Tag Archives: ร้้านเกมสีีขาว

โครงการร้านเกมสีขาวเพื่อเยาวชน ประจำปี ๒๕๕๕

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินโครงการร้านเกมสีขาวเพื่อเยาวชน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี ๒๕๕๕ ###### โดยรับสมัครร้านเกมในพื้นที่ทุกอำเภอเข้าร่วมโครงการ มีเป้าหมายเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของร้านเกมทั้งหมด และยกระดับมาตรฐานร้านเกมเป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยในชุมชน กำหนดเป้าหมาย ๑ อำเภอ ๑ ร้านเกม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการร้านเกม เป็นแบบอย่างที่ดีในการประกอบอาชีพ ร่วมสร้างสรรค์สังคม มีความรับผิดชอบต่อเด็กและเยาวชน ป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในร้านเกม ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, ร้านเกมสีขาว, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment