วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เป็นศูนย์กลางบูรณาการการพัฒนา ส่งเสริม และสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
สรรค์สร้างสังคมสมานฉันท์
ดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ ด้วยคุณธรรม จริยธรรม

(Visited 204 times, 1 visits today)