กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม

กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม

 กิตตพงษ์ แก้วยอดทอง นายกิตตพงษ์ แก้วยอดทอง
ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม

ฐิติรัตน์นางสาวฐิติรัตน์ หิรัญวงศ์
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ

นายอานนท์  ไมเด็น
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ

 นางสาววรรณที สมประสงค์
นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ

วิโรจน์ บุญเย็นนายวิโรจน์ บุญเย็น
นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ

 

 

(Visited 110 times, 1 visits today)