Tag Archives: มหัศจรรย์เมืองสามอ่าวและงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๕

ประกวดร้องเพลงและแสดงดนตรีเยาวชนและประชาชน

ด้วยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กำหนดจัดงาน “ท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าวและงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๕” ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  ณ  บริเวณชายทะเลอ่าวประจวบคีรีขันธ์ และมอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  จัดกิจกรรมสะพานวัฒนธรรมเมืองสามอ่าว ณ บริเวณสะพานปลา หน้าอ่าวประจวบคีรีขันธ์ ในการนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบฯ ได้จัดกิจกรรมการประกวดร้องเพลงและการแสดงดนตรีนักเรียน เยาวชนและประชาชน  เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมทักษะความสามารถของเด็ก เยาวชน และประชาชน และเพื่อเปิดพื้นที่ให้เด็ก เยาวชนและประชาชน ได้มีเวทีในการแสดงออกซึ่งความสามารถและพัฒนาทักษะในการร้องเพลงและดนตรี  ซึ่งมีกิจกรรมการประกวด  ๓  กิจกรรม ดังนี้ ๑. กิจกรรมการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งเยาวชน (ชาย – หญิง) สมัครที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ประสานงานสำนักงานวัฒนธรรมอำเภอทุกอำเภอ … Continue reading

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, มหัศจรรย์เมืองสามอ่าวและงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๕, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged , , | Leave a comment