Tag Archives: ขุนรองปลัดชู

งานเชิดชูวีรชนคนกล้าขุนรองปลัดชู ๔๐๐ นักรบ กองอาทมาตวิเศษชัยชาญ-ประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ ๑

ขอเชิญร่วมงานเชิดชูวีรชนคนกล้าขุนรองปลัดชู ๔๐๐ นักรบ กองอาทมาตวิเศษชัยชาญ-ประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ ๑   วันพุธ ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณศาลขุนรองปลัดชู ซอยบ่อดอน บ้านทุ่งมะเม่า หมู่ที่ ๑๓ ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment

คำสั่งแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาและคณะทำงานยกย่องเชิดชูเกียรติขุนรองปลัดชูและชาวบ้านสี่ร้อยกองอาสาสมัครจากเมืองวิเศษไชยชาญ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาและคณะทำงานยกย่องเชิดชูเกียรติขุนรองปลัดชูและชาวบ้านสี่ร้อยกองอาสาสมัครจากเมืองวิเศษไชยชาญ ซึ่งได้ลงมาช่วยต้านทัพพม่าและเสียชีวิต ในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ อ่าวหว้าขาว บ้านทุ่งมะเม่า หมู่ที่ ๑๓ ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อระลึกถึงคุณความดีของขุนรองปลัดชูและชาวบ้านสี่ร้อย กองอาสาสมัคร จากเมืองวิเศษไชยชาญ และเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว     จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จึงเชิญคณะที่ปรึกษา และคณะทำงานดังกล่าว เข้าร่วมประชุมในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมช่องกระจก ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชั้น ๔

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment