Tag Archives: วัฒนธรรม

สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา

 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา “ฉลองสัมพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า” ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤษภาคม – ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ หน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดคลองวาฬ พระอารามหลวง วัดเกาะหลัก พระอารามหลวง และวัดธรรมิการามวรวิหาร วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ พิธีเปิดงาน รวมพลแต่งชุดสีขาว ฟังธรรม สวดมนต์ ประกาศเจตนารมณ์ “สำนึกรัก สามัคคี ทำดี ลด ละ เลิก อบายมุข” ถวายเป็นพุทธบูชา สักการะแห่ผ้าขึ้นพระธาตุเจดีย์เขาช่องกระจก ดูอัลบัมภาพ … Continue reading

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สัปดา์ห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged , , , , | Leave a comment

อบรมแกนนำนักจัดรายการวิทยุชุมชนเครือข่ายวัฒนธรรม

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดโครงการอบรมแกนนำนักจัดรายการวิทยุชุมชนเครือข่ายวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมโรงแรมเกาะหลัก ถนนสวนสน-อ่าวน้อย อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักจัดรายการวิทยุชุมชนได้รู้และเข้าใจ ในการเผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์งานวัฒนธรรม พร้อมทั้งหาแนวทางในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในวิถีชีวิตเพื่อเฝ้าระัวังภัยสังคม และร่วมรณรงค์สืบทอดวัฒนธรรมไทย สร้างเสริมความเข้าใจในการดำเนินงานวัฒนธรรมร่วมกับท้องถิ่นให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged , , , , | Leave a comment

ขบวนแห่มหกรรมอนุรักษ์มรดกไทย ๒๕๕๔

ขบวนแห่มหกรรมอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี ๒๕๕๔ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ นำโดย นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จาก ขบวนแห่งานอนุรักษ์มรดกไทย ๒๕๕๔ จาก ขบวนแห่งานอนุรักษ์มรดกไทย ๒๕๕๔ จาก ขบวนแห่งานอนุรักษ์มรดกไทย ๒๕๕๔ จาก ขบวนแห่งานอนุรักษ์มรดกไทย ๒๕๕๔ จาก ขบวนแห่งานอนุรักษ์มรดกไทย ๒๕๕๔ จาก ขบวนแห่งานอนุรักษ์มรดกไทย ๒๕๕๔ จาก ขบวนแห่งานอนุรักษ์มรดกไทย ๒๕๕๔ จาก ขบวนแห่งานอนุรักษ์มรดกไทย ๒๕๕๔ จาก ขบวนแห่งานอนุรักษ์มรดกไทย ๒๕๕๔ จาก ขบวนแห่งานอนุรักษ์มรดกไทย … Continue reading

Posted in มหกรรมอนุรักษ์มรดกไทย ๒๕๕๔ | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ๖ เมษายน วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๔ จาก วันจักรี ปี ๒๕๕๔ จาก วันจักรี ปี ๒๕๕๔ จาก วันจักรี ปี ๒๕๕๔ จาก วันจักรี ปี ๒๕๕๔ จาก วันจักรี ปี ๒๕๕๔ จาก วันจักรี ปี ๒๕๕๔ จาก วันจักรี ปี ๒๕๕๔ จาก วันจักรี ปี ๒๕๕๔ … Continue reading

Posted in รัฐพิธี | Tagged , , , , , | Leave a comment

งานมหกรรมอนุรักษ์มรดกไทย ๒๕๕๔

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กำหนดจัดงานมหกรรมอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๑-๓ เมษายน ๒๕๕๔ ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ (หน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา และเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน ๒๕๕๔ (วันอนุรักษ์มรดกไทย) กำหนดการมหกรรมอนุรักษ์มรดกไทย ๒๕๕๔ (PDF) กำหนดการมหกรรมอนุรักษ์มรดกไทย ๒๕๕๔ (ล่าสุด) PDF โหลดเอกสารประชาสัมพันธ์ (PDF) โหลดแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม (PDF) โหลดเอกสารตัวอย่างการแต่งกาย (PDF) โหลดแบบตอบรับร่วมจัดริ้วขบวน (PDF) แบบตอบรับเข้าร่วมเดินแบบการแต่งกายผ้าไทย (PDF) … Continue reading

Posted in มหกรรมอนุรักษ์มรดกไทย ๒๕๕๔ | Tagged , , , , | Leave a comment

พิธีเปิดกิจกรรม “สะพานวัฒนธรรมเมืองสามอ่าว”

พิธีเปิดกิจกรรม  “สะพานวัฒนธรรมเมืองสามอ่าว” ในงานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์  มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว  และงานกาชาดประจำปี  ๒๕๕๔ ๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔ ณ  บริเวณสะพานปลา  อ่าวประจวบคีรีขันธ์ จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม

Posted in สะพานวัฒนธรรมเมืองสามอ่าว | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

งานศิลป์ริมอ่าวประจวบ

สะพานวัฒนธรรมเมืองสามอ่าว ๕๔ ในงานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาดประจำปี ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่  ๔-๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ งานศิลป์ริมอ่าวประจวบ

Posted in สะพานวัฒนธรรมเมืองสามอ่าว | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม

ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดตั้งองค์กรในการปฏิบัติงานทางวัฒนธรรม ในด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในระดับต่าง ๆ ของจังหวัด ภายใต้การอำนวยการของสภาวัฒนธรรมจังหวัด และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ดังนี้ สภาวัฒนธรรมจังหวัด ๑ สภา สภาวัฒนธรรมอำเภอ ๘ สภา สภาวัฒนธรรมตำบลและเทศบาล ๖๓ สภา ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัด (ตั้งอยู่ที่โรงเรียนประจวบวิทยาลัย) ๑ ศูนย์ ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด ๔ ศูนย์ ศูนย์วัฒนธรรมในสถานศึกษา ๑๕ ศูนย์ ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมจังหวัด ๑ ศูนย์ ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในสถานศึกษา ๓๖ ศูนย์ สมาชิกอาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม ๕๑ คน … Continue reading

Posted in ข้อมูลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged , , , , | Leave a comment

งานแถลงข่าวงานมหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๔

บรรยากาศการแถลงข่าวจัดงานมหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๔ โดย นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานการแถลงข่าว

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , , , , , | 2 Comments

งานมหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๔

จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอเชิญท่องเที่ยว “งานท่่องเที่่่ียวประจวบคีีรีีขัันธ์์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาดประจำปี ๒๕๕๔” ระหว่างวันที่ ๔ – ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ นี้ กิจกรรม … Continue reading

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment