Tag Archives: จัดซื้อจัดจ้าง

จัดจ้างเหมาจัดทำนิทรรศการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาจัดทำนิทรรศการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔

Posted in จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๔ | Tagged , | Leave a comment

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำชุดภัตตาหารและชุดไทยธรรม

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำชุดภัตตาหาร และชุดไทยธรรม จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔

Posted in จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๔ | Tagged | Leave a comment

จัดจ้างเหมาซ่อมแซมบานประตู และเดินท่อประปา

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมแซมบานประตู และเดินท่อประปาในบริเวณลานซักล้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

Posted in จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๔ | Tagged | Leave a comment

จัดซื้อวัสดุโครงการ จำนวน ๗ รายการ

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓

Posted in จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๔ | Tagged , | Leave a comment

จัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๒ ป้าย ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓

Posted in จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๔ | Tagged , | Leave a comment

จัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (รปภ.)

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (รปภ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

Posted in จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๔ | Tagged | Leave a comment

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำคลิปวีดีโอ-วีดิทัศน์

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำคลิปวีดีโอ/วีดิทัศน์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted in จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๓ | Tagged | Leave a comment

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำป้ายพร้อมติดตั้ง

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำป้ายพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted in จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๓ | Tagged | Leave a comment

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์ และทำเล่มรายงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน

Posted in จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๓ | Tagged | Leave a comment

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำคลิปวีดีโอ/วีดีทัศน์

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำคลิปวีดีโอ/วีดีทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน  

Posted in จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๓ | Tagged | Leave a comment