Tag Archives: กะเหรี่ยง

กะเหรี่ยงป่าละอู

เผ่ากะเหรี่ยง หรือเผ่ากะหร่าง หรือเผ่าปากะญอ หมู่ ๓ บ้านป่าละอู ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมชนป่าละอูเป็นชุมชนที่ค่อนข้างกว้าง โดยมีจุดศูนย์กลางที่บริเวณหมู่ที่ ๓ บ้านป่าละอู โดยมีบริเวณรอบนอกที่มีการเคลื่อนที่ไปมาในบริเวณลุ่มน้ำสะตือบนและล่าง กะเหรี่ยงเรียกว่า “กะตือหล่อ” หรือ “กะตือคี้” หรือ “กะตือนี” แปลว่า ลุ่มน้ำกะตือ หรือต้นน้ำกะตือ หรือปลายน้ำกะตือ พื้นที่นี้กะเหรี่ยงจะไปทำไร่ ไปอยู่อาศัยชั่วคราว จากนั้นก็จะกลับมาอยู่รวมกันที่บ้านป่าละอู ที่ยังเหลือหลักฐานคือ บริเวณห้วยขนุน ยังเหลือต้นขนุนที่มีอายุหลายสิบปี ตรงจุดนี้กะเหรี่ยงเรียกว่า “ค้อซู้หล่อ” แปลว่า ลุ่มน้ำต้นยาง บริเวณ “เลอมือพู้หล่อ” แปลว่า ห้วยผาน้อย แต่ก่อนบริเวณนี้เป็นแนวเส้นทางคนเดินทางข้ามไปฝั่งพม่า เพื่อข้ามไปสู่บ้าน … Continue reading

Posted in ชนพื้นเมือง | Tagged , | 2 Comments