Tag Archives: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

การแสดงในคืนวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

สะพานวัฒนธรรมเมืองสามอ่าว ในงานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๔ การแสดงในคืนวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม

Posted in สะพานวัฒนธรรมเมืองสามอ่าว | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

ประเพณีเด่นของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประเพณีเด่นของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าู่สู่หน้าประเพณี

Posted in ประเพณี | Tagged , , , , , , | Leave a comment

ข้อมูลชนพื้นเมืองดั้งเดิม

ชนพื้นเมืองดั้งเดิม ในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๑.ไทยทรงดำ บ้านตาลเจ็ดยอด อยู่ในพื้นที่หมู่ที่ ๑ ตำบลไร่เก่า อำเภอสามร้อยยอด บรรพบุรุษดั้งเดิมเดินทางมาจากตำบลหนองพลับ จังหวัดเพชรบุรี ปัจจุบันมีชาวไทยทรงดำประมาณ ๕๐ หลังคาเรือน ประมาณ ๕๐๐ คน ชาวไทยทรงดำ บ้านตาลเจ็ดยอดจะจัดงานประเพณีสืบสานประเพณีไทยทรงดำ ในวันที่ ๒๓ เมษายน ของทุกปี ๒. ไทยทรงดำ ชุมชนร่มไทร อยู่ในเขตเทศบาลตำบลกม.๕ หมู่ ๖ บ้านเกตุเอน ตำบล อ่าวน้อย อำเภอเมืองฯ บรรพบุรุษดั้งเดิมเดินทางมาจากจังหวัดเพชรบุรี ปัจจุบันมีไทยทรงดำทั้งหมด ๔๙ หลังคาเรือน เป็นชาย ๗๓ คน หญิง … Continue reading

Posted in ข้อมูลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ข้อมูลชนพื้นเมืองดั้งเดิม, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged , , , | Leave a comment

ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม

ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดตั้งองค์กรในการปฏิบัติงานทางวัฒนธรรม ในด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในระดับต่าง ๆ ของจังหวัด ภายใต้การอำนวยการของสภาวัฒนธรรมจังหวัด และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ดังนี้ สภาวัฒนธรรมจังหวัด ๑ สภา สภาวัฒนธรรมอำเภอ ๘ สภา สภาวัฒนธรรมตำบลและเทศบาล ๖๓ สภา ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัด (ตั้งอยู่ที่โรงเรียนประจวบวิทยาลัย) ๑ ศูนย์ ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด ๔ ศูนย์ ศูนย์วัฒนธรรมในสถานศึกษา ๑๕ ศูนย์ ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมจังหวัด ๑ ศูนย์ ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในสถานศึกษา ๓๖ ศูนย์ สมาชิกอาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม ๕๑ คน … Continue reading

Posted in ข้อมูลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged , , , , | Leave a comment

ข้อมูลด้านศาสนา

ข้อมูลด้านการนับถือศาสนาของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยการสำรวจของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ มีศาสนิกชนทั้งสิ้น ๕๐๔,๐๖๓ คน แยกเป็นศาสนาต่าง ๆ ดังนี้ พุทธศานิกชน จำนวน ๔๙๖,๘๖๓ คน อิสลามิกชน จำนวน ๔,๗๕๐ คน คริสต์ศาสนิกชน จำนวน ๒,๔๕๐ คน จำนวนศาสนสถานประจำปี ๒๕๕๓ >> จำนวนวัดและที่พักสงฆ์ปี ๕๓ >> เจ้าคณะปกครองสงฆ์ปี ๕๓ >> ข้อมูลวัดในอำเภอหัวหินปี ๕๓ >> ข้อมูลวัดในอำเภอปราณบุรีปี ๕๓ >> ข้อมูลวัดในอำเภอสามร้อยยอดปี … Continue reading

Posted in ข้อมูลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ข้อมูลด้านศาสนา | Tagged , , , | Leave a comment

ข้อมูลด้านการศึกษา

ข้อมูลด้านการศึกษาของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีการจัดการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียน และนอกระบบโรงเรียน โดยจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับอุดมศึกษา มีสถานศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ๒ แห่ง คือ – สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ตั้งอยู่ที่บ้านหนองหิน ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองฯ โทรศัพท์ ๐ ๓๒๖๖ ๒๐๓๑-๔ โทรสาร ๐ ๓๒๖๖ ๒๐๓๐ เว็บไซต์ http://www.pck1.go.th/pck1/index.php – สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒ ตั้งอยู่ที่อำเภอปราณบุรี โทรศัพท์ ๐ ๓๒๖๒ ๑๔๔๕, ๐ ๓๒๖๒ ๓๗๘๐ โทรสาร ๐ … Continue reading

Posted in ข้อมูลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ข้อมูลด้านการศึกษา | Tagged , , , | Leave a comment

คำขวัญประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

คำขวัญประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เริ่มมีขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๓ ในสมัยของนายบุญช่วย ศรีสารคาม ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ประกาศใช้คำขวัญของจังหวัดไว้ ดังนี้ สับปะรดหวาน น้ำตาลขาว มะพร้าวน้ำหอม น้ำผึ้งเดือนห้า น้ำปลากลมกล่อม น้ำใจโอบอ้อมอารี แต่เนื่องจากได้มีบุคคลหลายฝ่ายได้เสนอความเห็นต่อทางจังหวัดว่า คำขวัญดังกล่าวยังมีเนื้อหาไม่สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของจังหวัด จึงได้มีการทบทวนและปรับปรุงคำขวัญของจังหวัดขึ้นใหม่ โดยคณะกรรมการปรับปรุงคำขวัญของจังหวัดให้ประมวลภาพลักษณ์ซึ่งเป็นลักษณะ เด่นของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สรุปได้ว่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็น เมืองสวยงาม ประกอบกับได้นำวัตถุประสงค์หลักของการกำหนดคำขวัญของจังหวัดที่ว่า เพื่อใช้สำหรับการส่งเสริมการท่องเที่ยว และการส่งเสริมการลงทุนโดยให้นำเนื้อหาทางภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ทรัพยากร และวัฒนธรรมของท้องถิ่นเป็นเนื้อหาในการจัดทำคำขวัญ ซึ่งคณะกรรมการได้ประมวลเนื้อหาจากคำขวัญที่มีผู้ส่งเข้าประกวดรวมทั้งสิ้น ๔๕๙ สำนวน มาสรุปเป็นคำขวัญของจังหวัดขึ้นใหม่ โดยนายประสงค์ พิทูรกิจจา ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ประกาศใช้เป็นคำขวัญประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๒๗ … Continue reading

Posted in ข้อมูลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, คำขวัญประจำจังหวัด | Tagged , , | Leave a comment

ข้อมูลด้านการปกครอง

ข้อมูลด้านการปกครอง สภาพทางสังคมของคนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นสังคมชนบท มีผู้คนจากหลายจังหวัดได้ย้ายถิ่นฐานเข้ามาตั้งรกรากทำมาหากินในจังหวัดเป็นจำนวนมาก แต่คนส่วนใหญ่กว่าร้อยละ ๙๘ นับถือพุทธศาสนา สภาพทางสังคมในจังหวัดแต่ละชุมชนมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ประกอบกับการขาดความรู้สึกผูกพันทางอดีตทางประวัติศาสตร์ร่วมกันมาก่อน จึงมีผลทำให้ชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ส่วนใหญ่มีความรักสงบ พูดน้อย ยิ้มง่าย ชอบประเพณีทำบุญ ดำเนินชีวิตแบบตามสบายและอิสระเสรี ค่อนข้างเก็บตัว มีลักษณะประนีประนอมสูง อ่อนน้อมถ่อมตัว มีความสนใจในสังคมส่วนกว้าง และมีความรู้สึกผูกพันในความเป็นคนจังหวัดเดียวกันค่อนข้างน้อยแต่มีความผูกพันมีน้ำใจ และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในชุมชนระดับท้องถิ่นค่อนข้างสูง ข้อมูลประชากร ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น ๕๐๐,๓๗๘ คน แยกเป็นเพศชาย ๒๕๑,๔๒๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๒๕ และเพศหญิง ๒๔๘,๙๕๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๗๕ ความหนาแน่นของประชากร … Continue reading

Posted in ข้อมูลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged , , , | Leave a comment

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นจังหวัดหนึ่งในจำนวน ๒๕ จังหวัดในภาคกลางของประเทศ ตั้งอยู่ตอนใต้สุดของภาคกลาง เส้นละติจูดที่ ๑๑ องศา ๔๘ ลิปดา ๔๒ ฟิลิปดาเหนือ เส้นลองติจูดที่ ๙๙ องศา ๔๗ ลิปดา ๕๓ ฟิลิปดาเหนือ ตะวันออก มีพื้นที่จำนวนทั้งสิ้น ๖,๓๖๗.๖๒ ตารางกิโลเมตร หรือ ๓,๙๗๙,๗๖๒.๕๐ ไร่ ทิศเหนือจดเขตอำเภอชะอำ และอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ด้านทิศใต้ จดเขตอำเภอปะทิวและอำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ทิศตะวันออกจดอ่าวไทย และด้านทิศตะวันตกจดประเทศพม่า ซึ่งส่วนที่แคบที่สุดเพียง ๑๐.๙๖ กิโลเมตร จากเขตแดนไทยถึงชายฝั่งทะเลที่สถานีรถไฟวังด้วน หมู่ที่ … Continue reading

Posted in ข้อมูลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ข้อมูลทั่วไป | Tagged , , , | Leave a comment