กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม

กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม

นางสุนทรี โพธิ์ทักษิณ
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม

ฐิติรัตน์นางสาวฐิติรัตน์ หิรัญวงศ์
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ

นายอานนท์  ไมเด็น
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ

 นางสาววรรณที สมประสงค์
นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ

วิโรจน์ บุญเย็นนายวิโรจน์ บุญเย็น
นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ

 

 

(Visited 221 times, 1 visits today)