Tag Archives: เครือข่ายวัฒนธรรม

อบรมแกนนำนักจัดรายการวิทยุชุมชนเครือข่ายวัฒนธรรม

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดโครงการอบรมแกนนำนักจัดรายการวิทยุชุมชนเครือข่ายวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมโรงแรมเกาะหลัก ถนนสวนสน-อ่าวน้อย อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักจัดรายการวิทยุชุมชนได้รู้และเข้าใจ ในการเผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์งานวัฒนธรรม พร้อมทั้งหาแนวทางในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในวิถีชีวิตเพื่อเฝ้าระัวังภัยสังคม และร่วมรณรงค์สืบทอดวัฒนธรรมไทย สร้างเสริมความเข้าใจในการดำเนินงานวัฒนธรรมร่วมกับท้องถิ่นให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged , , , , | Leave a comment