Tag Archives: ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลด้านการปกครอง

ข้อมูลด้านการปกครอง สภาพทางสังคมของคนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นสังคมชนบท มีผู้คนจากหลายจังหวัดได้ย้ายถิ่นฐานเข้ามาตั้งรกรากทำมาหากินในจังหวัดเป็นจำนวนมาก แต่คนส่วนใหญ่กว่าร้อยละ ๙๘ นับถือพุทธศาสนา สภาพทางสังคมในจังหวัดแต่ละชุมชนมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ประกอบกับการขาดความรู้สึกผูกพันทางอดีตทางประวัติศาสตร์ร่วมกันมาก่อน จึงมีผลทำให้ชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ส่วนใหญ่มีความรักสงบ พูดน้อย ยิ้มง่าย ชอบประเพณีทำบุญ ดำเนินชีวิตแบบตามสบายและอิสระเสรี ค่อนข้างเก็บตัว มีลักษณะประนีประนอมสูง อ่อนน้อมถ่อมตัว มีความสนใจในสังคมส่วนกว้าง และมีความรู้สึกผูกพันในความเป็นคนจังหวัดเดียวกันค่อนข้างน้อยแต่มีความผูกพันมีน้ำใจ และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในชุมชนระดับท้องถิ่นค่อนข้างสูง ข้อมูลประชากร ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น ๕๐๐,๓๗๘ คน แยกเป็นเพศชาย ๒๕๑,๔๒๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๒๕ และเพศหญิง ๒๔๘,๙๕๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๗๕ ความหนาแน่นของประชากร … Continue reading

Posted in ข้อมูลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged , , , | Leave a comment

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นจังหวัดหนึ่งในจำนวน ๒๕ จังหวัดในภาคกลางของประเทศ ตั้งอยู่ตอนใต้สุดของภาคกลาง เส้นละติจูดที่ ๑๑ องศา ๔๘ ลิปดา ๔๒ ฟิลิปดาเหนือ เส้นลองติจูดที่ ๙๙ องศา ๔๗ ลิปดา ๕๓ ฟิลิปดาเหนือ ตะวันออก มีพื้นที่จำนวนทั้งสิ้น ๖,๓๖๗.๖๒ ตารางกิโลเมตร หรือ ๓,๙๗๙,๗๖๒.๕๐ ไร่ ทิศเหนือจดเขตอำเภอชะอำ และอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ด้านทิศใต้ จดเขตอำเภอปะทิวและอำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ทิศตะวันออกจดอ่าวไทย และด้านทิศตะวันตกจดประเทศพม่า ซึ่งส่วนที่แคบที่สุดเพียง ๑๐.๙๖ กิโลเมตร จากเขตแดนไทยถึงชายฝั่งทะเลที่สถานีรถไฟวังด้วน หมู่ที่ … Continue reading

Posted in ข้อมูลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ข้อมูลทั่วไป | Tagged , , , | Leave a comment

ประวัติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประวัติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดินแดนอันเป็นที่ตั้งของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในปัจจุบัน เคยเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ ในสมัยหินกลาง (ยุค ๑๐,๐๐๐ – ๕,๐๐๐ ปี) มาก่อน เนื่องจากตามบันทึกของนายชิน อยู่ดี ผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณคดีและประวัติศาสตร์ ระบุว่าได้มีการค้นพบเครื่องมือสมัยหินกลาง ที่บริเวณเขื่อนปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในอดีตราวพุทธศตวรรษที่ ๗ มีหลักฐานบันทึกของจีนที่แสดงว่า พื้นที่ซึ่งเป็นที่ตั้งของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในปัจจุบันเปรียบเสมือน “ปากประตู” เชื่อมต่อระหว่างเส้นทางเดินเรือของชาวจีน และชาวอินเดียในการทำมาค้าขายซึ่งกันและกัน และต่อมาปรากฏหลักฐานว่า ในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๒ – ๑๓ ต่อเนื่องมาถึงพุทธศตวรรษที่ ๑๙ เส้นทางที่นิยมใช้ในการติดต่อค้าขายมากที่สุด คือ เส้นทางลัด ข้ามคาบสมุทรมลายูตอนเหนือ ตั้งต้นจากแม่น้ำตะนาวศรี แล้วข้ามทิวเขาตะนาวศรีผ่านด่านสิงขรมายัง อ่าวไทยที่เมืองกุย เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกปล้นสะดมจากโจรสลัดในบริเวณช่องแคบมะละกา ต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ … Continue reading

Posted in ข้อมูลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged , , , , | Leave a comment

เกาะจาน หาดวนกร อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เกาะจาน หาดวนกร อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แหล่งดำน้ำดูปะการังน้ำตื้น ไปเช้า เย็นกลับ อยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดวนกร

Posted in สถานที่ท่องเที่ยว | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment