Tag Archives: ประกวดคลิปวีดีโอ 59

การประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ ระดับจังหวัด ปี 2559

การประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ ระดับจังหวัด ปี 2559 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดทำโครงการประกวด     คลิปวีดีโอ สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ หัวข้อ “เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ” ประจำปี 2559 โดยเชิญชวน      นักเรียน นิสิต นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า – ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า เข้าร่วม     ประกวดคลิปวีดีโอ ความยาว 60 วินาที ภายใต้หัวข้อ “เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ” โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. คุณสมบัติผู้เข้าประกวด 1.1 มีสถานภาพเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษา – … Continue reading

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment