ข้อมูลด้านการปกครอง

ข้อมูลด้านการปกครอง

  • สภาพทางสังคมของคนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

  • ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นสังคมชนบท  มีผู้คนจากหลายจังหวัดได้ย้ายถิ่นฐานเข้ามาตั้งรกรากทำมาหากินในจังหวัดเป็นจำนวนมาก  แต่คนส่วนใหญ่กว่าร้อยละ  ๙๘    นับถือพุทธศาสนา  สภาพทางสังคมในจังหวัดแต่ละชุมชนมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม  ประกอบกับการขาดความรู้สึกผูกพันทางอดีตทางประวัติศาสตร์ร่วมกันมาก่อน   จึงมีผลทำให้ชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ส่วนใหญ่มีความรักสงบ  พูดน้อย  ยิ้มง่าย  ชอบประเพณีทำบุญ  ดำเนินชีวิตแบบตามสบายและอิสระเสรี  ค่อนข้างเก็บตัว  มีลักษณะประนีประนอมสูง  อ่อนน้อมถ่อมตัว  มีความสนใจในสังคมส่วนกว้าง   และมีความรู้สึกผูกพันในความเป็นคนจังหวัดเดียวกันค่อนข้างน้อยแต่มีความผูกพันมีน้ำใจ  และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในชุมชนระดับท้องถิ่นค่อนข้างสูง

  • ข้อมูลประชากร

  • ณ  เดือนธันวาคม   พ.ศ. ๒๕๕๑  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น  ๕๐๐,๓๗๘ คน  แยกเป็นเพศชาย   ๒๕๑,๔๒๘  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๕๐.๒๕  และเพศหญิง   ๒๔๘,๙๕๐  คน  คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๗๕ ความหนาแน่นของประชากร ๗๘.๕๘ คนต่อตารางกิโลเมตร  จำนวนครัวเรือน ๑๘๗,๓๘๑ ครัวเรือน

  • ด้านการปกครอง

  • จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดแบ่งการปกครองออกเป็น  ๓  ประเภท  ดังปรากฏรายละเอียด  ดังนี้

  • ส่วนภูมิภาค  แบ่งการปกครองออกเป็น  ๘  อำเภอ

  • การปกครองท้องที่  แบ่งการปกครองออกเป็น  ๔๘  ตำบล  และ  ๔๓๕  หมู่บ้าน

  • ส่วนท้องถิ่น  แบ่งการปกครองออกเป็น  องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ แห่ง เทศบาล  ๑๕  แห่ง  แยกเป็น  เทศบาลเมือง  ๒ แห่ง เทศบาลตำบล ๑๓ แห่ง  และองค์การบริหารส่วนตำบล  ๔๕  แห่ง

(Visited 847 times, 1 visits today)

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.