ้นต่ำ 1080 x 1920 พิกเซล (Pixel)

๒.๔ สามารถส่งผลงานได้ทั้งในนามบุคคล หรือ ทีม (ทีม ๆ ละไม่เกิน ๓ คน) ไม่จำกัดเพศ/อายุ โดยส่งผลงานได้ จำนวน ๑ ผลงานเท่านั้น

๒.๕ การส่งผลงานในระดับจังหวัดใช้ที่อยู่ปัจจุบันในการจัดส่งผลงาน และ ๑ ท่าน หรือ ๑ ทีม สามารถส่งผลงานได้ ๑ จังหวัดเท่านั้น

๒.๖ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด ผู้ดำเนินโครงการสงวนสิทธิที่จะพิจารณาไม่ตอบปัญหาข้อสงสัยใด ๆ และการตัดสินของคณะกรรมการไม่สามารถโต้แย้งได้ และขอมอบสิทธิ์นั้นให้กับทีมที่อยู่ลำดับคะแนนรองลงมา (ทั้งนี้จะมีการสอบทานข้อมูลข้อเท็จจริงบางประการก่อนการตัดสินกรณีเกิดประเด็นปัญหา)

๒.๗ ผลงานจะต้องไม่มีลักษณะลบหลู่ ดูหมิ่น หมิ่นประมาท ต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และต้องไม่สร้างความแตกแยก รวมถึงต้องไม่ทำให้ผู้อื่นได้รับความเสื่อมเสียชื่อเสียง

๒.๘ ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

๒.๙ ผลงานที่เข้าร่วมประกวดทั้งหมดต้องผลิตขึ้นใหม่ และไม่เคยเผยแพร่ ส่งประกวดหรือได้รับรางวัลใด ๆ มาก่อน

๒.๑๐ ผู้ร่วมกิจกรรมต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง หรืออื่น ๆ ที่ใช้ในการผลิตผลงาน ต้องไม่ละเมิดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และไม่ขัดกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒.๑๑ ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด ผู้ร่วมกิจกรรมตกลงยินยอมให้เป็นกรรมสิทธิ์ และลิขสิทธิ์ของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยขอสงวนลิขสิทธิ์ในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ หรือลดทอนเนื้อหาได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ตอบแทนทั้งสิ้น

๒.๑๒ ในกรณีที่คณะกรรมการของโครงการตรวจพบ หรือทราบในภายหลังว่าผู้เข้ารอบ หรือผู้ได้รับรางวัลไม่ปฏิบัติตามกติกา เงื่อนไข ปกปิดข้อเท็จจริง หรือมีการแอบอ้าง ลอกเลียนแบบผลงานของผู้อื่น คณะกรรมการสามารถตัดสิทธิ์ผู้เข้ารอบออกจากการเข้าร่วมโครงการ และผู้เข้ารอบ/ผู้ได้รับรางวัล ไม่มีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น และทางโครงการสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย เรียกคืนรางวัล และดำเนินการทางกฎหมายกับผู้เข้ารอบหรือผู้ได้รับรางวัลได้

๓. หลักเกณฑ์การให้คะแนนผลงาน

หัวข้อการให้คะแนน คะแนน
๑. แนวคิดในการสร้างคลิปวีดีโอ ๒๐ คะแนน
๒. ความคิดสร้างสรรค์ ๒๐ คะแนน
๓. เทคนิคการเล่าเรื่อง ๒๐ คะแนน
๔. การใช้ภาษาและดนตรี ๒๐ คะแนน
๕. คุณภาพในการผลิต ๒๐ คะแนน

๔. รางวัลการประกวด

๔.๑ รางวัลชนะเลิศ ๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๔.๒ รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ๓,๐๐๐ บาท พร้อมเกียติบัตร
๔.๓ รางวัลชนะเลิศอันดับสอง ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๔.๔ รางวัลชมเชย ๒ รางวัล ๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รวม ๑๒,๐๐๐ บาท

๕. กำหนดการรับสมัคร/ประกวด

ใบสมัครประกวดคลิป63-min

๕.๑ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์
๕.๑.๑ http://province.m-culture.go.th/prachuapkhirikhan/
๕.๑.๒ https://th-th.facebook.com/prachuap.culture.office

๕.๒ กำหนดส่งใบสมัครพร้อมผลงานการประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ “ทำดี…ไม่ต้องเดี๋ยว”
พร้อมสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรนักศึกษา และรูปถ่ายของทุกคนในทีม ขนาด ๒ นิ้ว พร้อมทั้งส่งผลงานในรูปแบบของการ Linked File มาที่ อีเมล์ prachuapculture@yahoo.com หรือส่งในรูปแบบ DVD ได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พิพิธภัณฑ์เมืองประจวบคีรีขันธ์ ๕/๑ ถนนสละชีพ ตำบลประจวบฯ อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐ ตั้งแต่วันที่ ๑ จนถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

๕.๓ ประกาศผลการตัดสินวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓

๕.๔ ผลงานที่ได้รับรางวัลที่ ๑, ๒ และ ๓ จะส่งเข้าประกวดในระดับประเทศต่อไป

***ประกาศผลการประกวดคลิปวีดีโอ ทำดี…ไม่ต้องเดี๋ยว***

ประกาศผลการประกวดคลิปวีดีโอ 63 จังหวัดประจวบ-page-001-min

ประกาศผลการประกวดคลิปวีดีโอ 63 จังหวัดประจวบ-page-002-min

20200909154315615_0002-page-001-min
*******************************
ประกาศผลผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ 9 ทีมสุดท้าย การประกวดสื่อสร้างสรรค์ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม “ทำดี…ไม่ต้องเดี๋ยว”

▶️ ร่วมโหวตและเป็นกำลังใจให้กับ 20 คลิปวิดีโอ (ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ) ชิงรางวัล Popular Vote จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท โล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร

▶️ ร่วมโหวตได้ที่ Youtube : Moral Channel
👍 1 Like เท่ากับ 1 คะแนน
เปิดโหวต วันที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 12.00 น.
ปิดโหวต วันที่ 19 กันยายน 2563 เวลา 12.00 น.

1 จะทำต่อไป ทีม Saohong film (โรงเรียนบ้านเสาหงษ์) https://youtu.be/PfoceZ7MPng

2 จิตสำนึก ทีม ลูกหมู https://youtu.be/R4lOMUTCDFU

3 เดี๋ยว…เสียบ ทีม Nicotine https://youtu.be/hkB1YlTIxOw

4 หน้าที่ ทีม โรงเรียนบ้านตาลดำ https://youtu.be/ELlMTyJY0sk

5 เดี๋ยวก่อน ทีม รวมพลังทำดี https://youtu.be/5C42SA2_tDU

6 Forward for them ทีม ครูทำหนัง https://youtu.be/6OVn3T99haA

7 คนง่ายง่ายหรือมักง่าย ทีม โรงเรียนบ้านคอนสา https://youtu.be/kByHIvEiu3g

8 ยังจะเดี๋ยวอีกไหม ทีม BT-School https://youtu.be/uhrYjQfYxVY

9 หยิบยื่น ทีม Check Check Film โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม https://youtu.be/ZbGh577BtCk

10 เคี่ยว ทีม HullyVod Studio https://youtu.be/tLUBtKuthm0

11 ธรรมดา ทีม Server Room https://youtu.be/BdE2K6lAZO0

12 ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวฉบับคน ชิค ชิค ทีม โรงเรียนคลองลานวิทยา (คน ชิค ชิค) https://youtu.be/JO86CZGH5Hs

13 Good deed every time ทีม ว.ป.ก. Studio โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ https://youtu.be/RNo9saQbOzk

14 ส่งต่อความดี ทีม มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตชลบุรี (Continue) https://youtu.be/nB6LnGa8j34

15 ช่วยเขา เราสุข ทีม โรงเรียนวัดหนองรี https://youtu.be/-_N31r2YQmA

16 ความดีไม่มีวันหมดอายุ ทีมพิมานทอง ฟิล์ม https://youtu.be/m6NiNqYNZQI

17 ความดี Save โลก ทีม Bearzan Film https://youtu.be/CpwU7RCdIn4

18 เดี๋ยวไม่ได้ ทีม นอนน้อยทีม https://youtu.be/9PW8jmAwjfs

19 ความสุขเล็กๆ ทีม DW Dongluang Production https://youtu.be/JHxh7iCieJw

20 90 SECONDS ทีม กล้องแก๊ง https://youtu.be/6Y6kLyPOSDk

(Visited 3,482 times, 1 visits today)
This entry was posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ and tagged . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.