Tag Archives: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประกวดร้องเพลงและแสดงดนตรีเยาวชนและประชาชน

ด้วยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กำหนดจัดงาน “ท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าวและงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๕” ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  ณ  บริเวณชายทะเลอ่าวประจวบคีรีขันธ์ และมอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  จัดกิจกรรมสะพานวัฒนธรรมเมืองสามอ่าว ณ บริเวณสะพานปลา หน้าอ่าวประจวบคีรีขันธ์ ในการนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบฯ ได้จัดกิจกรรมการประกวดร้องเพลงและการแสดงดนตรีนักเรียน เยาวชนและประชาชน  เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมทักษะความสามารถของเด็ก เยาวชน และประชาชน และเพื่อเปิดพื้นที่ให้เด็ก เยาวชนและประชาชน ได้มีเวทีในการแสดงออกซึ่งความสามารถและพัฒนาทักษะในการร้องเพลงและดนตรี  ซึ่งมีกิจกรรมการประกวด  ๓  กิจกรรม ดังนี้ ๑. กิจกรรมการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งเยาวชน (ชาย – หญิง) สมัครที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ประสานงานสำนักงานวัฒนธรรมอำเภอทุกอำเภอ … Continue reading

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, มหัศจรรย์เมืองสามอ่าวและงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๕, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged , , | Leave a comment

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ >>> ประกาศรับสมัครร้านเกม เข้าร่วมโครงการร้านเกมสีขาว ประจำปี ๒๕๕๔

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged , | Leave a comment

ขบวนแห่มหกรรมอนุรักษ์มรดกไทย ๒๕๕๔

ขบวนแห่มหกรรมอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี ๒๕๕๔ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ นำโดย นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จาก ขบวนแห่งานอนุรักษ์มรดกไทย ๒๕๕๔ จาก ขบวนแห่งานอนุรักษ์มรดกไทย ๒๕๕๔ จาก ขบวนแห่งานอนุรักษ์มรดกไทย ๒๕๕๔ จาก ขบวนแห่งานอนุรักษ์มรดกไทย ๒๕๕๔ จาก ขบวนแห่งานอนุรักษ์มรดกไทย ๒๕๕๔ จาก ขบวนแห่งานอนุรักษ์มรดกไทย ๒๕๕๔ จาก ขบวนแห่งานอนุรักษ์มรดกไทย ๒๕๕๔ จาก ขบวนแห่งานอนุรักษ์มรดกไทย ๒๕๕๔ จาก ขบวนแห่งานอนุรักษ์มรดกไทย ๒๕๕๔ จาก ขบวนแห่งานอนุรักษ์มรดกไทย … Continue reading

Posted in มหกรรมอนุรักษ์มรดกไทย ๒๕๕๔ | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

ขบวนแห่งานท่องเที่ยวประจวบฯ

ขบวนแห่งานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก … Continue reading

Posted in งานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

งานแถลงข่าวงานมหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๔

บรรยากาศการแถลงข่าวจัดงานมหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๔ โดย นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานการแถลงข่าว

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , , , , , | 2 Comments

งานมหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๔

จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จาก อัลบั้มวัฒนธรรม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอเชิญท่องเที่ยว “งานท่่องเที่่่ียวประจวบคีีรีีขัันธ์์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาดประจำปี ๒๕๕๔” ระหว่างวันที่ ๔ – ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ นี้ กิจกรรม … Continue reading

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment