Tag Archives: ถวายสัตย์ปฏิญาณฯ

ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์

กระทรวงวัฒนธรรมขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์ https://www.m-culture.go.th/th/  

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment