ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา – นายวิรัตน์ มณีพฤกษ์

6.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - นายวิรัตน์ มณีพฤกษ์

Posted in สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Leave a comment

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการ 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - อุ่นรุ่งกิจ

Posted in สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Leave a comment

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสถานที่ จุดถ่ายภาพ และการประชาสัมพันธ์

6.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - อนุชิต ชาวดอนคู

Posted in สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Leave a comment

ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดตกแต่งสถานที่ ป้ายประชาสัมพันธ์ และจุดถ่ายภาพ

6.ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคา - อนุชิต ชา

Posted in สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Leave a comment

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา – ธีรเดช ขาวปลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - ธีรเดช ขาวปลอด

Posted in สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Leave a comment

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา – นางสาวเกษกนก จันทร์บริบรูณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - นางสาวเกษกนก จันทร์บริบรูณ์

Posted in สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Leave a comment

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา นายนฤเบศร์ องค์สุวรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - นฤเบศร์ องค์สุว

Posted in สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Leave a comment

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา นายอนุชิต ชาวดอนคูณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - อนุชิต ชาวดอนคูณ

Posted in สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Leave a comment

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา – จักรกฤษณ์ เหรียญประดับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - จักรกฤษณ์ เหรีย

Posted in สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Leave a comment

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา นายธีรพล กิจบัญชาพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - ธีรพล กิจบัญชาพ

Posted in สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Leave a comment