Tag Archives: ประกวดคลิปวีดีโอ 2563

การประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ “ทำดี…ไม่ต้องเดี๋ยว”

ด้วยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ได้ดำเนินงานโครงการ ประกวดคลิปวีดีโอสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม หัวข้อ “ทำดี…ไม่ต้องเดี๋ยว” ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนเกิดการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่ปลูกฝังค่านิยม จิตสำนึกให้คนในสังคมให้เห็นถึงความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม และพฤติกรรมที่ดีที่เป็นต้นแบบในสังคมอันจะส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยม และวัฒนธรรมไทย จึงได้ กำหนดหลักเกณฑ์การประกวด ดังนี้ ๑. คุณสมบัติผู้เข้าประกวด ๑.๑ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๒. หลักเกณฑ์การประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ “ทำดี…ไม่ต้องเดี๋ยว” ๒.๑ ผลงานที่เข้าร่วมประกวด ต้องมีเนื้อหาสอดคล้องกับหัวข้อ “ทำดี…ไม่ต้องเดี๋ยว” ความยาวไม่เกิน ๖๐ วินาที รวมไตเติ้ล (ถ้ามี) โดยไม่จำกัดวิธีการนำเสนอ โดยให้จบด้วยตราประจำกระทรวงวัฒนธรรม และตราสัญลักษณ์ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) … Continue reading

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment