Tag Archives: การประกวดเรียงความ

การประกวดเรียงความ หัวข้อ หนึ่งในค่านิยม เพื่อสังคมยั่งยืน

การประกวดเรียงความ หัวข้อ หนึ่งในค่านิยม เพื่อสังคมยั่งยืน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เชิญชวนเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมประกวดเรียงความ ภายใต้หัวข้อ “หนึ่งในค่านิยม เพื่อสังคมยั่งยืน” เพื่อกระตุ้นให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้ศึกษาค้นคว้าคุณค่าสาระ และเสนอแนวทางปฏิบัติค่านิยมอันจะเป็นประโยชน์ในการนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จึงขอเชิญชวนเยาวชนส่งใบสมัครและผลงานเรียงความ ได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัด ชั้น ๕ อ.เมืองฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๓๒๖๐ ๔๓๐๗ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เพื่อพิจารณาตัดสินในระดับจังหวัด และส่งผลการประกวดเข้าร่วมพิจารณาตัดสินในระดับประเทศต่อไป รายละเอียดดาวโหลดได้ที่นี่ หรือดูรายละเอียดได้ที่ Facebook สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged | Leave a comment