กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน

โครงสร้างกลุ่มฝ่าย 4พิธีศพ

>ตัวอย่างหนังสือขอพระราชทาน

Document-page-001 (5)

Document-page-002 (3)

 

ใบนำส่งเอกสารเกี่ยวกับการขอพระราชทานเพล_P

157099

157100>แผ่นพับประชาสัมพันธ์

การยื่นเอกสารขอรับพระราชทานเพลิง สามารถยื่นเอกสารฯ ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ได้ที่ พิพิธภัณฑ์เมืองประจวบคีรีขันธ์ เยื้องที่ว่าการอำเภอเมืองฯ ถนนสละชีพ ตำบลประจวบฯ อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์ ๐ ๓๒๖๐ ๔๓๐๘

-ประชาสัมพันธ์โดย กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน-

-ที่ตั้งสำนักงาน- วัดเกาะหลัก พระอารามหลวง ถนนสละชีพ ตำบลประจวบฯ อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์ ๐ ๓๒๕๑ ๐๗๖๒

(Visited 185 times, 1 visits today)