พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑

โครงสร้างของพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ ประกอบด้วย

๑) คณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ
๒) คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์
๓) การประกอบกิจการภาพยนตร์
๔) การประกอบกิจการวีดิทัศน์
๕) นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่
๖) การอุทธรณ์
๗) บทกำหนดโทษ ซึ่งแบ่งเป็นโทษทางปกครองและโทษทางอาญา

>>> โหลดพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ (PDF)
>>> โหลด
กฎกระทรวงว่าด้วยการขอและการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงภาพยนตร์ พ.ศ.๒๕๕๒
(PDF)
>>> โหลดกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการภาพยนตร์และกิจการวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๒
(PDF)
>>> โหลดกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตและการประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๒ (PDF)
>>> โหลดประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง กำหนดแบบบัตรนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ (PDF)
>>> โหลดประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง แต่งตั้งนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ (PDF)
>>> โหลดประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ (PDF)
>>> โหลดประกาศนายทะเบียนกลาง เรื่อง กำหนดแบบคำขออนุญาตและใบอนุญาต การแจ้งและการขอต่ออายุใบอนุญาตกรณีประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์
(PDF)
>>> โหลดประกาศนายทะเบียนกลาง เรื่อง กำหนดแบบคำขออนุญาตและใบอนุญาต การแจ้งและการขอต่ออายุใบอนุญาตกรณีประกอบกิจการโรงภาพยนตร์ (PDF)

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

>>> โหลดพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖ (PDF)
>>> โหลดพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ (PDF)
>>> โหลดพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ (PDF)

 =>> ดาวน์โหลดพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ และอนุบัญญัติ พร้อมคำพิพากษาศาลฎีกา

=>> ดาวน์โหลดเอกสารเผยแพร่ โดย สำนักพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ กระทรวงวัฒนธรรม

=>> พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

(Visited 1,282 times, 1 visits today)

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.