ข้อมูลสำนักงาน


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค
สังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
ตั้งอยู่ที่ ศาลากลางจังหวัดชั้น ๕ ถนนสละชีพ ตำบลประจวบคีรีขันธ์
อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๓๒๖๐ ๔๓๐๗-๘ โทรสาร ๐ ๓๒๖๐ ๔๓๐๗


ผู้บริหาร
วิสัยทัศน์
กลุ่ม/ฝ่าย
นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติงานประจำอำเภอ

http://province.m-culture.go.th/prachuapkhirikhan/?page_id=46
(Visited 685 times, 1 visits today)