ประเพณีไทยทรงดำบ้านตาลเจ็ดยอด

ประเพณีไทยทรงดำบ้านตาลเจ็ดยอด

ชาวไทยทรงดำบ้านตาลเจ็ดยอด  ตั้งอยู่  ณ  หมู่  ๑  ตำบลไร่เก่า  อำเภอสามร้อยยอด  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ความเป็นมา

คนในหมู่บ้านตาลเจ็ดยอดที่เป็นคนรุ่นแรกมาจากตำบลหนองพลับ   จังหวัดเพชรบุรี  เดินทางมาจากจังหวัดเพชรบุรีโดยใช้เกวียนเป็นพาหนะ  โดยใช้ถนนรถไฟเป็นเส้นทางในการเดินทาง  เดินทางมาด้วยกันสามครอบครัวโดยทั้งสามครอบครัวเป็นญาติพี่น้องกัน  เมื่อมาถึงบริเวณที่เรียกว่า  ตาลเจ็ดยอด  เห็นว่าภูมิประเทศที่เหมาะสม  และที่ดินบริเวณนี้ยังไม่มีใครจับจองเป็นเจ้าของ  จึงหยุดการเดินทาง  และตั้งรกรากอยู่ที่นี้ ที่เรียกว่าตาลเจ็ดยอด   เพราะบริเวณนี้มีต้นตาลอยู่ต้นหนึ่งที่ไม่เหมือนต้นตาลต้นอื่น   คือ  มีต้นตาลต้นเดียวที่มีเจ็ดยอด ต้นตาลต้นนี้ตายไปแล้ว  แล้วมีชาวบ้านเล่ากันว่ามีฟ้าผ่ายอดจนไหม้ตายไปประมาณ  ๔๐ ปีมาแล้ว ปัจจุบันมีชาวไทยทรงดำประมาณ  ๕๐๐  คน  ๕๐  หลังคาเรือน  และอาศัยอยู่นอกเขตหมู่ที่  ๑  ประมาณ  ๕๐  คน

ในสังคมปัจจุบันกระแสวัฒนธรรมของชาวต่างชาติได้แพร่กระจายเข้าสู่สังคมไทยอย่างรวดเร็ว  ทำให้เยาวชนรับวัฒนธรรมแบบตะวันตก  ไม่สนใจศึกษาและปฏิบัติตามแนววิถีชีวิตของคนไทย  ชุมชนบ้านตาลเจ็ดยอดซึ่งเป็นชุมชนเชื้อสายไทยทรงดำ  แตกต่างจากชุมชนอื่น  โดยชุมชนนี้ได้อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอยู่คู่กับชุมชนบ้านตาลเจ็ดยอดมาอย่างต่อเนื่อง

ความมุ่งหมายของประเพณี

เพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์  สร้างความผูกพันสามัคคีในหมู่พี่น้อง  เครือญาติ  และไทยทรงดำในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  จังหวัดเพชรบุรี  จังหวัดชุมพร  จังหวัดราชบุรี  และอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามของชาวไทยทรงดำไว้  อาทิ  ประเพณีการเล่นลูกช่วง  การรำแคน

ขั้นตอนปฏิบัติงาน

ชาวไทยทรงดำบ้านตาลเจ็ดยอด   ได้รับการสนับสนุนการจัดงานอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทยทรงดำจากเทศบาลตำบลไร่เก่า  หน่วยงานราชการ   และชาวบ้านในพื้นที่ร่วมกันจัดขึ้นในวันที่   ๒๓  เมษายน  เป็นประจำทุกปี   โดยจะมีญาติพี่น้อง  และชาวไทยทรงดำจากถิ่นอื่นมาร่วมงาน  อาทิเช่น  ไทยทรงดำจากจังหวัดเพชรบุรี  จังหวัดชุมพร  จังหวัดราชบุรี  เพื่อพบปะสังสรรค์  เยี่ยมเยียน   พูดคุยไต่ถามสารทุกข์สุกดิบ  เล่นลูกช่วง  ฟ้อนแคน  รับประทานอาหารร่วมกัน    ซึ่งอาหารที่นำมาได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในพื้นที่   จากพี่น้องชาวไทยทรงดำ   และจากชาวบ้านในท้องถิ่น  ในช่วงเช้าจะมีพิธีทำบุญ  โดยจะนิมนต์พระสงฆ์  จำนวน  ๙  รูป   มาฉันภัตตาหารเพล   ในช่วงเย็นเจ้าภาพในการจัดงานจะมาต้อนรับชาวไทยทรงดำที่เดินทางมาถึง  ด้วยการไต่ถามสารทุกข์สุกดิบชีวิตความเป็นอยู่  พบปะพูดคุย   มีการเล่นลูกช่วง  และรับประทานอาหารร่วมกัน    ในช่วงค่ำจะมีพิธีเปิดงานโดยนายอำเภอสามร้อยยอดเป็นประธานในพิธีเปิด  และนายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า   กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดงาน  โดยจะเชิญตัวแทน ชาวไทยทรงดำจากหมู่บ้านต่าง ๆ  มาร่วมเป็นเกียรติบนเวที  แล้วจะร่วมร้องเพลงสดุดีมหาราชาพร้อมเพรียงกัน   เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์  พระบรมราชินีนาถ  พร้อมทั้งมีชุดการแสดงจากชาวไทยทรงดำที่มาร่วมงาน   เมื่อพิธีเปิดงานบนเวทีสิ้นสุดลง  ก็จะเป็นการฟ้อนแคน   ซึ่งจะมีวงแคนมาร่วมงาน  จำนวน  ๒ – ๓ วง   เพื่อให้ชาวไทยทรงดำ ได้สนุกสนานร่วมกันจนจบงาน

คุณค่าของประเพณี

สร้างความผูกพันรักใคร่สามัคคี   เนื่องจากพื้นฐานวิถีชีวิตของชาวไทยทรงดำมีความผูกพันกับเครือญาติและชาวไทยทรงดำด้วยกันเองค่อนข้างสูง  และสืบทอดประเพณีการเล่นลูกช่วง  (เล่นคอน)  หรือรำแคน   นิยมเล่นในเทศกาลตรุษสงกรานต์   ในวัฒนธรรมของชาวไทยทรงดำนั้น    ดนตรีการขับร้อง  และการละเล่นจะปะปนผสมผสานกันอยู่มากใน “อิ้นกอน”  (เป็นประเพณีการเล่นของหนุ่มสาวชาวไทยทรงดำ  โดยเฉพาะการเล่นโยนลูกช่วง   พร้อมกับร้องรำทำเพลงเป่าแคนไปด้วยกับการเล่น  ซึ่งการละเล่นนี้ยังเปิดโอกาสให้หนุ่มสาวได้คุยกันอีกด้วย)  เป็นการหาคู่ครองในช่วงเดือน  ๕  ตามแบบแผนเดิม  ชาวไทยทรงดำมักหาคู่ครองด้วยการไป “อิ้นกอน”  ในเดือน   ๕   ซึ่งเป็นกระบวนการที่ฝ่ายชายจะไปเล่นลูกช่วงตามหมู่บ้านต่าง ๆ  ที่มีหญิงสาวคอยเล่นด้วย  โดยฝ่ายชายมักจะไปค้างแรมคืนต่างหมู่บ้านไปเรื่อย  ๆ  ตลอดทั้งเดือน  ๕   นอกจากนี้ชายและหญิงไทยทรงดำยังมีโอกาสพบปะกันใน “ข่วง”  (ลานบ้าน)  อันเป็นที่ตำข้าว  ปั่นด้าย ฯลฯ  ของบ้านที่มีลูกสาว   ซึ่งเปิดโอกาสให้ฝ่ายชายไปคุยได้   หากรักชอบกันก็จะนำไปสู่การแต่งงานในที่สุด

การสืบทอดประเพณี

สืบทอดประเพณีโดยลูกหลาน  เครือญาติ   และชาวไทยทรงดำ  ปฏิบัติสืบต่อกันมา

สถานที่จัดงาน

สนามโรงเรียนบ้านตาลเจ็ดยอด  หมู่  ๑  ตำบลไร่เก่า  อำเภอสามร้อยยอด  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

(Visited 3,333 times, 3 visits today)

One Response to ประเพณีไทยทรงดำบ้านตาลเจ็ดยอด

  1. สวัสดีค่ะ
    ฉันเป็นลูกหลานไทยทรงดำ บ้านตาลเจ็ดยอด ทราบมาว่าปีนี้ผู้ใหญ่บ้านหมดวาระการเป็นผู้ใหญ่บ้าน และหมดวาระ การเป็น ประธานไทยทรงดำ และจะไม่เป็นประธานไทยทรงดำต่อ เนื่องจาก ปี2554 ได้งบการจัดงาน รวบเบ็ดเสร็จ 30000 บาท มีต้องจ่ายค่า กับข้าว และต้องจ้างรถไปงานที่อื่นอีก เบิกที่เทศบาลก็ไม่ได้ เป็นประธาน ก็เสียสละ มากพออยู่แล้ว จะต้องให้เค้าควักเงินส่วนตัวอีกหลายๆหมื่น แแบนี้แล้ว ปี 2556 จะมีใครเป็นประธานอีกไหม งานไทยทรงดำปีหน้าฉันว่าหมู่บ้านตาลเจ็ดยอดไม่มีแน่นอน

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.