Tag Archives: การยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ดูแลต้นไม้

การยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ดูแลต้นไม้

ด้วยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้กำหนดโครงการ “รุกข มรดกของแผนดินใต้ร่มพระบารมี” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสืบค้นและรวบรวมต้นไม้ที่มีความสำคัญทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น พร้อมทั้งนำข้อมูลไปใช้ในการเผยแพร่ เกิดการเรียนรู้ และส่งเสริมให้เป็นแหลางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้เล็งเห็นความสำคัญของต้นไม้และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ดูแลรักษาต้นไม้ และการสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเพิ่มขึ้น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จึงขอความร่วมมือท่านพิจารณาเสนอผลงานของบุคคล องค์กร และชุมชน ที่ดำเนินงานด้านอนุรักษ์ ฟื้นฟู ดูแลต้นไม้ และการสนันสนุนด้านการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยใช้มิติทางวัฒนธรรม ให้เป็นที่ปรากฏต่อสาธารณะ ตามประกาศหลักเกณฑ์การยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล องค์กร และชุมชน โดยใช้มิติทางวัฒนธรรมในการสืบสานตำนานต้นไม้ ตามแบบเสนอประวัติและผลงานรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ส่งให้สำนักงานวัฒนธรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภายในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เพื่อดำเนินการคัดเลือกต่อไป … Continue reading

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged | Leave a comment