ผลการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ปี ๒๕๖๔

ผลการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ปี ๒๕๖๔
ประเภททีม ๕ คน ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

S__30425134-min

S__30425136-min

S__30425137-min

S__30425138-min

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

จัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๒ ป้าย
ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

15 กพ 64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา -ประจวบทำป้า-page-001-min

Posted in จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๔ | Tagged | Leave a comment

จัดซื้อวัสดุโครงการ จำนวน ๑๐ รายการ

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จัดซื้อวัสดุโครงการ จำนวน ๑๐ รายการ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

15 กพ 64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - อุ่น-page-001-min

Posted in จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๔ | Tagged | Leave a comment

เผยแพร่สื่อวีดิทัศน์เพื่อรณรงค์ป้องกันโรคโควิด 19

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สื่อภาพยนตร์และวีดิทัศน์เพื่อรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โควิด 19 (COVID-19) และการใช้ชีวิตตามวิถี “ความปกติใหม่” (New Normal) ในมิติทางวัฒนธรรม

20210203140051870-page-001-min

20210203140051870-page-002-min

20210203140051870-page-003-min

20210203140051870-page-004-min

https://drive.google.com/drive/folders/1Z5hzKRwcOTyht4p7oQWbZo-oN5M-3Aeo

-ไวรัลโควิด 19
https://drive.google.com/drive/folders/1mUzxEIeGjq6GmZisygKdcHcc00rwvL6e

-ภาพยนตร์สั้น
https://drive.google.com/drive/folders/17xVmvTLmewX_9lJ6ajDSlWKPAZd2UAVm

-อนิเมชั่น
https://drive.google.com/drive/folders/1KkEOt7Inhw1VRGD3Dv9mtu_XxiUtaTNA

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

ประกวดภาพถ่ายโครงการศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิดด้วยจิตสำนึก ปี ๒๕๖๔

การประกวดภาพถ่ายโครงการศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิดด้วยจิตสำนึก ปี ๒๕๖๔

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การประกวดภาพถ่าย โครงการศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก # ๒ในหัวข้อ “บันทึกคนไทย หัวใจไม่เคยท้อ” ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

บันทึกคนไทย หัวใจไม่ท้อ1-min

บันทึกคนไทย หัวใจไม่ท้อ2-min

บันทึกคนไทย หัวใจไม่ท้อ3-min

บันทึกคนไทย หัวใจไม่ท้อ4-min

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged , | Leave a comment

โครงการประกาศเกียรติคุณเป็น “ค่าของแผ่นดิน” ปี ๒๕๖๔

โครงการประกาศเกียรติคุณเป็น “ค่าของแผ่นดิน” ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุคคล หน่วยงาน และโครงการ เพื่อประกาศเกียรติคุณเป็น “ค่าของแผ่นดิน” โดยดาวน์โหลดเอกสารได้ตามลิ้งค์ http://qrgo.page.link/ch3TW หรือคิวอาร์โคด ท้ายหนังสือ

CCI01292021-min

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

การตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ประจำปี ๒๕๖๔

การตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ประจำปี ๒๕๖๔

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนชุมชนคุณธรรมที่มีโฮมสเตย์บริการในชุมชน ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบเข้ารับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ โดยดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
https://drive.google.com/drive/folders/1okvz9ILum_zMpHonmdHX3sJwmr_jSnot?usp=sharing

โฮมสเต-min

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

การสรรหาผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ประจำปี ๒๕๖๔

การสรรหาผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกประกาศสดุดีเกียรติคุณยกย่องเป็นผู้สูงอายุแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๔ รายละเอียดตามคิวอาร์โคดท้ายหนังสือ

CCI01212021-min

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

การคัดเลือกสตรีทำงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขอประชาสัมพันธ์การคัดเลือกสตรีทำงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อสรรหาและพิจารณาเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกฯ เพื่อเชิดชูเกียรติและเข้ารับโล่รางวัลในงานวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๔

โดยกระทรวงแรงงาน ได้กราบทูลเชิญพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เสด็จมาประทานโล่รางวัล ในวันจันทร์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๘ ประเภท ๓๒ รางวัล โดยสามารถโหลดไฟล์เอกสารได้ที่ https://bit.ly/3nRFjFI  (www.labour.go.th) หรือ แสกน QR Code ท้ายหนังสือนี้

CCI01122021-min

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

ประกวดบรรยายธรรม ประจำปี ๒๕๖๔

-สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์-
ขอเชิญร่วมทำข่าวพิธีเปิดโครงการ
“การประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ระดับจังหวัด”
วันพฤหัสบดีที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ วัดเกาะหลัก พระอารามหลวง

&nbsp%

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Comments Off on ประกวดบรรยายธรรม ประจำปี ๒๕๖๔