ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาการจัดหาการสาธิต และการแสดงภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - นางสมใจ เจิมวงค_Page_1

Posted in สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Leave a comment

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาการจัดหาชุดการแสดง ศิลปวัฒนธรรม และเอกลักษณ์ไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - นางทัศนีย์ ช่อเ_Page_1

Posted in สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Leave a comment

เชิญชวน ประกวด เทพีวัฒนธรรม และหนูน้อยวัฒนธรรม ในกิจกรรม ลานวัฒนธรรมสัญจร ณ ลานวัฒนธรรม (สนามโรงเรียนกุยบุรี)

หนูน้อยวัฒนธรรม_๑๙๐๓๑๑_0054สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ — >> ประกวดหนูน้อยและเทพี

Posted in สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Leave a comment

ประเพณีสงกรานต์ ๒๕๖๒

กระทรวงวัฒนธรรม บูรณาการหน่วยงานภาครัฐรณรงค์ทุกภาคส่วนเน้นจัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด

“สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่า ทุกชีวาปลอดภัย” ร่วมสืบสานวิถีไทย ๔ ภูมิภาค

401428

เรียนรู้สงกรานต์เพื่อนบ้านอาเซียน พร้อมเชิญชวนประชาชนแต่งชุดไทยร่วมงาน

n20190320101256_14075นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม หน่วยงานภาครัฐ และภาคีเครือข่ายภาคเอกชน ๑๙ หน่วยงาน บูรณาการการดำเนินงานกำหนดแนวทางการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ “สงกรานต์วิถีไทย ใช้นำคุ้มค่า ทุกชีวาปลอดภัย” เพื่อส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ซึ่งถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย ที่ทรงคุณค่า สะท้อนวิถีปฏิบัติอันงดงามของไทย ด้วยการทำบุญ ตักบาตร เข้าวัด ฟังเทศน์ การสรงน้ำพระ การรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ แสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ อุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษ การเล่นเพื่อความสนุกสนานรื่นเริง โดยใช้น้ำอย่างคุ้มค่า และเคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยหน่วยงานต่างๆ ได้ร่วมกันกำหนดแนวทางและมาตรการในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๒ ที่จัดขึ้นทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ร่วมถึงจังหวัดที่มีพื้นที่ประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนที่มีการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ได้แก่ ประเทศกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และเมียนมาร์ เป็นต้น

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ กล่าวต่อว่า แนวทางและมาตรการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์จากการประชุมบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ กรมอุตุนิยมวิทยา กรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบังคับการตำรวจจราจร กรมประชาสัมพันธ์ กรมการขนส่งทางบก สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กทม. สภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มูลนิธิเมาไม่ขับ และสำนักงานเขตปทุมวัน ซึ่งได้ข้อสรุปแนวทางในการจัดกิจกรรมภาพรวมของประเทศ ๓ แนวทาง ๑๔ ด้าน ดังนี้

2๑. การรณรงค์จัด “สงกรานต์แบบไทย” ได้แก่

๑.๑ ส่งเสริมให้จังหวัดต่างๆ ใช้พื้นที่จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมและร่วมกันสืบสานประเพณีต่าง ๆ เน้นวิถีวัฒนธรรมชูเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น

๑.๒ ขอความร่วมมือจากประชาชนในการสืบสานคุณค่าสาระและสิ่งที่ควรทำของประเพณีสงกรานต์แบบไทย เช่น ทำความสะอาดบ้านเรือน วัด สถานที่สาธารณะ ทำบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรม ฟังเทศน์
สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่บรรพบุรุษ เล่นน้ำอย่างพองาม

๑.๓ รณรงค์ให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพ ใช้ผ้าไทย ผ้าท้องถิ่น หรือชุดไทยย้อนยุคเข้าร่วมงาน

๑.๔ ขอความร่วมมือผู้ประกอบการและประชาชน ในการจัดกิจกรรมโดยคำนึงถึงวัฒนธรรมที่ดีงาม โดยจัดให้มีการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม สายด่วนวัฒนธรรม ๑๗๖๕

๒. การรณรงค์ “ใช้น้ำคุ้มค่า” ได้แก่

๒.๑ ขอความร่วมมือสืบสานประเพณีอย่างมีวัฒนธรรม เพื่อใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าสูงสุด ขอความร่วมมืองดใช้รถบรรทุกตระเวนสาดน้ำในพื้นที่ต่างๆ กำหนดระยะเวลาการเล่นน้ำ ให้เลิกเล่นน้ำในเวลาที่กำหนด ห้ามใช้แป้งและสีต่างๆ มาเล่น

๒.๒ ขอความร่วมมือจากประชาชนให้ใช้อุปกรณ์ที่ปลอดภัยและประหยัดน้ำ เช่น ขันขนาดเล็ก ไม่ใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูง เล่นน้ำอย่างสุภาพ

๒.๓ ขอความร่วมมือประชาชนให้ใช้น้ำอย่างประหยัดและน้ำสะอาดเพื่อสุขอนามัย และสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงขาดแคลนน้ำ

รณรงค์สงกรานต์4๓. การรณรงค์ “ทุกชีวาปลอดภัย” ได้แก่

๓.๑ ขอความร่วมมือภาคเอกชน ผู้ประกอบการ สถานบันเทิง ผู้จัดกิจกรรม กำหนดเวลาเปิด-ปิด จัดกิจกรรมและงดจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ตามเวลาที่กฎหมายกำหนด

๓.๒ ควบคุมและรณรงค์ผู้ใช้รถโดยใช้มาตรการเมาไม่ขับ ปลอดแอลกอฮอล์ และมีน้ำใจให้แก่กันในการใช้รถใช้ถนน และพบเห็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมให้แจ้งหน่วยงานหรือศูนย์รับแจ้งเหตุของหน่วยงานต่างๆ

๓.๓ มาตรการเข้ม ลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน ถนน และยานพาหนะ และมาตรการด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ความปลอดภัยทางน้ำ-ทางเรือ และหลังเกิดอุบัติเหตุ ควบคุมความเร็วการใช้รถให้ใช้รถใช้ถนนอย่างเคร่งครัด

๓.๔ กิจกรรมส่งคนกลับบ้าน อำนวยความสะดวกในการเดินทาง การตรวจความพร้อมของผู้ขับรถสาธารณะ ควบคุมและตรวจจับความเร็วของรถบริการสาธารณะด้วยระบบ GPS และเฝ้าระวังยานพาหนะต่างๆ ศูนย์บริการตรวจสภาพรถฟรี รวมถึงมีศูนย์รับแจ้งเหตุร้องเรียนการใช้รถใช้ถนนโดยกรมการขนส่งทางบก และจุดบริการพักรถระหว่างการเดินทางเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล

๓.๕ สถานที่ที่จัดงานต่างๆ ต้องมีมาตรการเพื่อรักษาความปลอดภัยให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน

๓.๖ การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง เช่น พ.ร.บ.การจราจรทางบก

๓.๗ มีศูนย์แจ้งเตือนภัยสภาพอากาศตลอดช่วงเทศกาล

e2074รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า กิจกรรมต่างๆ ของกระทรวงวัฒนธรรม กำหนดจัดขึ้นเพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ภายใต้แนวคิด “สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่า ทุกชีวาปลอดภัย” ประกอบด้วย

๑) งานรดน้ำขอพรศิลปินแห่งชาติและผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

๒) การจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ในส่วนกลางพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้แก่ นิทรรศการส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทยในเทศกาลสงกรานต์ ระหว่าง ๑๒-๑๖ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ฮอลล์ ออฟ เฟม ชั้นเอ็ม ศูนย์การค้าสยามพารากอน และศูนย์การค้าไอคอนสยาม

งานประเพณีสงกรานต์งานวัดกลางกรุง สรงน้ำพระ ถวายเครื่องสักการะและจตุปัจจัยไทยธรรม ในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๒ ณ วัดปทุมวนาราม กรุงเทพมหานคร งาน “สงกรานต์ เมษา ผ้าขาวม้าสนั่นโลก” ระหว่าง ๑๓-๑๕ เมษายน ๒๕๖๒ ณ บริเวณสยามสแควร์ โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การสรงน้ำพระพุทธรูปสำคัญ นิทรรศการประเพณีสงกรานต์ไทยและ สงกรานต์อาเซียน การสาธิตชุดรำน้ำขอพร การแสดงทางวัฒนธรรมจาก ๔ ประเทศอาเซียน การแสดงโขนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ ตลาดวัฒนธรรมและลานวัฒนธรรมอาเซียน ฯลฯ

นอกจากนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ยังจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และออนไลน์ คือ หนังสือประเพณีสงกรานต์ ๒ ภาษา ไทย-อังกฤษ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจถึงวันปีใหม่ไทย สิ่งที่ควรและไม่ควรปฏิบัติในประเพณีสงกรานต์ และยังมีบัตรอวยพรส่งความสุข จำนวน ๓ แบบ เนื่องในเทศกาลอีกด้วย

กระทรวงวัฒนธรรม จึงขอเชิญชวนประชาชน นักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานเทศกาลสงกรานต์ ตามสถานที่ต่างๆ ด้วยความสนุกสนานและใช้น้ำอย่างคุ้มค่า โดยตรวจสอบรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ เพิ่มเติมได้ทาง www.culture.go.th หรือ www.facebook.com/DCP.culture และสายด่วนวัฒนธรรม ๑๗๖๕
อ่านหนังสือ E-book ประเพณีสงกรานต์

——

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

ประกาศสงกรานต์ พุทธศักราช ๒๕๖๒

ประกาศสงกรานต์ พุทธศักราช ๒๕๖๒

210362ปีกุน (มนุษย์ผู้หญิง ธาตุน้ำ) เอกศก จุลศักราช ๑๓๘๑ ทางจันทรคติ เป็น ปกติมาสวาร ทางสุริยคติ เป็น ปกติสุรทิน
วันที่ ๑๔ เมษายน เป็นวันมหาสงกรานต์ ตรงกับวันอาทิตย์ ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๕ เวลา ๑๕ นาฬิกา ๐๓ นาที ๐๓ วินาที
นางสงกรานต์ ทรงนามว่า ทุงสะเทวี ทรงพาหุรัดทัดดอกทับทิม อาภรณ์แก้ว-ปัทมราค ภักษาหารอุทุมพร พระหัตถ์ขวาทรงจักร พระหัตถ์ซ้ายทรงสังข์ เสด็จนั่งมาเหนือหลังครุฑ เป็นพาหนะ
วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๙ นาฬิกา ๑๒ นาที เปลี่ยนจุลศักราชใหม่ เป็น ๑๓๘๑ ปีนี้ วันจันทร์ เป็น ธงชัย, วันเสาร์ เป็น อธิบดี, วันอาทิตย์ เป็น อุบาทว์, วันจันทร์ เป็น โลกาวินาศ
ปีนี้ วันพฤหัสบดี เป็นอธิบดีฝน บันดาลให้ฝนตก ๕๐๐ ห่า ตกในโลกมนุษย์ ๕๐ ห่า ตกในมหาสมุทร ๑๐๐ ห่า ตกในป่าหิมพานต์ ๑๕๐ ห่า ตกในเขาจักรวาล ๒๐๐ ห่า นาคให้น้ำ ๓ ตัว
เกณฑ์ธัญญาหาร ได้เศษ ๒ ชื่อ วิบัติ ข้าวกล้าในภูมินาจะเกิดกิมิชาติ (ด้วงกับแมลง) จะได้ผลกึ่งเสียกึ่ง เกณฑ์ธาราธิคุณ ตกราศีปถวี (ดิน) น้ำงามพอดี
********************************
ที่มา : ฝ่ายโหรพราหมณ์ กองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

ขอเชิญร่วมเป็นเครือข่ายทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างสรรค์สังคมไทย สายด่วน 1765

17651765.1

bulb-iconใบสมัครเข้าร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ Download

ใบแbulb-iconจ้งความประสงค์จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ Download

ส่งใบสมัครเข้าร่วมเป็นเครือข่ายได้ที่ :  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

                                                                       ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชั้น 5 ถนนสละชีพ

                                                                       อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 77000

                                                                        โทร. 0 3260 4307

Posted in สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Leave a comment

ประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาเมืองสามอ่าว ปี ๒๕๖๒

ด้วยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ดำเนินโครงการประกวดคลิปวีดีโอสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ หัวข้อ “ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาเมืองสามอ่าว” ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนมีจิตสำนึกด้านการผลิตสื่อที่ปลอดภัย และสร้างสรรค์ สร้างแรงบันดาลใจในการคิดและผลิตสื่อดีออกสู่สังคม เรียนรู้ และเผยแพร่องค์ความรู้ ตามแนวทางการพัฒนาตามศาสตร์พระราชา ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รู้จักการใช้ศักยภาพของตน โดยการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนให้รู้เท่าทัน เลือกรับปรับใช้สื่อไอทีให้เกิดประโยชน์กับตนเองและส่วนรวมต่อไป จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การประกวด ดังนี้

๑. คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
๑.๑ มีสถานภาพเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไม่น้อยกว่า ๕ เดือนนับถึงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒
๑.๒ ส่งผลงานในประเภททีม ๆ ละ ๓-๕ คน โดยส่งผลงานได้เพียงทีมละ ๑ ผลงาน

๒. เกณฑ์การประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ “ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาเมืองสามอ่าว”
๒.๑ ต้องมีการเขียนบท และ Story Board ประกอบในการถ่ายทำ
๒.๒ เนื้อหาคลิปวีดิโอ มีความยาว ๖๐ วินาที รวมไตเติ้ล (ถ้ามี)
๒.๓ ขอบเขตของเนื้อหาในคลิปที่ส่งเข้าประกวดภายใต้ หัวข้อ “ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาเมืองสามอ่าว” เชื่อมโยงองค์ความรู้ตามแนวทางการพัฒนาตามศาสตร์พระราชา ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้วยหลักการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่และจิตใจของประชาชนในการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้พื้นฐานสำคัญของแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยน้อมนำสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นแกนหลักสำคัญในการพัฒนา โดยต้องมีชื่อและโลโก้ของกระทรวงวัฒนธรรม และโลโก้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในท้ายเครดิต
๒.๔ ผู้สมัครจะต้องคิดคำขวัญ หรือสโลแกนที่ง่ายต่อการจดจำผลงานที่ส่งเข้าประกวด
๒.๕ ผลงานคลิป ต้องไม่ลบหลู่ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่ใช้ถ้อยคำ ที่เป็นการดูถูก ดูหมิ่น เสียดสี และก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม รวมถึงต้องไม่กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
๒.๖ ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป วิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน ทางผู้จัดโครงการฯ ไม่มีส่วนในการรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้ามีการตรวจสอบพบภายหลัง จะถือเป็นโมฆะและถูกเรียกรางวัลคืน
๒.๗ ความละเอียดของไฟล์ผลงานไม่ต่ำกว่า ๗๒๐ p (๑๒๘๐ x ๗๒๐) ประเภทไฟล์ wmv, mpg, mp๔, mov, flv
๒.๘ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และเงื่อนไขต่าง ๆ ของการประกวด โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
๒.๙ ทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวด ถือเป็นลิขสิทธิ์ร่วมของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และผู้สร้างสรรค์งาน โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พึงมีสิทธ์ที่จะแก้ไข ดัดแปลง โดยไม่จำเป็นต้องขออนุญาตผู้สร้างสรรค์ผลงาน
๒.๑๐ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

๓. หลักเกณฑ์การให้คะแนนผลงาน
หัวข้อการให้คะแนน
๑. ความคิดสร้างสรรค์ ๓๐ คะแนน
๒. เนื้อหา ๓๐ คะแนน
๓. เทคนิคการเล่าเรื่อง ๒๐ คะแนน
๔. การใช้ภาษาและดนตรี ๒๐ คะแนน
รวม ๑๐๐ คะแนน

๔. รางวัลการประกวด
๔.๑ รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา ๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๔.๒ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ทุนการศึกษา ๔,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๔.๓ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๔.๔ รางวัลชมเชย ๓ ทุนการศึกษารางวัล ๆ ละ  ๑,๐๐๐ บาท รวมทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รวมเป็นเงินทุนการศึกษา ทั้งสิ้น ๑๕,๐๐๐ บาท

๕. ระยะเวลาดำเนินการ
๕.๑ ส่งใบสมัครเพื่อเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ “ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาเมืองสามอ่าว” พร้อมสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรนักศึกษา และรูปถ่ายของทุกคนในทีม ขนาด ๒ นิ้ว ได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถนนสละชีพ อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๕.๒ ผู้เข้าประกวดส่งผลงานในรูปแบบของการ Linked File มาที่ อีเมล์prachuapculture@yahoo.com หรือส่งในรูปแบบ DVD  พร้อม Story Board มาที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถนนสละชีพ อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภายในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒
๕.๓ ประกาศผลการตัดสินคลิปวีดีโอในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒

ใบสมัครประกวดคลิป62 1.0หลักเกณฑ์ประกวดคลิป62 หน้า1หลักเกณฑ์ประกวดคลิป62 หน้า2

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

ขอเชิญสาวงามร่วมประกวด “สาวงามเมืองสามอ่าว” ในงาน “ท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาด ประจำปี 2562” จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

n20141105084624_120694นางงาม_Page_02 นางงาม_Page_03 นางงาม_Page_04 นางงาม_Page_05 นางงาม_Page_06 นางงาม_Page_07 นางงาม_Page_08 นางงาม_Page_09 นางงาม_Page_10

Posted in สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Leave a comment

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม กำหนดจัดประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม กำหนดจัดประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ๐๓๒-๖๐๔๓๐๗ประชาสัมพันธ์ 1_Page_02 ประชาสัมพันธ์ 1_Page_03 ประชาสัมพันธ์ 1_Page_04 ประชาสัมพันธ์ 1_Page_05 ประชาสัมพันธ์ 1_Page_06 ประชาสัมพันธ์ 1_Page_07 ประชาสัมพันธ์ 1_Page_08 ประชาสัมพันธ์ 1_Page_09 ประชาสัมพันธ์ 1_Page_10 ประชาสัมพันธ์ 1_Page_11

Posted in สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Leave a comment

เชิญบุคคล องค์กรหรือหน่วยงานที่มีความประสงค์เสนอชื่อศิลปินเพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล “ศิลปาธร” ประจำปี ๒๕๖๒

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประกาศเรื่องการคัดสรรศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล “ศิลปาธร” ประจำปี ๒๕๖๒
บุคคล องค์กรหรือหน่วยงานที่มีความประสงค์เสนอชื่อศิลปินเพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล “ศิลปาธร” ประจำปี ๒๕๖๒
กรอกแบบเสนอประวัติและผลงานตามแบบฟอร์มที่กำหนด และส่งมายังสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ประชาสัมพันธ์ 2_Page_02 ประชาสัมพันธ์ 2_Page_03 ประชาสัมพันธ์ 2_Page_04 ประชาสัมพันธ์ 2_Page_05 ประชาสัมพันธ์ 2_Page_06 ประชาสัมพันธ์ 2_Page_07 ประชาสัมพันธ์ 2_Page_08 ประชาสัมพันธ์ 2_Page_09 ประชาสัมพันธ์ 2_Page_10 ประชาสัมพันธ์ 2_Page_11 ประชาสัมพันธ์ 2_Page_12 ประชาสัมพันธ์ 2_Page_13

Posted in สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Leave a comment