ข้อมูลช่างฝีมือ


ข้อมูลช่างฝีมือ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โหลด >> ข้อมูลช่างฝีมือ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (Excel, 1.35 MB)1 กลุ่มนิคมบาติก ผลิตผ้าบาติก การตัดเย็บเสื้อผ้า การเขียนลาย การเพ้นท์สี
ที่อยู่10 หมู่ 7 ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองฯ จังหวัด โทร.089-1711109 อีเมล์ : nikombatik@hotmail.com
ผู้รวบรวมข้อมูล เทศบาลตำบล กม.5 ต.อ่าวน้อย อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


2 นางจินตนา อัศรานุรักษ์ การทำพวงหรีด ศิลปะประดิษฐ์ ประดิษฐ์ดอกไม้ ผลิตดอกไม้จากวัสดุต่าง ๆ
ที่อยู่ 285 หมู่ 6 ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 087-0483171
ผู้รวบรวมข้อมูล เทศบาลตำบล กม.5 ต.อ่าวน้อย


3 นายเลี้ยง สินทรัพย์ ผลิตกลองยาว ใช้ไม้ขนุนทำตัวกลอง ทำหนังกลองยาว หนังกลองใช้หนังแกะ หนังควาย
ที่อยู่ 479 หมู่ 2 ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร.084-0211062 บ้าน 032-544425
ผู้รวบรวมข้อมูล อบต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


4 นางสมศรี เชื้อวงศ์สกุล นางสมใจ เชื้อวงศ์สกุล นางพรรณนิภา เชื้อวงศ์สกุล แกะสลักผลไม้ และจัดถาดเพื่อวางผลไม้ รับแกะสลักผลไม้เพื่อตั้งโต๊ะ
ที่อยู่ 248 หมู่ 12, 316 หมู่ 12 และ 247 หมู่ 12 ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ผู้รวบรวมข้อมูล อบต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


5 นายเทิดศักดิ์ เนตรสว่าง เรขศิลป์และออกแบบผลิตภัณฑ์ รับออกแบบงานผลิตภัณฑ์การออกแบบกราฟฟิค
มัลติมีเดีย และเขียนป้ายทั่วไป
ที่อยู่ 60 หมู่ 4 ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร.084-1203986
อีเมล์: kartoon_xp@hotmail.com
ผู้รวบรวมข้อมูล อบต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

6 นายแผน สุคนทรเขตร จบสถาปัตยกรรมด้านการออกแบบสิ่งก่อสร้าง ประติมากรรม และงานด้านการปั้น ทัศนศิลป์ด้านจิตรกรรม
รับออกแบบงานก่อสร้างทั่วไป
ที่อยู่ 166 หมู่ 4 ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร.089-9869272
ผู้รวบรวมข้อมูล อบต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

7 นายอเนก คงกระพันธ์ รับปั้นหุ่นไฟเบอร์กลาสเหมือนจริง หุ่นพระ ปั้นหุ่นขี้ผึ้ง
ที่อยู่ 101 หมู่ 5 ตำบลวังก์พง อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร.089-6493567
ผู้รวบรวมข้อมูล นายชัชวาล พันชมภู อบต.วังก์พง อ.ปราณบุรี

8 นายอาบ พุ่มนุช จักสานไม้ไผ่ หวาย จักสานไม้ไผ่ หวาย เป็นเครื่องมือ 161 หมู่ 7 ตำบลเกาะหลัก โทร.086-0200619
และทำเกราะวัวด้วยไม้ เครื่องใช้ เช่น กระบุง ตะกร้า เข่ง อำเภอเมือง
ผู้รวบรวมข้อมูล แก่น สุ่มไก่ กระด้ง ตะแกรง เครื่องมือ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อบต.เกาะหลัก อ.เมือง จับปลา และทำเกราะวัวด้วยไม้แก่น 77000

9 นายผาสุข ชื่นอารมณ์ ช่างต่อเรือประมง ต่อเรือประมง 132 หมู่ 2 ตำบลเขาแดง โทร.084-4246567
ผู้รวบรวมข้อมูล อำเภอกุยบุรี
น.ส.ดรุณวรรณ กระจ่างศรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อบต.เขาแดง อ.กุยบุรี

ที่ ผู้ประกอบการ/ ประเภทงานช่างฝีมือ รายละเอียดลักษณะงาน ที่อยู่ โทรศัพท์/โทรสาร/อีเมล์
ศิลปิน
10 นางสาววิมาลา พละเยี่ยม ช่างปั้น เป็นช่างฝีมือในการนำวัสดุท้องถิ่น 33/5 หมู่ 5 ตำบลร่อนทอง –
มาสร้างสรรค์เป็นชิ้นงานประเภท อำเภอบางสะพาน
ผู้รวบรวมข้อมูล งานปั้น เช่น นำเขาวัว เขาควาย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สนง.วัฒนธรรมจังหวัดประจวบฯ มาปั้นเป็นหัวสัตว์

11 นายชยุทธ ยังฤทธิ์ ช่างปั้น เป็นช่างฝีมือในการนำวัสดุท้องถิ่น 349 หมู่ 1 ตำบลทับใต้ –
มาสร้างสรรค์เป็นชิ้นงานประเภท อำเภอหัวหิน
ผู้รวบรวมข้อมูล งานปั้น เช่น นำเขาวัว เขาควาย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สนง.วัฒนธรรมจังหวัดประจวบฯ มาปั้นเป็นหัวสัตว์

17 นายทวี เกษางาม จิตรกร วาดภาพ และจัดตั้งศูนย์แสดงภาพ บ้านศิลปิน 81/82 หมู่ 14 –
ตำบลหินเหล็กไฟ
ผู้รวบรวมข้อมูล อำเภอหัวหิน
สนง.วัฒนธรรมจังหวัดประจวบฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

18 นายสุริยา สายเพ็ชร จิตรกร และแกะสลักไม้ วาดภาพ และแกะสลักไม้ บ้านเขาล้าน ตำบลเขาล้าน –
ผู้รวบรวมข้อมูล เป็นรูปต่างๆ อำเภอทับสะแก
สนง.วัฒนธรรมจังหวัดประจวบฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

19 นายหรรษา เทียนส่งรัศมี จิตรกร งานปั้น ปั้นปูนพลาสเตอร์ วาดภาพจิตรกรรม 56 หมู่ 2 ตำบลแม่รำพึง –
ผู้รวบรวมข้อมูล ฝาผนัง อำเภอบางสะพาน
น.ส.นฤวรรณ เทียบทอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อบต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน
ที่ ผู้ประกอบการ/ ประเภทงานช่างฝีมือ รายละเอียดลักษณะงาน ที่อยู่ โทรศัพท์/โทรสาร/อีเมล์
ศิลปิน
20 นายอุตส่าห์ แก้วเนตร งานแกะสลัก แกะสลักรูปสัตว์บนลูกมะพร้าว 65/4 หมู่ 2 ตำบลแม่รำพึง –
ผู้รวบรวมข้อมูล อำเภอบางสะพาน
น.ส.นฤวรรณ เทียบทอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อบต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน
21 นายดำริห์ นามนก งานต่อเรือ และแกะสลัก ต่อเรือ และแกะสลักไม้ 155 หมู่ 5 ตำบลแม่รำพึง –
ผู้รวบรวมข้อมูล ไม้ อำเภอบางสะพาน
น.ส.นฤวรรณ เทียบทอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อบต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน
22 นายไพโรจน์ เกิดสมจิตร งานซ่อมเรือ และ ซ่อมเรือ และเครื่องยนต์ 171 หมู่ 5 ตำบลแม่รำพึง –
ผู้รวบรวมข้อมูล เครื่องยนต์ อำเภอบางสะพาน
น.ส.นฤวรรณ เทียบทอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อบต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน
23 นายแสวง ศรีเล็ก งานไม้ งานไม้ 7/1 หมู่ 6 ตำบลแม่รำพึง –
ผู้รวบรวมข้อมูล อำเภอบางสะพาน
น.ส.นฤวรรณ เทียบทอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อบต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน
24 นายเสนาะ เชื้อวงษ์ งานไม้ งานไม้ 26/3 หมู่ 6 ตำบลแม่รำพึง –
อำเภอบางสะพาน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ผู้รวบรวมข้อมูล
น.ส.นฤวรรณ เทียบทอง
อบต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน

ที่ ผู้ประกอบการ/ ประเภทงานช่างฝีมือ รายละเอียดลักษณะงาน ที่อยู่ โทรศัพท์/โทรสาร/อีเมล์
ศิลปิน
25 นายล้วน หมื่นราม งานไม้ งานไม้ 85/3 หมู่ 6 ตำบลแม่รำพึง –
ผู้รวบรวมข้อมูล อำเภอบางสะพาน
น.ส.นฤวรรณ เทียบทอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อบต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน
26 นางชบ ก้อนเพชร งานจักสาน จักสานภาชนะต่างๆ 54/4 หมู่ 7 ตำบลแม่รำพึง –
ผู้รวบรวมข้อมูล อำเภอบางสะพาน
น.ส.นฤวรรณ เทียบทอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อบต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน
27 นายสุทิน เหมือนวงศ์ ต่อรถซาเล้ง 3 ล้อ ต่อรถซาเล้ง 3 ล้อ 144 หมู่ 8 ตำบลแม่รำพึง –
ผู้รวบรวมข้อมูล อำเภอบางสะพาน
น.ส.นฤวรรณ เทียบทอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อบต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน
28 นายวิชิต คุ้มรักษา งานซ่อม/ต่อเรือประมง ซ่อม/ต่อเรือประมง และสร้างเรือ 47/18 หมู่ 8 ตำบลแม่รำพึง –
ผู้รวบรวมข้อมูล ประมงจำลอง อำเภอบางสะพาน
น.ส.นฤวรรณ เทียบทอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อบต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน
29 นายสุนทร รื่นเกษม ถักอวน ซ่อมอวน/แห ถักอวน/แห ซ่อมเครื่องมือประมง 88 หมู่ 8 ตำบลแม่รำพึง –
เครื่องมือประมง อำเภอบางสะพาน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ผู้รวบรวมข้อมูล
น.ส.นฤวรรณ เทียบทอง
อบต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน

ที่ ผู้ประกอบการ/ ประเภทงานช่างฝีมือ รายละเอียดลักษณะงาน ที่อยู่ โทรศัพท์/โทรสาร/อีเมล์
ศิลปิน
30 นายวิลาศ แดงเกตุ จิตรกร วาดภาพ และจัดตั้งศูนย์แสดงภาพ บ้านเมืองเก่า 161-163 หมู่ 6 –
ตำบลปราณบุรี
ผู้รวบรวมข้อมูล อำเภอปราณบุรี
สนง.วัฒนธรรมจังหวัดประจวบฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

31 นายโพธิ์ สมานทอง จิตรกร วาดภาพด้วยสีน้ำ สีน้ำมัน สีเทียน บ้านทุ่งกระโตน 71/13 หมู่ 4 –
ตำบลปากแพรก
ผู้รวบรวมข้อมูล อำเภอบางสะพานน้อย
สนง.วัฒนธรรมจังหวัดประจวบฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

32 นางอมลวรรณ เอี่ยมสำอางค์ ช่างทอผ้าพื้นเมือง ช่างทอผ้าพื้นเมือง และรับศึกษา บ้านเขาเต่า 54 ถ.บ้านเขาเต่า –
ผู้รวบรวมข้อมูล ดูงานจากหน่วยงานต่าง ๆ ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน
สนง.วัฒนธรรมจังหวัดประจวบฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

33 นายศักดิ์สิทธิ์ สุขเจริญ ผ้าบาติก ออกแบบผลิตภัณฑ์บาติก บ้านเขาเต่า 105/9 –
ที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ถ.บ้านเขาเต่า ตำบลหนองแก
ผู้รวบรวมข้อมูล อำเภอหัวหิน
สนง.วัฒนธรรมจังหวัดประจวบฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

34 นางบุญช่วย วิสุทธิ์วัฒนา ผ้าบาติก ออกแบบผลิตภัณฑ์บาติก บ้านหนองห้วยฝาด 19 หมู่ 6 –
ผู้รวบรวมข้อมูล ที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ตำบลปากแพรก
สนง.วัฒนธรรมจังหวัดประจวบฯ อำเภอบางสะพานน้อย
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ที่ ผู้ประกอบการ/ ประเภทงานช่างฝีมือ รายละเอียดลักษณะงาน ที่อยู่ โทรศัพท์/โทรสาร/อีเมล์
ศิลปิน
35 นายสมประสงค์ นาคดี สร้างบ้านดิน สร้างบ้านด้วยดินเหนียว บ้านฟ้าประทาน หมู่ 2 –
ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่
ผู้รวบรวมข้อมูล อำเภอหัวหิน
สนง.วัฒนธรรมจังหวัดประจวบฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

36 นายธนพน ถีระแก้ว เตาเศรษฐกิจ เตาเศรษฐกิจประหยัดพลังงาน บ้านสามกระทาย 52 หมู่ 10 –
ตำบลสามกระทาย
ผู้รวบรวมข้อมูล อำเภอกุยบุรี
สนง.วัฒนธรรมจังหวัดประจวบฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

37 นางสวิง สาลี ช่างจักสาน นำไม้ไผ่มาจักสานเป็นเครื่องมือ บ้านปลายน้ำ 31 หมู่ 5 –
ผู้รวบรวมข้อมูล เครื่องใช้ เช่น สุ่มไก่ กระจาด ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี
สนง.วัฒนธรรมจังหวัดประจวบฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

38 นางสำรวย หนีภัย ช่างจักสาน นำไม่ไผ่มาจักสานเป็นเข่ง บ้านบางเจริญ 35 หมู่ 3 –
ตำบลไชยราช
ผู้รวบรวมข้อมูล อำเภอบางสะพานน้อย
สนง.วัฒนธรรมจังหวัดประจวบฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

39 นายณรงค์ สายทอง ช่างต่อเรือประมง ต่อเรือประมง บ้านคั่นกระได 111 หมู่ 3 –
ผู้รวบรวมข้อมูล ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง
สนง.วัฒนธรรมจังหวัดประจวบฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ที่ ผู้ประกอบการ/ ประเภทงานช่างฝีมือ รายละเอียดลักษณะงาน ที่อยู่ โทรศัพท์/โทรสาร/อีเมล์
ศิลปิน
40 นายสุรินทร์ พุกสวัสดิ์ ช่างทำจะเข้ ขิม ช่างทำเครื่องดนตรีไทยประเภท บ้านมรสวบ 286 หมู่ 4 –
จะเข้ และขิม ตำบลชัยเกษม
ผู้รวบรวมข้อมูล อำเภอบางสะพาน
สนง.วัฒนธรรมจังหวัดประจวบฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

41 นายวิสิทธิ์ พุกสวัสดิ์ ช่างทำจะเข้ ช่างทำเครื่องดนตรีไทยประเภท บ้านมรสวบ 423 หมู่ 4 –
จะเข้ ตำบลชัยเกษม
ผู้รวบรวมข้อมูล อำเภอบางสะพาน
สนง.วัฒนธรรมจังหวัดประจวบฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

42 นายสุรชัย เพ่งบัวแก้ว ช่างจักสานหวาย จักสานหวายเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ บ้านห้วยเกรียบ 75/3 หมู่ 4 –
ถนน เพชรเกษม
ผู้รวบรวมข้อมูล ตำบลทองมงคล
สนง.วัฒนธรรมจังหวัดประจวบฯ อำเภอบางสะพาน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

43 นายประกอบ เชยภพ ช่างจักสานหวาย จักสานหวายเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ บ้านห้วยเกรียบ 2/2 หมู่ 4 –
ซ.โยธิน ตำบลทองมงคล
ผู้รวบรวมข้อมูล อำเภอบางสะพาน
สนง.วัฒนธรรมจังหวัดประจวบฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ที่ ผู้ประกอบการ/ ประเภทงานช่างฝีมือ รายละเอียดลักษณะงาน ที่อยู่ โทรศัพท์/โทรสาร/อีเมล์
ศิลปิน
44 นายณัฐวัฒน์ คมิเข้ม ช่างจักสานหวาย จักสานหวายเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ บ้านห้วยเกรียบ 18/1 หมู่ 4 –
ถนน เพชรเกษม
ผู้รวบรวมข้อมูล ตำบลทองมงคล
สนง.วัฒนธรรมจังหวัดประจวบฯ อำเภอบางสะพาน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

45 นายสมมุ่ง แก้วศรี ช่างจักสานหวาย จักสานหวายเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ บ้านห้วยเกรียบ 18/4 หมู่ 4 –
ถนน เพชรเกษม
ผู้รวบรวมข้อมูล ตำบลทองมงคล
สนง.วัฒนธรรมจังหวัดประจวบฯ อำเภอบางสะพาน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

46 นายจักรกฤษณ์ เหรียญประดับ ช่างศิลปะไทย รับงานเขียนจิตรกรรมไทย ปั้นไทย 528 หมู่ 7 นิคมกม. 5 โทร.083-9042636 , 081-6687500
ผู้รวบรวมข้อมูล ลายรดน้ำ ลงรักปิดทอง และ ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง อีเมล์: jakit_9@yahoo.co.th
สนง.วัฒนธรรมจังหวัดประจวบฯ งานไทยทุกชนิด มีทีมงาน 5 คน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

47 นายเมี้ยน หุ่นงาม จักสาน จักสานเครื่องมือเครื่องใช้ หมู่ 2 ตำบลดอนยายหนู –
อำเภอกุยบุรี
ผู้รวบรวมข้อมูล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
น.ส.ดารารัตน์ จิตรอุดม
อบต.ดอนยายหนู อำเภอกุยบุรี

ที่ ผู้ประกอบการ/ ประเภทงานช่างฝีมือ รายละเอียดลักษณะงาน ที่อยู่ โทรศัพท์/โทรสาร/อีเมล์
ศิลปิน
48 นายสด เนื้อสุวรรณ จักสาน จักสานเครื่องมือเครื่องใช้ หมู่ 3 ตำบลดอนยายหนู –
ผู้รวบรวมข้อมูล อำเภอกุยบุรี
น.ส.ดารารัตน์ จิตรอุดม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อบต.ดอนยายหนู อำเภอกุยบุรี
49 นายแผว มีจันทร์ จักสาน จักสานเครื่องมือเครื่องใช้ หมู่ 3 ตำบลดอนยายหนู –
ผู้รวบรวมข้อมูล อำเภอกุยบุรี
น.ส.ดารารัตน์ จิตรอุดม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อบต.ดอนยายหนู อำเภอกุยบุรี
50 นายนิยม เพ็ชรประดับ ถักแห ถักแห หมู่ 3 ตำบลดอนยายหนู –
ผู้รวบรวมข้อมูล อำเภอกุยบุรี
น.ส.ดารารัตน์ จิตรอุดม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อบต.ดอนยายหนู อำเภอกุยบุรี
51 นายชั้น ม่วงกำพันธ์ ทำลอบ ทำลอบ หมู่ 3 ตำบลดอนยายหนู –
ผู้รวบรวมข้อมูล อำเภอกุยบุรี
น.ส.ดารารัตน์ จิตรอุดม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อบต.ดอนยายหนู อำเภอกุยบุรี
52 กลุ่มแม่บ้านหมู่ 3 ทำพวงหรีด ทำพวงหรีด เพื่อใช้ในงานศพ หมู่ที่ 3 บ้านใหม่ –
ทำจากผ้าหลากหลายรูปแบบ ต.สามกระทาย อ.กุยบุรี
ผู้รวบรวมข้อมูล ประดับด้วยดอกไม้ประดิษฐ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
อบต.สามกระทาย อำเภอกุยบุรี

ที่ ผู้ประกอบการ/ ประเภทงานช่างฝีมือ รายละเอียดลักษณะงาน ที่อยู่ โทรศัพท์/โทรสาร/อีเมล์
ศิลปิน
53 กลุ่มชาวบ้านหมู่ 4 จักสานไม้ไผ่ งานจักสานไม้ไผ่ เช่น ลอบ, ไซ หมู่ที่ 4 บ้านดอนกลาง โทรศัพท์ 08-9044-8651
ผู้รวบรวมข้อมูล กระด้ง , กระบุง , สุ่มไก่ , กรงนก ต.สามกระทาย อ.กุยบุรี
อบต.สามกระทาย อำเภอกุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

54 นายชูชาติ พัชรประดิษฐ์ งานไม้ งานไม้ที่จำจากไม้เนื้อแข็ง เช่น ไม้ หมู่ที่ 6 บ้านป่าถล่ม โทรศัพท์ 08-6622-7849
ประดู่ สัก ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ตู้ , ต.สามกระทาย อ.กุยบุรี
ผู้รวบรวมข้อมูล ชั้นวาง , โต๊ะ , เตียง ฯลฯ รวมถึงการ จ.ประจวบคีรีขันธ์
อบต.สามกระทาย อำเภอกุยบุรี ซ่อมแซมเฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากไม้

55 นางสาวศิวกานต์ บุญชู การทำเครื่องประดับ การทำเครื่องประดับจากกะลา เลขที่ 37 ม.6 ต.บางสะพาน โทร.083-3107891
ผู้รวบรวมข้อมูล มะพร้าว การทำสร้อยคอ พร้อม อ.บางสะพานน้อย
นางสาวยุพิน หุ่นงาม การออกแบบประเภทเครื่องประดับ จ.ประจวบคีรีขันธ์
อบต.บางสะพาน 77170
อำเภอบางสะพานน้อย
56 นายสถิตย์ เห็นแก้ว การตัดตกแต่งกระดาษ การตัดดอกกระดาษในงานบวช 295 หมู่ที่ 1 ตำบลทับใต้ โทร.0-3260-2673
งานบวช เป็นที่นิยมกันมาแต่สมัยก่อน เป็นการ อำเภอหัวหิน
ประดับเพดาน เสา ชายบ้าน โดยใช้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
กระดาษย่นและกระดาษแก้วสีต่างๆ
ผู้รวบรวมข้อมูล มาตัด เช่น พวงมะหวด การตัดขึ้นรูป
อบต.ทับใต้ อำเภอหัวหิน โดยใช้ติดกับเชือก ประดับภายใน
อาคาร

ที่ ผู้ประกอบการ/ ประเภทงานช่างฝีมือ รายละเอียดลักษณะงาน ที่อยู่ โทรศัพท์/โทรสาร/อีเมล์
ศิลปิน
57 นางสาวพนิตตา เกลี้ยงประดิษฐ์ ช่างจักสานหวาย จักสานหวายเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ บ้านห้วยเกรียบ 18/4 หมู่ 4 –
ถนน เพชรเกษม
ผู้รวบรวมข้อมูล ตำบลทองมงคล
สนง.วัฒนธรรมจังหวัดประจวบฯ อำเภอบางสะพาน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

58 กลุ่มกะลามะพร้าว ผลิตภัณฑ์จากกะลา นำเอากะลามะพร้าวที่เหลือใช้ 98 หมู่ 8 ตำบลธงชัย โทร.089-6626174
ผู้รวบรวมข้อมูล มะพร้าว มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น อำเภอบางสะพาน
น.ส.ชลธิดา นาที โมบาย ไก่ ปลา เครื่องประดับต่างๆ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อบต.ธงชัย อ.บางสะพาน

(Visited 1,687 times, 2 visits today)

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.