ผู้บริหาร

002(2)

นางกฤษณา  แผ่แสงจันทร์
วัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สถานที่ติดต่อประสานงาน

ที่อยู่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัด ชั้น ๕ ถนนสละชีพ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐ โทรศัพท์/โทรสาร

สำนักงาน ๐ ๓๒๖๐ ๔๓๐๗

Website สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

http://province.m-culture.go.th/prachuapkhirikhan

E-mail สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ prachuapculture@yahoo.com

Website กระทรวงวัฒนธรรม http://www.m-culture.go.th

 

(Visited 933 times, 1 visits today)