Tag Archives: ตราประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ตราประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ตราประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก ข้อมูลของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๓ ได้ปรากฏหลักฐานว่า คณะกรรมการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยขุนบำรุงรัตนบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในสมัยนั้น ได้เสนอร่างเครื่องหมายหรือตราจังหวัดจำนวน ๓ แบบ ไปยังกรมศิลปากรเพื่อพิจารณาคัดเลือก กรมศิลปากร โดยหลวงวิจิตรวาทการซึ่งดำรงตำแหน่งอธิบดีได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบแบบ ตราจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๔ โดยให้ “… บนบกทำเป็นรูปพระที่นั่งคูหาคฤหาสน์ หลังฉากเป็นทะเลและเห็นเกาะหลัก เกาะแรด …” เมื่อกรมศิลปากรได้พิจารณาเห็นชอบแบบตราจังหวัดแล้วได้เสนอไปยังสำนักนายก รัฐมนตรี โดย จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศใช้เป็นเครื่องหมายประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จนถึงปัจจุบัน

Posted in ข้อมูลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged , , , | Leave a comment