Tag Archives: การประกวดหนูน้อยวัฒนธรรม ปี ๒๕๖๒

การประกวดหนูน้อยวัฒนธรรม ปี ๒๕๖๒

ขอเชิญผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้าร่วมประกวดหนูน้อยวัฒนธรรม ปี ๒๕๖๒ ในงานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ เวทีกลาง อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment