ชุมชนไร่บน

ชุมชนไร่บน (ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

(Visited 81 times, 1 visits today)