Tag Archives: ค่านิยมไทย

โครงการส่งเสริมค่านิยมไทย ความเป็นไทย 2559

โครงการส่งเสริมค่านิยมไทย ความเป็นไทย (วิถีถิ่น วิถีไทย) ปีงบประมาณ 2559 ด้วยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กำหนดจัดโครงการส่งเสริมค่านิยมไทย ความเป็นไทย (วิถีถิ่น วิถีไทย) ปีงบประมาณ 2559 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมเกาะหลัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้-อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำสู่การถ่ายทอด ส่งเสริม สร้างจิตสำนึกความเป็นไทยให้เด็กและเยาวชนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นชาติ พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของจังหวัด วิถีชีวิตของคนประจวบคีรีขันธ์

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment