Tag Archives: การประกวดดนตรีไทย

การประกวดดนตรีไทยของจังหวัดสมุทรสงคราม

การประกวดดนตรีไทยของจังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม และสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม กำหนดจัดโครงการส่งเสริมเอกลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่น กิจกรรมลานวัฒนธรรม โดยจัดให้มีการประกวดดนตรีไทยขึ้น ระหว่างวันที่ ๘ – ๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ บ้านดนตรี วัดภุมรินทร์กุฎีทอง ตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๗ จึงขอเชิญนักเรียนส่งใบสมัครได้ทางไปรษณีย์ หรืออีเมล์ smk.culture@gmail.com ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร รายละเอียด และโน้ตเพลงได้ที่ … Continue reading

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged , | Comments Off on การประกวดดนตรีไทยของจังหวัดสมุทรสงคราม