Tag Archives: รับโอนข้าราชการ

รับโอนนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการหรือปฏิบัติการ

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประสงค์รับโอนนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ หรือปฏิบัติการ ผู้สนใจติดต่อยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษรณีย์ลงทะเบียน ได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัด ชั้น ๕ ถนนสละชีพ อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐ ภายในวันที่  ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕ โหลด หนังสือประกาศรับโอนข้าราชการ โหลด ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง รับโอนข้าราชการ โหลด คำร้องขอโอน

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , | Leave a comment