ข้อมูลชนพื้นเมืองดั้งเดิม

 • ชนพื้นเมืองดั้งเดิม ในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 • ๑.ไทยทรงดำ บ้านตาลเจ็ดยอด

 • อยู่ในพื้นที่หมู่ที่ ๑ ตำบลไร่เก่า  อำเภอสามร้อยยอด  บรรพบุรุษดั้งเดิมเดินทางมาจากตำบลหนองพลับ  จังหวัดเพชรบุรี  ปัจจุบันมีชาวไทยทรงดำประมาณ   ๕๐ หลังคาเรือน ประมาณ ๕๐๐ คน ชาวไทยทรงดำ บ้านตาลเจ็ดยอดจะจัดงานประเพณีสืบสานประเพณีไทยทรงดำ   ในวันที่  ๒๓  เมษายน  ของทุกปี

 • ๒. ไทยทรงดำ ชุมชนร่มไทร

 • อยู่ในเขตเทศบาลตำบลกม.๕ หมู่ ๖ บ้านเกตุเอน  ตำบล     อ่าวน้อย อำเภอเมืองฯ บรรพบุรุษดั้งเดิมเดินทางมาจากจังหวัดเพชรบุรี ปัจจุบันมีไทยทรงดำทั้งหมด  ๔๙ หลังคาเรือน เป็นชาย ๗๓ คน หญิง ๙๘ คน รวม ๑๗๑ คน ชาวไทยทรงดำ ชุมชนร่มไทรจะจัดงานประเพณีสืบสานประเพณีไทยทรงดำ ในวันที่ ๑๔ เมษายน ของทุกปี

 • ๓. เผ่ากะเหรี่ยง หรือเผ่ากะหร่าง หรือเผ่าปากะยอ

 • อยู่ในพื้นที่หมู่ ๓ บ้านป่าละอู ตำบล   ห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน ประกอบอาชีพทำไร่ ปลูกข้าว ที่อยู่อาศัย สร้างบ้านลักษณะเป็นกระท่อมไม้ไผ่ ศาสนา นับถือศาสนาพุทธ แต่จะจะมีพิธีกรรมทางศาสนาของตนเองเป็นลัทธิประเพณีทางความเชื่อบางอย่างที่กลมกลืนไปกับศาสนาพุทธ มีการจักสานผลิตเครื่องมือเครื่องใช้บางอย่างใช้เอง นิสัยรักสันโดษ   มีภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทอผ้าด้วยกี่เอวมีลายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ และการร้อยลูกปัดคอที่มีลวดลายเฉพาะ ภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร ใช้ภาษากะหร่างเป็นหลัก

 • ๔. ชนเผ่าปากะยอ  บ้านแพรกตะคร้อ


 • อยู่ในพื้นที่หมู่    ๑๑   ตำบลบึงนคร   อำเภอหัวหิน ชนพื้นเมืองป่ากะยออาศัยอยู่บริเวณนี้มานานแล้ว บางส่วนก็อพยพมาจากเขตชายแดนประเทศพม่า      ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีรายได้น้อย ยากจน บ้านเรือนมีสภาพเป็นชั้นเดียว ไม่แข็งแรง หลังคามุงจาก ความเป็นอยู่เรียบง่าย มีความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ แต่ละครัวเรือนจะมีบุตรมาก         ด้านการศึกษา เด็กรุ่นใหม่จะได้รับการศึกษาเพราะมีโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่ ส่วนคนรุ่นเก่า ส่วนใหญ่จะอ่าน-เขียน ภาษาไทยไม่ได้ ผู้สูงอายุบางคนพูดภาษาไทยไม่ได้ นับถือศาสนาคริสต์ มีการทอผ้าพื้นเมืองใช้เองเป็นเอกลักษณ์ประจำกลุ่ม และการจักสาน ภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร ใช้ภาษาปากะยอ

 • ๕.ชาวกะเหรี่ยงไทยภูเขา บ้านป่าหมาก

 • ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านป่าหมาก หมู่ที่ ๘  ตำบลศาลาลัย อำเภอสามร้อยยอด อดีตในบริเวณนี้มีชาวกระเหรี่ยงอาศัยอยู่อย่างกระจัดกระจาย ต่อมาหลังสงครามโลก  ครั้งที่ ๒ ได้มีการจัดตั้งหมู่บ้านกระเหรี่ยงขึ้น โดยให้ชาวกระเหรี่ยงมาอาศัยอยู่รวมกันและเรียกว่า  บ้านป่าหมาก เนื่องจากพื้นที่บริเวณนั้นมีต้นหมากเป็นจำนวนมาก มีการประกอบอาชีพกสิกรรม ทำไร่ ทำนา และเข้าป่าล่าสัตว์ หาของป่ามาจำหน่าย ภูมิปัญญาด้านสมุนไพร ภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร ภาษา กระเหรี่ยง  และภาษาไทย

 • ๖.ชาวกะเหรี่ยงไทย-ปากะยอ บ้านเนินแก้ว

 • อยู่ในพื้นที่บ้านเนินแก้ว  หมู่  ๕  ตำบลอ่าวน้อย  อำเภอเมืองฯ  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  นายโชคชัย (ลาวา) ทองคำ อายุ ๕๙ ปี เล่าว่า ได้อพยพมาจากชายแดนตะนาวศรี อยู่บริเวณตะเข็บรอยต่อเทือกเขาตะนาวศรี  เดินทางเข้ามาทำมาหากินในอำเภอหัวหินที่บ้านป่าละอู  เมื่อ  ๕๐ ปีที่แล้ว  และเดินทางต่อมายังเขตหมู่  ๕  ตำบลอ่าวน้อย  เมื่อประมาณ  ๓๐  กว่าปีมาแล้ว  โดยมีพ่อเฒ่ามาด้วย ๑  คนขณะนี้อายุ  ๗๐  กว่า  ปัจจุบันมีชาวปากะยออยู่ประมาณ  ๒๐  ครอบครัว  จำนวน ๒๐๐ คน

 • ชาวกะเหรี่ยงเล่าว่า  แต่ก่อนก็แต่งงานข้ามไปมาระหว่างกะเหรี่ยงที่นี่  และในฝั่งพม่า  เนื่องจากตั้งบ้านเรือนและทำมาหากินโดยไม่มีเขตแดน  อีกทั้งบริเวณนี้ห่างจากพม่าไม่มาก ประมาณ  ๓ กม. แต่ด้วยสถานการณ์บ้านเมืองที่เปลี่ยนไป  การไปมาหาสู่ก็ยากขึ้น  และไม่ใคร่จะพบเห็นการข้ามไปข้ามมาเช่นเดิมอีกต่อไป  เดิมชาวบ้านที่นี่ทำมาหากินโดยทำไร่  หาของป่า  พึ่งพาป่าและธรรมชาติ  ภายหลังพื้นที่ถูกประกาศเป็นเขตอุทยาน  ทำให้พื้นที่ทำกินลดลงและมีข้อจำกัดในการใช้พื้นที่ทำกิน  ทำให้ไม่เพียงพอกับการดำรงชีพแบบเดิม  ชาวบ้านจึงต้องเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตตนเอง  ส่วนหนึ่งย้ายชั่วคราวลงไปอยู่ที่บ้านป่าเด็ง  อำเภอหัวหิน ส่วนหนึ่งก็อพยพเข้ามาใกล้ในเขตเมืองมากขึ้น บ้างก็ปลูกกระต๊อบชั่วคราวริมคันคลองชลประทาน  เพื่อความสะดวกในการออกไปรับจ้างเป็นแรงงานที่โรงงานผลิตสับปะรดกระป๋องส่งออกที่ตำบลอ่าวน้อย

(Visited 2,095 times, 1 visits today)

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.