Tag Archives: เรียนออนไลน์

หลักสูตรส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ในมิติวัฒนธรรมด้วยการเรียนการสอนออนไลน์

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศ และดิจิทัล เฝ้าระวังและใช้สื่อย่างสร้างสรรค์ ในมิติวัฒนธรรมด้วยการเรียนการสอนออนไลน์ระบบเปิด CHULA MOOC รอบที่ 2

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Tagged | Leave a comment