คู่มือการปฏิบัติศาสนพิธีเบื้องต้น – กรมการศาสนา

คู่มือการปฏิบัติศาสนพิธีเบื้องต้น – กรมการศาสนา

คู่มือการปฏิบัติศาสนพิธีเบื้องต้น - กรมการศาสนา

คู่มือการปฏิบัติศาสนพิธีเบื้องต้น – กรมการศาสนา

ศาสนพิธี เป็นพิธีกรรมทางศาสนาในการนำหลักธรรมคำสอนของศาสนาลงสู่การปฏิบัติของศาสนิกชน การปฏิบัติศาสนพิธีที่มีความเรียบร้อย สวยงาม และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จะก่อให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาในการบำเพ็ญกุศลต่าง ๆ ของผู้ที่ได้ร่วมกิจกรรมในพิธีนั้น ๆ ดังคำที่ว่า “พิธีดี เกจิดัง ความขลังย่อมปรากฏ” เกิดการสร้างคุณค่าทางด้านจิตใจ เพื่อเป็นการธำรงรักษาเอกลักษณ์ของชาติและศาสนา

การที่พุทธศาสนิกชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ทำหน้าที่เป็นศาสนพิธีกรจำเป็นต้องมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับศาสนพิธีให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน    กรมการศาสนาเห็นว่า    ศาสนพิธีเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องมีการสืบทอดให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตามหลักของพิธีและประเพณีนิยม เพื่อสร้างมาตรฐานการปฏิบัติ ศาสนพิธีให้ถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเผยแพร่ความรู้ด้านการปฏิบัติงานศาสนพิธีให้มีความแพร่หลาย ในฐานะเป็นหน่วยงานภาครัฐทำหน้าที่สนองงาน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ด้านการปฏิบัติงานศาสนพิธีร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สำนักพระราชวัง เป็นต้น จึงได้นำความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานพิธีไปถ่ายทอด    ให้คนในชุมชนได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติให้ถูกต้องตามโบราณประเพณี และมีความเป็นระเบียบ เรียบร้อยเหมาะสม

นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเจ้าหน้าที่ผู้เป็นศาสนพิธีกรให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมด้านศาสนพิธีให้มีความชำนาญจนสามารถนำไปปฏิบัติ และให้คำแนะนำแก่ผู้อื่นได้   รวมทั้งส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีบุคลากรปฏิบัติกิจกรรมศาสนพิธี เพิ่มมากขึ้น และเพื่อร่วมกันอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีของชาติ ให้มีการสืบทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจของประชาชนชาวไทยตลอดไป

 หนังสือออนไลน์ : คู่มือการปฏิบัติศาสนพิธีเบื้องต้น – กรมการศาสนา (214 หน้า)

(Visited 2,556 times, 1 visits today)