Tag Archives: ตำนานพื้นบ้านตาม่องล่าย

โครงการสืบสานตำนานพื้นบ้านตาม่องล่าย 2558

โครงการสืบสานตำนานพื้นบ้านตาม่องล่าย ประจำปี 2558 จังหวัด โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ดำเนินโครงการสืบสานตำนานพื้นบ้าน “ตาม่องล่าย” ขึ้น ในวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ณ ห้องดุสิตา กองบิน 5 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จึงขอเชิญสถานศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยส่งแบบตอบรับทางโทรสาร 032 – 604308 ภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2558 เพื่อสืบสานตำนานพื้นบ้าน “ตาม่องล่าย” ซึ่งเป็นตำนานเรื่องเล่าขานตามความเชื่อของคนในพื้นถิ่นเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวประมง โดยจะเชิญผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่จังหวัดที่เกี่ยวข้องกับตำนานดังกล่าว 8 จังหวัด

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Tagged | Comments Off on โครงการสืบสานตำนานพื้นบ้านตาม่องล่าย 2558